Проект МОСТ стартира в Швеция
19.02.2018 г.
В периода 19-20 февруари 2018 в Умея, Швеция се проведе първа международна среща по проект МОСТ, в който „Асоциация за развитие на българския спорт“ е партньор и заедно със сродни организации от Швеция и Хърватска ще реализират дейности в следващите 12 месеца. В първия ден от международната среща участниците, сред които Йоанна Дочевска – председател на АРБС и Григор Гутев, др – главен асистент в катедра Лека атлетика към Национална спортна академия „Васил Левски“ се запознаха с модела на управление на спорта в Швеция.

Представени бяха моделите на създаване на спортна структура, за която са необходими три физически лица, като беше подчертано, че сдружаването на граждани е е в основата на шведското общество и гражданският сектор е основен двигател на всички дейности. В Швеция съществуват 71 национални спортни федерации, като те са обединени в две сборни структури – Шведската спортна конфедерация, в която по право членуват всички национални федерации и всички спортни клубове и Олимпийски комитет, в който членуват спортните федерации, участващи в Олимпийски игри. В Швеция има над 20 хиляди спортни клуба, в които членуват над 3 милиона граждани на държавата, което се равнява на 1/3 от популацията. 600 000 души се включват в дейностите на спортните клубове като доброволци, като по-голямата част на клубовете нямат щатен персонал, а разчитат единствено на този тип подкрепа за реализация на дейностите си. Доброволческия труд се равнява на 70 000 работни места на пълен работен ден годишно.

"Ние не сме тук, за да решаваме кое и как един клуб трябва да направи. Шведското общество има свой собствен спорт – да се сдружава. Шведската спортна конфедерация съществува за да подкрепя и помага на всеки клуб със свобода и подход отдолу – нагоре в управлението и това представлява цялостната философия на функционирането на спортната екосистема. Нашата мисия е да Представляваме, Ръководим, Подкрепяме, Обучаваме и Развиваме“ сподели Никлас Бромарк – регионален спортен мениджър.

Общият бюджет, който Швеция разпределя за спорт се формира от следните източници: 200 милиона евро от централизирания държавен бюджет, 17 милиона евро за обучение в спорта от общия бюджет за образование, като се набляга основно на неформални методи на обучение, 10 милиона евро от общия бюджет за здравеопазване, които се използват за превеция на нехронични заболявания чрез повишване на физическата активност и около 1 милиард евро от бюджета на местните администрации в държавата. От всички тези разнородни пера се формира около 25% от бюджета на всеки спортен клуб, като останалите 75% са базирани на различни проекти, в които спортните клубове могат да се включат, събития и набиране на средства, спонсорство, но най-голямата част е базирана на членски внос и такси за тренировка. Към регионалните офиси на Шведската спортна конфедерация са създадени и социални предприятия, които имат за цел да подпомагат административните дейности на спортните клубове и в които са заети трайно безработни или младежи в началото на своята кариера, като в социалното предприятие в регион Вастерботън, в която се проведе международната среща се подпомагат 70 спортни клуба.

Участниците в международната среща проведоха срещи с регионалните координатори на звеното за спортен туризъм и се запознаха с локалната стратегия за развитие в регион Вастерботън, а в рамките на посещението ще бъдат реализирани и посещения на спортната секция на университета в Умея, в който се намира и най-модерната спортна лаборатория в Швеция, както и иновативен спортен клъстер, фокусиран в сферата на иновациите в спорта. Ще бъдат представени и добри практики в сферата на администрацията на спортни организации и двойната кариера на спортистите.

Целта на проект МОСТ - Мобилност на персонал Mobility of staff MOST е да насърчи партньорството между административните спортни структури на национално и местно ниво. Освен това по време на проектните дейности ще бъдат създадени възможности за обучение на заети лица, които изпълняват задълженията на администратори на спортни клубове и организации. Следващите дейности по проекта включват международни обучения на административен персонал в сферата на спорта, които ще се проведат в България и в Хърватска в рамките на 2018 година.

Този проект има за цел да насърчи активно административния персонал на спортните организации, които са не само „администратори“, но много повече от това. Чрез проектните дейности и обмяната на опит, административният персонал ще бъде допълнително обучен за това как да свържат спорта с други видове индустрии (напр. туризъм, маркетинг), което може да донесе допълнителни възможности за спортния сектор - как да развият маркетингови дейности, какви възможности са осигурени от ЕС чрез финансиране на различни програми (по-специално свързани с програмата Еразъм + Спорт). Специално внимание ще бъде отделено на обучението за това как да свърже административният персонал с учените, разрешаващи спортни проблеми. Типичен пример е големият набор от студенти, бакалавърски и докторски дисертации справящи се с различни въпроси в спорта, които остават неизползвани след като учените публикуват труда или дисертацията си.

