Проект ТАНЦУВАЙ СЪС ЗДРАВЕТО стартира в Холандия
13.02.2018 г.
В периода 13-14 февруари 2018г., в Утрехт, Холандия се състоя първа международна среща по проект ТАНЦУВАЙ СЪС ЗДРАВЕТО, който стартира на 1 януари 2018 и ще реализира дейности в рамките на 30 месеца. В срещата взеха участие Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков, членове на УС на „Асоциация за развитие на българския спорт“, организацията, отговорна за изпълнението на дейностите по проекта в България.

Както е посочено в „Ръководството за Физическа Активност на ЕС“, човешкото тяло, в следствие от редовна физическа активност, претърпява морфологични и функционални промени, които могат да предотвратят или забавят появата на различни болести и да повишат капацитета ни на физическо усилие. По настоящем има достатъчно доказателства, които показват, че тези които водят физически активен начин на живот, могат да се сдобият с много преимущества от здравна гледна точка, включително намаляване на риска от рак на гърдата, простата и дебелото черво.

Като се има предвид това, и във връзка с подкрепата за изпълнение на Ръководството, проект ТАНЦУВАЙ СЪС ЗДРАВЕТО иска да популяризира физическата активност под формата на танц при жени преборили се с рак на гърдата и с такива, които са все още на лечение на възраст между 30 и 65 години, като им се предлага иновативен танцов протокол с цел да ги включи в умерена/ енергична физическа активност и в резултат на това да ги накара да приемат и да се свържат отново с телата си, да изградят отново самочувствие, да подобрят себеизразяването си, да се справят с чувствата на изолация, депресията, гнева и страха, да укрепят личните си ресурси и преди всичко да правят физическа активност, която е необходима за тяхното здравословно състояние. По този начин, чрез разработване на танцовия протокол, проекта има за цел да насърчи доброволческите активности в спорта, заедно с осведомеността от значението на физическата активност за подобряване на здравето чрез повишаване на участието в спорт за всички.

На ниво на ЕС, необходимостта от развитие на спорт за подобряване на здравето и за борба с рака се разглежда като приоритет. Борбата с рака чрез спорт е един от приоритети на ЕС. На 13 юли 2016 година, Комисията по Околна среда, Обществено здраве и Безопасност на храните към Европейския Парламент, проведе семинар „Борбата срещу рака е отборен спорт: ролята на образованието и спорта“. Семинара изследва научното доказателство за връзката между (без)действие и рак, различни видове опит на равнище на ЕС и политиките за действие в тази сфера. Семинара разкри, че физическото бездействие е четвъртия водещ рисков фактор за глобалната смъртност, като е отговорно за 6 % от световната смъртност и за 5-10 % в СЗО за Европейският регион. Скорошни изследвания показват, че в ЕС 6 от 10 човека над 15 години никога или рядко упражняват или извършват спортна дейност, и повече от половината никога или рядко са въвлечени в други видове физическа активност, като колоездене, танцуване или градинарство. Липсата на физическа активност е причина за 9 % от случаите на болни от рак на гърдата и 10 % от всички случаи на рак на дебелото черво, което има значителни последици за преките разходи на здравеопазване и непреките разходи поради увеличеният период на отпуск по болест, трудови увреждания и преждевременни смъртни случаи. В последните години, засегнатото поведение се очертава по-ясно в научните изследвания като потенциална детерминанта на риска от рак. Спорта и физическата активност са доказали, че осигуряват редица здравни ползи и играят важна роля в първичната профилактика на различните видове рак, включително този на дебелото черво, ендометриума и гърдата. Физическата активност също така е показала, че има позитивни ефекти сред хората възстановени след заболяване от рак, като тя може да понижи страничните ефекти от терапията и лечението за рак, да ускорят възстановителния процес след диагностициране на рак, да подобри общата степен на преживяемост и да осигури физиологични и психологични ползи . Поради това е важно да се разпространи значението от физическа активност и спорт в програмите за контрол на рака, и да се повиши публичната осведоменост във връзка с позитивното влияние върху избора на хората за начин на живот и поведение. При рака на гърдата, проучванията сочат, че риска е намалял с 20 %. Бе отбелязано по-голямо намаляване на риска, свързано с активността на релаксиращата дейност срещу професионалната, както и с дейностите от близкото минало срещу далечното минало. Това означава, че жените, които са физически активни в 40-те и 50-те си години имат повече ползи, от колкото жените които са били активни в техните младежки години, и за това че се вижда по силна връзка за жените с нормално тегло в сравнение с тези с наднормено тегло, и при жените след период на менопауза в сравнение с тези, които са преди менопауза.
Значението на спорта и физическата активност относно превенцията от рак, също беше решено чрез редица европейски и международни инициативи, които са взети под внимание от нашия проект. По настоящем, Главния Директорат за Образование и Култура към Европейската Комисия е фокусиран върху инициативи, които да популяризират здравето чрез физическа активност. На първо място, ЕС изпълнява Препоръката на Съвета относно Европейска мрежа за насърчаване на физическата активност за подобряване на здравето. След това, ЕС изпълнява Препоръките на Групата на Високо равнище за масов спорт, поставени под политическото ръководство на Комисар Наврачич. Тези препоръки и въпросите, които са от основно значение за приноса на масовия спорт към Европейските общества, като здраве, социално включване, неформално обучение и способности за развитие, доброволчество, устойчиво финансиране, градско планиране и инфраструктура.

