Проект CORE по секторна програма Грюндвиг
15.09.2013 г.
Асоциация за развитие на българския спорт е одобрена с проект „Core“ по секторна програма Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание“.

Партньорски организации по проекта са: Association for Intercultural Dialogue (Румъния), Forum Theatre (Великобритания), Silale municipality’s administration (Литва), Provincia di Pesaro e Urbino (Италия), DEMOKRASİYİ SEVEN GENÇ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ (Турция), To My Town Akniste (Латвия). Периодът, в който ще бъде реализиран проектът, е 2 години (2013 – 2015 г.)
„CORE“ е проект на рамката на програма Грюндвиг, част от програмата „Учене през целия живот“, финансиран от Европейската комисия.
Основната тема, засегната в проекта, е патриахатът - социална система, в която ролята на мъжа като основната фигура е в центъра на социалната организация. Въпреки че патриархатът като социална система вече не съществува в Европа, патриархалната идеология днес, както и в миналото, има силно влияние в обществото. Целта на проекта е да покаже, колко силна е патриархалната идеология в страните, участващи в проекта и как патриахалното мислене може да бъде преодоляно чрез разкриване и критично анализиране на проявленията му. По този начин ние се опитваме да анализираме и подпомогнем преодоляването на патриархалната идеология - чрез споделяне на опит с нашите партньори, учейки се един от друг, особено от партньорите от развитите страни по отношение на различията между половете, формата на обучение от техните житейски истории, намирането заедно на най-добрия план, по който семействата да изградят живота си, за постигане на ефективно равенство между половете. Застъпени са методите на неформалното образование като разказване на истории, форум театър, ролеви игри, примери за добри практики, реализиране на сътрудничество между възрастни и младежи, изграждане на мост между поколенията. Проектът има за цел да се придобият гражданска компетентност, знания и умения по човешки ресурси, правителствени и европейски политики срещу дискриминацията по полов признак, домашното насилие, както и комуникациите и дигиталните компетенции. Изграждайки силни връзки с агенциите на Общността - културни центрове, обществени библиотеки, обществени колежи, целта на проекта е да подкрепи образователните предизвикателства пред застаряващото население в Европа и сътрудничеството между поколенията – възрастни и младежи, с цел да се преодолее патриархалния манталитет и най-малко 500 души от 7 държави да действат както като обучители, така и като обучаващи се.

Официална страница на проекта: http://coregrundtvig.wordpress.com/