ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: SPORTolerance

Кандидатствай за обучение #SPORTolerance в Босна и Херцеговина
05.10.2021 г.
КОГА:
26 - 29.11.2021
КЪДЕ:
Сараево, Босна и Херцеговина
УЧАСТНИЦИ:
Общо 10 участници от партньорските организации и 3 от организацията домакин (АРБС – 1 спортен треньор и 1 член на екипа, Darko Athletics Team - 1 спортен треньор и 1 член на екипа, TCG – 2 спортни треньори и 1 член на екипа, BRAVO – 2 спортни треньори и 1 член на екипа, SPAO – 2 спортни треньори и 1 член на екипа)


ЗА ПРОЕКТА:
Проект #SPORTolerance цели да допринесе за по-нататъшното развитие на човешкия капацитет в спорта чрез реализиране на набор от мобилности за спортни треньори, които ще включват както образователни модули, така и модули за обмен на добри практики в областта на използването на спорта за предотвратяване на радикализация и изграждане на толерантност и солидарност.

Проектът ще използва и ще доразвива в областта на толерантността и солидарността, неформалната образователна методология Обучение чрез спорт /ОЧС/, която е илюстрация на използването на спорта като средство за учене и по този начин ще се предприемат стъпки за развиване на спорта извън самата спортна дейност.

Подходът на ОЧС в контекста на образованието, въз основа на неформалното образование, ученето чрез опит и активното участие, е концептуален модел и практическо средство за обучение. Дейностите по тази методология подпомагат и обогатяват неформалните процеси на обучение в младежкия сектор и ще осигурят на участващите спортни треньори нови умения и инструменти, които те да използват ежедневно. ОЧС методологията (официален ресурс на Salto) е структуриран педагогически неформален образователен подход, който ползва като инструмент спорт и физическа активност и се отнася до развитието на ключови компетенции на лица и групи от хора, за да допринесе за личностното развитие и устойчивата социална трансформация с основна цел - активно гражданство.

Практическият фокус на проекта е да развие умения и знания чрез образователна мобилност на спортните треньори, за да им даде възможност да работят с млади хора в неравностойно положение и в риск от радикализация. Чрез увеличаване на възможностите за социално включване и предоставяне на равни възможности за младежи в неравностойно положение, изложени на риск от радикализация и предоставяне на иновативни методи, проектът #SPORTolerance би направил положителна промяна в Белгия, Босна и Херцеговина, България и Кипър.

Настоящото малко съвместно партньорство ще осъществява различни дейности на местно, национално и международно ниво; ще се съсредоточи върху трансфера на знания чрез образователните способности на спортните треньори, насърчаването и споделянето на добри практики в областта на предотвратяването на радикализацията и насърчаването на толерантността и солидарността чрез спорта. #SPORTolerance ще добави към съществуващите знания, ноу-хау и практики чрез пряко и косвено участие на спортни организации и лица, участващи в проектните дейности и резултати. Всички дейности, които ще бъдат реализирани по този проект, ще бъдат достъпни и ще могат да бъдат използвани като ООР (отворени образователни ресурси) за всички заинтересовани страни.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
• Осигуряване на образователна мобилност на треньори по вид спорт и трансфер на добри практики между европейските държави (ЕС и Западните Балкани);
• Гарантиране на нови инструменти за треньори по вид спорт за предотвратяване на радикализация и насърчаване на толерантността и солидарността чрез спорт в младежки групи в неравностойно положение;
• По-нататъшно развитие на методологията обучение чрез спорт, която ще бъде обогатена с нови дейности, които ще имат за цел да предотвратят радикализацията и да изградят толерантност и солидарност при младите хора, които ще бъдат събрани в практическо издание, достъпно като Отворен образователен ресурс;
• Повишен капацитет в участващите организации, което ще доведе до по-широка възможност за доставяне на качествени продукти до целевите групи, с които работят ежедневно;
• С планираните мероприятия за разпространение ще увеличим вниманието към спорта като инструмент за предотвратяване на радикализация и насърчаване на толерантността и солидарността;
• Вдъхновение на младите хора за участие в местните дейности, за да се чувстват като европейски граждани и да ги мотивират да останат в спорта и физическата активност като положителен начин за личностно и професионално развитие;
• Създаване на нова мрежа от организации, които работят заедно на равнище ЕС за постигане на обща цел - предотвратяване или поне свеждане до минимум на радикализация на младите хора в Европа;
• Повишаване на осведомеността относно добавената стойност на спорта и физическите активности във връзка с личното, професионалното и социалното развитие на хората чрез всички планирани дейности по проекта;
• Повишаване на осведомеността за значението на подобряващите здравето ефекти на физическата активност чрез всички планирани дейности по проекта;
• Увеличаване на участието във физически активности и спорт на млади хора в неравностойно положение чрез увеличен брой местни дейности и събития, дейности за повишаване на осведомеността и предоставяне на възможност на хората да изживеят лично ползите от физическата активност;
• Разпространение на натрупаните знания и опит на партньорството, неговите новоразработени инструменти и най-добри практики за вдъхновяване и насърчаване на по-нататъшно сътрудничество и взаимодействие по свързани теми.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:
Спортни треньори, работещи или с ясно изразена мотивация за работа с младежи (непряка целева група на проекта) в неравностойно положение или в риск от радикализация в страните партньори. Крайните бенефициенти на проекта са всички партньорски организации, които ще бъдат овластени да продължат да работят с млади хора в неравностойно положение в Белгия, Босна и Херцеговина, България и Кипър, спортни треньори и млади хора, които ще реализират и участват в местни спортни дейности.

Резултати от проекта:
• Издание Обучение чрез спорт „Спорт за насърчаване на толерантността” с нови неформални образователни дейности, фокусирани върху борбата с радикализацията чрез спорт и насърчаване на толерантността и солидарността;
• Овластени спортни треньори в 3 държави от ЕС и 1 от Западни Балкани, които да работят усилено срещу радикализацията и за насърчаване на толерантността и солидарността;
• Млади хора в неравностойно положение, изложени на риск от радикализация, да бъдат включени в различни и иновативни спортни дейности с въздействие върху образованието.

КАКВО ДА ВЗЕМЕМ СЪС СЕБЕ СИ?
• Материали за вашата организация;
• Добро настроение;
• Лекарства и медицинска застраховка;
• Оригинални фактури за самолетни, влакови и автобусни билети;

ПЪТНИ РАЗХОДИ:
• Пътни разходи, настаняване, изхранване, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта;
• Препоръчително е да имате медицинска застраховка за пътуване в чужбина, като тя не се покрива от бюджета на проекта;
• Ще бъдат покрити и ПСР тестове на участниците от България (при необходимост от такива към датата на пътуване).- АПЛИКАЦИОННА ФОРМА