На международно ниво, неотдавнашната стратегия за физическа активност на Региона на СЗО (2016-2025) се основава на ангажиментите за Здраве 2020 (европейската политическа рамка на СЗО за здраве и добро физическо състояние) и се съгласува със съществуващите рамки и стратегии на СЗО. Партньорските организации по проекта вече са извършили предварителен анализ на потребностите, базиран на наличната литература за танца като терапия за раково болни пациенти. Намерени изследвания сочат, че раково болните пациенти имат повишени нива на психологическо безпокойство (Duivenvoorden 1997; Norton 2004; Sellick 1999) и депресия (Massie 2004; Parle 1996; Raison 2003) в отговор на диагноза и лечение. Ето защо сегашната грижа за рака все повече включва психо-социални интервенции, които да помогнат на пациентите да се справят с промените в тялото си, да преодолеят изкривените изображения на тялото си, да се справят с неразрешената скръб, да възстановят надеждата, да повиши емоционалното изразяване, да се намали изолацията и да се подобри самоуважението. Резултати от изследвания сочат, че такъв вид грижи са подобрили качеството на живот на раково болни пациенти (Dibbel-Hope 2000; Mannheim 2006). Креативни арт терапии като танц или движение се използват за помощ на пациенти с рак и по време на тяхното възстановяване. Физическите ползи от танцовата терапия като упражнение са добре документирани. Изследванията показват, че физическата активност повишава специалните невротрансмитерни субстанции в мозъка (ендорфин), които създават положение на добро физическо състояние. И общото движение на тялото като танц, усилва функциите на другите системи в човешкото тяло: кръвоносна, респираторна, скелетна и мускулна. Днес терапията с танц или движение е добре разпознаваема форма на допълнителната терапия, която се използва в болниците, както и в клиничните центрове за рак.

Въпреки стратегиите и инициативите на международно и Европейско равнище, остава разнообразието от предизвикателства, и трябва да бъдат взети всички възможности за насърчаване на физическите активности и спорта, и да се подкрепят здравните политики в образованието. Основните бариери за широкото разпространение на редовна физическа активност сред болни пациенти от рак на гърдата са:
• Културни: пациентите и най-често тези, които се грижат за тях, не са наясно със съпътстващите щети свързани с неактивността и с болестта, и колко физическа активност може да предотврати, лекува или подобри качеството на живот.
• Психологични: без да знаят какво е описано по-горе, пациентите не намират достатъчно мотивация да започнат пътя си. По време на болестта, пациентите често страдат от депресия.
• Физиологични: свързани са с болестта и с нейните странични ефекти. Поражда се порочен кръг, който усилва проблемите и компрометира качеството на живот на пациентите.

