ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: SPORTolerance

АРБС взе участие в международен спортен семинар в Загреб
28.02.2020 г.
По време на хърватското председателство на Съвета на ЕС един от приоритетите в областта на спорта ще бъде посветен на спортните квалификации и компетенциите на треньорите. По тази тема ще бъдат подготвени заключения на Съвета, а председателството организира експертен семинар в периода 27/02 – 28/02/2020 "Защо европейският спорт се нуждае от квалифицирани и компетентни треньори?", по време на който бяха обсъдени някои конкретни подтеми.

Международният спортен семинар „Защо европейският спорт се нуждае от квалифицирани и компетентни треньори?“ се съсредоточи върху възможностите за образование и обучение през целия живот на треньорите, което ще им помогне да се справят с различни социални предизвикателства. Събитието се фокусира и върху насърчаването на признаването на треньорската професия, обединявайки министерства, представители на международни спортни организации, представители на неправителствени организации, експерти и ключови заинтересовани страни в областта на спорта.

Семинарът беше разделен на четири панела, по време на които се проведоха различни дискусии и интервюта с известни активни или бивши спортисти. Асоциация за развитие на българския спорт беше представена на събитието от Йоанна Дочевска – председател на УС, която имаше възможност да запознае участниците с проектите, които АРБС реализира, свързани с темата на саминара, и в частност проект #SPORTolerance.

Проект #SPORTolerance идва в момент, когато Европа е изправена пред икономически затруднения, миграционни потоци, тероризъм, опасен възход на популизъм, ксенофобска реторика, екстремизъм и други явления, които тестват нашите демокрации и разклащат доверието на обществото към държавните и международните институции. Въпреки, че радикализацията може да се случи на всяка възраст, младите хора в търсене на чувство за принадлежност, цел в живота или идентичност могат да бъдат особено незащитени. Младите хора също са една от най-мобилните и динамични групи от населението, имащи разнородни възможности за взаимодействие с лица от различен културен произход.

Проект #SPORTolerance цели да допринесе за по-нататъшното развитие на човешкия капацитет в спорта чрез реализиране на набор от мобилности за спортни треньори, които ще включват както образователни модули, така и модули за обмен на добри практики в областта на използването на спорта за предотвратяване на радикализация и изграждане на толерантност и солидарност. Проектът ще използва и ще доразвива в областта на толерантността и солидарността, неформалната образователна методология Обучение чрез спорт /ОЧС/, която е илюстрация на използването на спорта като средство за учене и по този начин ще се предприемат стъпки за развиване на спорта извън самата спортна дейност. Подходът на ОЧС в контекста на образованието, въз основа на неформалното образование, ученето чрез опит и активното участие, е концептуален модел и практическо средство за обучение. Дейностите по тази методология подпомагат и обогатяват неформалните процеси на обучение в младежкия сектор и ще осигурят на участващите спортни треньори нови умения и инструменти, които те да използват ежедневно. ОЧС методологията (официален ресурс на Salto) е структуриран педагогически неформален образователен подход, който ползва като инструмент спорт и физическа активност и се отнася до развитието на ключови компетенции на лица и групи от хора, за да допринесе за личностното развитие и устойчивата социална трансформация с основна цел - активно гражданство.

Практическият фокус на проекта е да развие умения и знания чрез образователна мобилност на спортните треньори, за да им даде възможност да работят с млади хора в неравностойно положение и в риск от радикализация. Чрез увеличаване на възможностите за социално включване и предоставяне на равни възможности за младежи в неравностойно положение, изложени на риск от радикализация и предоставяне на иновативни методи, проектът #SPORTolerance би направил положителна промяна в Белгия, Босна и Херцеговина, България и Кипър.

