ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект Winter Sport is Coming

Популяризиращо събитие по проект WinterSportIsComing
10.04.2021 г.
На 10 април 2021, в Национална спортна академия „Васил Левски“, сграда Гургулят, при спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе популяризиращо събитие по проект “WINTER SPORT IS COMING”. В събитието взеха участие спортни специалисти по адаптирана физическа активност и спорт, представители на спортни организации, както и младежи с и без увреждания (физически и интелектуални). По време на дейностите бяха представени кърлинг и флорхокей, които са част от спектъра на зимните спортове и участниците имаха възможност да се запознаят с тях в детайли и да им се насладят. Събитието беше организирано от Асоциация за развитие на българския спорт и сектор Адаптирана физическа активност и спорт към НСА „Васил Левски“.

Фокусът на проект WINTER SPORT IS COMING е насърчаването на нагласите и мотивацията на младите хора да участват в зимните спортове и същевременно да проучат образователното измерение на зимните спортове, като например:

• Социално Приобщаване: зимните спортове като катализатор на приобщаващи практики, вдъхновени от положителните ценности на спортната практика (честна игра, равенство, уважение, работа в екип);
• Лично развитие: придобиване на знания, умения и компетенции, подпомагащи личностното развитие и осъществяване на младите хора както в живота, така и в обществото (пригодност за заетост, образование, участие);
• Междукултурен Диалог: насърчаване на взаимното познание, положителното взаимодействие и сътрудничеството между младите хора от различни среди, за да се преодолеят предразсъдъците, дискриминацията или расизма.

ЖЕЛАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МЛАДИТЕ ХОРА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТА Е:
• Знание за различните зимни спортове;
• Подобрена физическа форма и участие във физическата активност, особено в зимните спортове;
• Придобиване на меки и трансверсални умения (гъвкавост, предприемаческа мисъл и инициативност, целенасочено мислене, планиране, работа в екип), повишаване на индивидуалното социално приобщаване и успех във всички измерения на живота (лични, спортни, социални);
• Повишен образователен успех и перспективи за пригодност за заетост.

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ СПОРТИСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ:
• Знания и умения за проучване на най-добрите практики в зимните спортове;
• Познаване на методите за неформално образование и компетенции при използването им в комбинация със спорта;
• Умения и опит в осъществяването на образователни дейности с младите хора чрез използването на спорт;
• Контакти с организации, работещи в областта на спорта и неформалното образование;
• Мотивация и възможности за участие в по-нататъшни инициативи.

Проект Winter Sport is Coming е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.