За да се преодолеят тези бариери, както е посочено в „Ръководството на ЕС за Физическа активност за препоръчаните Политически действия в подкрепа на подобряване на физическата активност, 2008“, здравните професионалисти трябва да бъдат подготвени да дадат подходящо консултиране за физическа активност във връзка със специфичните състояния на хората, които виждат в своята практика. Информацията за нуждата от физическа активност, най-добрия начин за въвеждането й в ежедневието и промените в начина на живот, трябва да бъдат достъпни до всички здравни специалисти. Поради това е важно да се включат в медицинското образование и обучение видовете консултиране за начин на живот и промяна в поведението на физическата активност.

Отчитайки нуждите, да насърчим пациентите с рак на гърдата да правят физическа активност и да се обучат здравните специалисти на това как да ги насърчат, главните цели на проекта са:
• Да се развие и популяризира иновативен танцов протокол за възстановените пациенти с рак на гърдата и жените, които са все още на лечение на възраст между 30 и 65 години, и да бъдат въвлечени в умерена или силна физическа активност и в следствие на това, да се подобри качеството им на живот ( от физиологична и психологична страна);
• Да се обучат учители по танци и експерти по физическо възпитание със специфични умения, които са част от партниращите държави във връзка със стандартизацията на протокола и да се направи прехвърляем и възпроизвеждащ в други контексти и държави. Обучението ще бъда организирано, чрез използването на методологията Обучение на Обучителите, за да се предизвика ефекта на каскадата и да се включат повече обслужващи лица в сектора.
• Да се организират мултиплициращи събития, отворени за обществото и да бъдат информирани за проекта и други теми като значението на физическата активност за поддържане на здравословния статус; физическата активност в превенция и лечение на болести; танца и неговите психологични и физиологични ефекти; рак на гърдата и упражнение.

За партниращите седем организации от Италия, Великобритания, Холандия, Литва и България, проект ТАНЦУВАЙ СЪС ЗДРАВЕТО ще цели:
• Насърчаване на участието в спорт и физическа активност, и най-вече чрез подкрепа на прилагане на Препоръката на Съвета относно физическата активност за подобряване на здравето и привеждането в съответствие с насоките на ЕС за физическа активност;
• Насърчаване на включването в спорт и физическа активност;
• Популяризиране на обучението в и чрез спорт;
• Подсилване на сътрудничеството с партньори от други страни;
• Повишаване на качеството в подготовката, прилагането, мониторинга и последващите действия във връзка с Европейските или международни спортни проекти; увеличаване на капацитета за насърчаване на гражданите към включване в спорт и здравословна физическа активност;
• Създаване на по-динамична, ангажирана и професионална среда вътре в организацията: готова да интегрира добри практики и нови методи в ежедневните активности; отворени за взаимодействие с организации, които са активни в различни области или в други социално-икономически сектори; популяризиране на социално-икономическото развитие на професионалисти и доброволци в спорта, във връзка с целите на Европейската политика в сферата на спорта.

Проектът ще допринесе и за за развитието на европейското измерение на физическата активност за всички, във връзка с общата цел на Програмата в сферата на спорта, главно чрез обучение на професионалисти за здравни грижи и чрез сътрудничество с професионалисти от танцовия сектор. От индивидуална перспектива, проекта ще въвлече раково болни пациенти и ще ги мотивира да извършват физическа активност, променяйки техния начин на живот и поддържането на висока степен на придържане към програмите за физическа активност, и следователно да се повиши нивото на участие в спортна и физическа активност.

Проект ТАНЦУВАЙ СЪС ЗДРАВЕТО е съ-финансиран по програма Еразъм Плюс Спорт на Европейската комисия, а партньор на инициативата за България е „Асоциация за развитие на българския спорт“.