АРБС е партньор в проект BHCCO
18.12.2017 г.
"Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ /Building healthy Communities, Changing Opportunities - BHCCO/ е двугодишен проект, съ-финансиран по програма “Еразъм +” в партньорство между 5 държави. Консорциумът се състои от пет организации от България, Испания, Полша, Кипър и Италия, като един от партньорите е „Асоциация за развитие на българския спорт“. Целта на проекта е да насърчава доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнатостта на значението на здравословния начин на живот чрез повишаване на участието в спорта за всички.

В проекта са включени дейности в 3 работни потока, разпределени в 12 отделни фази:
1-ви поток Дейности по разпространяване на информация и обучения на местно ниво в страните партньори;
2-ри поток Поощряване на спортната култура, физическата активност, обучението чрез спорт и доброволческата дейност в спорта на местно ниво, в партньорските държави;
3-ти поток Представяне на резултати на международно ниво с участието на всички партньори.

През цялото време тези стъпки, графиците за изпълнението им, действията и резултатите, ще бъдат координирани и анализирани на международни срещи, които ще включват представители и от петте партньорски организации. Основните фази на активност ще включват селекция на местни участници и провеждане на локални обучения и работилници на тема „Обучение чрез спорт“. В същото време ще се провеждат и презентации и публични събития, организирани от партньорските организации с цел да достигнат до по-голяма част от младежта и особено младежи в неравностойно положение.

Освен всички тези дейности, по време на двугодишната времева рамка ще бъде изготвен онлайн наръчник. В него ще бъдат събрани и споделени добри практики и методики за обучение чрез спорт. Ръководството ще бъде насочено към всички образователни структури, както и към младежки работници, треньори, учители, доброволни ментори и други образователни и неправителствени организации. Самият наръчник ще бъде публикуван в специално изготвена за проекта платформа. Там ще могат да бъдат открити и другите резултати от проекта.

С това международно партньорство, партньорите се надяват да подобрят качеството на живот, както в собствените си страни, така и на европейско и световно ниво, чрез увеличаване на спортната активност, обучение за здравословния начин на живот и спортната култура и използване на спорта за средство за обучение. Основна цел е всички да имат равен достъп и възможност за движение, спортуване и обучение. Другата основна идея на проекта е да въвлече младите хора в доброволчеството и да им покаже защо то е толкова важно.

Проект "Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ /Building healthy Communities, Changing Opportunities/ е съ-финансирано по програма „Еразъм+“ – Спорт на Европейската комисия.