ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: SPORTolerance

Онлайн среща на партньорите по проект #SPORTolerance
19.03.2021 г.
На 19 март 2021 г. се проведе онлайн среща на консорциума на проект #SPORTolerance, която събра партньориte по проекта от Белгия, Босна и Херцеговина, България и Кипър. По време на срещата партньорите обсъдиха възможностите и предизвикателствата за реализация на образователните мобилности по проекта до края на 2021 г., като се взеха предвид националните разпоредби относно пандемията COVID-19 в партньорските държави.

#SPORTolerance идва в момент, когато Европа е изправена пред икономически затруднения, миграционни потоци, тероризъм, опасен възход на популизъм, ксенофобска реторика, екстремизъм и други явления, които тестват нашите демокрации и разклащат доверието на обществото към държавните и международните институции. Въпреки, че радикализацията може да се случи на всяка възраст, младите хора в търсене на чувство за принадлежност, цел в живота или идентичност могат да бъдат особено незащитени. Младите хора също са една от най-мобилните и динамични групи от населението, имащи разнородни възможности за взаимодействие с лица от различен културен произход.

Практическият фокус на проекта е да развие умения и знания чрез образователна мобилност на спортните треньори, за да им даде възможност да работят с млади хора в неравностойно положение и в риск от радикализация. Чрез увеличаване на възможностите за социално включване и предоставяне на равни възможности за младежи в неравностойно положение, изложени на риск от радикализация и предоставяне на иновативни методи, проектът #SPORTolerance би направил положителна промяна в Белгия, Босна и Херцеговина, България и Кипър.

Настоящото съвместно партньорство ще осъществява различни дейности на местно, национално и международно ниво; ще се съсредоточи върху трансфера на знания чрез образователните способности на спортните треньори, насърчаването и споделянето на добри практики в областта на предотвратяването на радикализацията и насърчаването на толерантността и солидарността чрез спорта. #SPORTolerance ще добави към съществуващите знания, ноу-хау и практики чрез пряко и косвено участие на спортни организации и лица, участващи в проектните дейности и резултати. Всички дейности, които ще бъдат реализирани по този проект, ще бъдат достъпни и ще могат да бъдат използвани като ООР (отворени образователни ресурси) за всички заинтересовани страни.

СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЩЕ БЪДАТ РАЗРАБОТЕНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
• Издание Обучение чрез спорт „Спорт за насърчаване на толерантността” с нови неформални образователни дейности, фокусирани върху борбата с радикализацията чрез спорт и насърчаване на толерантността и солидарността;
• Овластени спортни треньори в 3 държави от ЕС и 1 от Западни Балкани, които да работят усилено срещу радикализацията и за насърчаване на толерантността и солидарността;
• Младите хора в неравностойно положение, изложени на риск от радикализация, да бъдат включени в различни и иновативни спортни дейности с въздействие върху образованието;

Проект #SPORTolerance е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз и ще бъде изпълнен от консорциум от:
Координатор: България, Асоциация за развитие на бългрския спорт – (www.bulsport.bg)
Партньор 1: България, Школа по лека атлетика Дарко Тийм - (https://darkoteam.com/)
Партньор 2: Белгия, The Charity Game (TCG asbl) (www.thecharitygame.be)
Партньор 3: Босна и Херцеговина, Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (BRAVO) (https://bravo-bih.com/)
Партньор 4: Кипър, Social Policy and Action Organization (www.socialpolicyaction.org)