ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект Winter Sport is Coming

АРБС ПРОВЕДЕ ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ WINTER SPORT IS COMING
15.02.2021 г.
В периода 09.02.2021 - 14.02.2021 в к.к Боровец, България, при спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе запознаване с зимните спортове и ползите от тях, част от проект “WINTER SPORT IS COMING”. В него взеха участие 15 младежи, които имаха възможност да се запознаят с магията на снежните спортове (ски, сноуборд, шейна), в съчетаниe с неформално обучение (енерджайзери, дискусии, тийм билдинг активности). Фокусът на програмата бе насърчаването на нагласите и мотивацията на младите хора да участват в зимните спортове и същевременно да проучат образователното измерение на зимните спортове, като например:

• Социално Приобщаване: зимните спортове като катализатор на приобщаващи практики, вдъхновени от положителните ценности на спортната практика (честна игра, равенство, уважение, работа в екип);
• Лично развитие: придобиване на знания, умения и компетенции, подпомагащи личностното развитие и осъществяване на младите хора както в живота, така и в обществото (пригодност за заетост, образование, участие);
• Междукултурен Диалог: насърчаване на взаимното познание, положителното взаимодействие и сътрудничеството между младите хора от различни среди, за да се преодолеят предразсъдъците, дискриминацията или расизма.

Желано въздействие върху младите хора, участващи в проекта е:
• Знание за различните зимни спортове;
• Подобрена физическа форма и участие във физическата активност, особено в зимните спортове;
• Придобиване на меки и трансверсални умения (гъвкавост, предприемаческа мисъл и инициативност, целенасочено мислене, планиране, работа в екип), повишаване на индивидуалното социално приобщаване и успех във всички измерения на живота (лични, спортни, социални);
• Повишен образователен успех и перспективи за пригодност за заетост.

Въздействието върху спортисти и организации:
• Знания и умения за проучване на най-добрите практики в зимните спортове;
• Познаване на методите за неформално образование и компетенции при използването им в комбинация със спорта;
• Умения и опит в осъществяването на образователни дейности с младите хора чрез използването на спорт;
• Контакти с организации, работещи в областта на спорта и неформалното образование;
• Мотивация и възможности за участие в по-нататъшни инициативи.

Проект Winter Sport is Coming е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.