В модерният свят, спортът е много важен фактор, който оказва влияние върху цялостното развитие. Хората се присъединяват в групи, за да постигнат целите и потребностите си, които са присъщи на спорта и го правят поразителен представител на тези дейности, в които без солидарност и връзка това е невъзможно да се случи. През последните години, спортът претърпява сериозни промени, много често неприятни поради нарастване на корупцията, престъпленията, уреждането на мачове, допинг, нелегални залагания и др. От своя страна, спортните организации на всички нива (от местно до национално ниво) които разчитат основно на специалисти на доброволчен принцип, се натоварват допълнително от множество закони, регулации, наредби във връзка с функционирането на спорта, което им създава редица трудности в правилното администриране на всички процеси.

Хората в спорта, които са с управленски или административни функции, трябва да бъдат запознати с мениджмънт на спортните организации, спортен маркетинг, мениджмънт на човешките ресурси, мениджмънт на спортните съоръжения, организации на спортни събития, финанси, спортно право и др.. Следователно обмяната на опит и добри практики, които ще бъдат споделени от участниците в дейностите по проекта, семинарите и кръглата маса, ще бъдат от голямо значение не само за настоящите участници, но също и за всички заинтересовани лица в спорта и всички местни, регионални и национални спортни организации. Важно е да се има предвид, че предложените мерки ще продължат да насърчават доброволческата работа в спорта, популяризирането на включването на повече жени и хора в неравностойно положение в управленческите структури на спортните организации на местно, регионално и национално ниво.

Изключително важно за този проект бе избирането на партньорските държави, които бяха дефинирали техните местни проблеми и са готови да работят за намиране на решение. Включените в проекта партньори принадлежат към различни икономически, социални и политически системи, които създават добра база за качествена обмяна на опит. Чрез избирането на тези партньори, ние ще имаме възможност да вникнем в ситуации в държавите с различна социална, икономическа и социална околна среда, които ни гарантират, че постигнатите резултати ще бъдат разпространени и в други Европейски държави.

Съвместното партньорство по проекта не само ще даде възможност да се обмени опит, добри практики и иновативни решения сред партньорите, но също и ще даде на проекта по-голямо значение при промяната на политики на регионално и национално ниво.

Като дейности по проекта ще бъде разработен доклад за проектните дейности и заключения, които да насърчат положителна промяна и да позволят по-добра и ефикасна работа на административния персонал, сравнявайки и прилагайки съществуващото законодателство, правила и регламенти, които дефинират спорта в страните партньори по проекта.

Добавената стойност на проекта на Европейско ниво е следната:
• по-силен акцент на ролята на спортния административен персонал;
• иновативен подход в подкрепата на административния персонал и други лица, и рационализиране на техния достъп до адекватна информация;
• изграждане на по-близки връзки и стимулиране на синергията на партньорите;
• насърчаване на консултации със заинтересованите страни за създаване на функционални модели за партньорство на национално и местно нива;
• подкрепа от националните и Европейски политики и стратегии в сферата на доброто управление в спорта;
• подобряване на трансграничното сътрудничество и въздействие;
• разпространение и разработване на най-добрите практики;
• баланс на половете и включване на хора в неравностойно положение;

Резултатите от проекта ще бъдат пренесени на ниво на ЕС по следните начини:
• мрежата от заинтересованите лица, която е развита във всяка държава ще осигури максимум пренос на знания и опит на по-широко Европейско равнище. Обобщението на резултатите от проекта ще бъде на английски език и ще бъде достъпно във всички държави от ЕС, за да бъде лесно приложено в бъдещата работа на организациите от ЕС, популяризиращи мобилност и образование на административния персонал. Основните резултати ще бъдат свободно достъпни чрез: интернет платформа на проекта и уеб страници на всички партньори па проекта.
• насърчаване на най-добрите практики и пренос на знания в работата с административния персонал;
• застъпване на инициативи, които подкрепят мобилности и обучение на административния персонал;
• споделяне на опит за промени и възможности, във връзка с учене един от друг;
• подкрепа на допълнителното професионално развитие на партньорите по проекта;
• промотиране на иновативните аспекти на проекта за неформално образование, които лесно биха могли да се приложат във всяка държава от ЕС;

Проект МОСТ - Мобилност на персонал Mobility of staff MOST е съ-финансиран от програма „Еразъм+“ – Спорт на Европейската комисия.