ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект Winter Sport is Coming

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ WINTER SPORT IS COMING СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ
05.06.2021 г.
На 05 юни 2021, в София, България, се проведе финална международна среща по проект "Winter Sport is Coming", който имаше за цел да популяризира зимните спортове не само като спорт и физическа активност, но и като образователен инструмент за подкрепа на социалното приобщаване, междукултурния диалог и европейското гражданство сред младите хора от различни среди чрез разработването и изпълнението на "Програма за зимни спортове".

Целта на проекта бе да се увеличи участието на младите хора в зимните спортове и да се създаде модел на лагер, който да включва елементи на неформално образование и в бъдеще да бъде реализиран от други спортни организации. По време на срещата, бяха обсъдени детайли от проведените дейности по проекта, бъдещи инициативи и перспективи свързани с развитието на зимните и снежните спортове сред младите хора, както и някои елементи на неформално образование, които биха могли успешно да се използват и реализират и от други спортни организации. В срещата взеха участие представители от партньорските държави в проекта от България, Италия, Словакия и Хърватия.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ПРОЕКТА ВЪРХУ РАЗЛИЧНИТЕ ЗАМЕСЕНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

Въздействието върху младите хора, участващи в проекта, бе следното:
• Знание за различните зимни и снежни спортове;
• Подобрена физическа форма и участие във физическата активност, особено в зимните спортове;
• Придобиване на меки и трансверсни умения (гъвкавост, провокиране на предприемаческа мисъл и инициативност, целенасочено мислене, планиране, работа в екип), повишаване на индивидуалното социално приобщаване и успех във всички измерения на живота (лични, както и социални);
• Повишен образователен успех и перспективи за пригодност за заетост.

Въздействието върху зимните спортисти и организации бе следното:
• Знания и умения за проучване на добри практики в зимните спортове;
• Познаване на методите за неформално образование и компетенции при използването им в комбинация със спорта;
• Умения и опит в осъществяването на образователни дейности с младите хора чрез използването на спорт;
• Контакти с НПО, работещи в областта на спорта и неформалното образование;
• Мотивация и възможности за участие в по-нататъшни инициативи.


Проект Winter Sport is Coming е съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.