Настоящото партньорство ще осъществява различни дейности на местно, национално и международно ниво; ще се съсредоточи върху трансфера на знания чрез образователните способности на спортните треньори, насърчаването и споделянето на добри практики в областта на предотвратяването на радикализацията и насърчаването на толерантността и солидарността чрез спорта. #SPORTolerance ще добави към съществуващите знания, ноу-хау и практики чрез пряко и косвено участие на спортни организации и лица, участващи в проектните дейности и резултати. Всички дейности, които ще бъдат реализирани по този проект, ще бъдат достъпни и ще могат да бъдат използвани като ООР (отворени образователни ресурси) за всички заинтересовани страни.

Основни цели, върху които ще се съсредоточи проект #SPORTolerance са:
 • Осигуряване на образователна мобилност на треньори по вид спорт и трансфер на добри практики между европейските държави (ЕС и Западните Балкани);
 • Гарантиране на нови инструменти за треньори по вид спорт за предотвратяване на радикализация и насърчаване на толерантността и солидарността чрез спорт в младежки групи в неравностойно положение;
 • По-нататъшно развитие на методологията обучение чрез спорт, която ще бъде обогатена с нови дейности, които ще имат за цел да предотвратят радикализацията и да изградят толерантност и солидарност при младите хора, които ще бъдат събрани в практическо издание, достъпно като Отворен образователен ресурс;
 • Повишен капацитет в участващите организации, което ще доведе до по-широка възможност за доставяне на качествени продукти до целевите групи, с които работят ежедневно;
 • С планираните мероприятия за разпространение ще увеличим вниманието към спорта като инструмент за предотвратяване на радикализация и насърчаване на толерантността и солидарността;
 • Вдъхновение на младите хора за участие в местните дейности, за да се чувстват като европейски граждани и да ги мотивират да останат в спорта и физическата активност като положителен начин за личностно и професионално развитие;
 • Създаване на нова мрежа от организации, които работят заедно на равнище ЕС за постигане на обща цел - предотвратяване или поне свеждане до минимум на радикализация на младите хора в Европа;
 • Повишаване на осведомеността относно добавената стойност на спорта и физическите активности във връзка с личното, професионалното и социалното развитие на хората чрез всички планирани дейности по проекта;
 • Повишаване на осведомеността за значението на подобряващите здравето ефекти на физическата активност чрез всички планирани дейности по проекта;
 • Увеличаване на участието във физически активности и спорт на млади хора в неравностойно положение чрез увеличен брой местни дейности и събития, дейности за повишаване на осведомеността и предоставяне на възможност на хората да изживеят лично ползите от физическата активност;
 • Разпространение на натрупаните знания и опит на партньорството, неговите новоразработени инструменти и най-добри практики за вдъхновяване и насърчаване на по-нататъшно сътрудничество и взаимодействие по свързани теми.

Пряката целева група на проекта #SPORTolerance е треньори по вид спорт, работещи или с ясно изразена мотивация за работа с младежи (непряка целева група на проекта) в неравностойно положение или в риск от радикализация в страните партньори. Крайните бенефициенти на проекта са всички партньорски организации, които ще бъдат овластени да продължат да работят с млади хора в неравностойно положение в Белгия, Босна и Херцеговина, България и Кипър, спортни треньори и млади хора, които ще реализират и участват в местни спортни дейности.

Следните резултати ще бъдат разработени за постигане на посочените по-горе цели на проекта:
• Издание Обучение чрез спорт „Спорт за насърчаване на толерантността” с нови неформални образователни дейности, фокусирани върху борбата с радикализацията чрез спорт и насърчаване на толерантността и солидарността;
• Овластени треньори по вид спорт в 3 държави от ЕС и 1 от Западни Балкани, които да работят усилено срещу радикализацията и за насърчаване на толерантността и солидарността;
• Млади хора в неравностойно положение, изложени на риск от радикализация, да бъдат включени в различни и иновативни спортни дейности с въздействие върху образованието;

Проект #SPORTolerance е съ-финансиран по Програма Еразъм+ на Европейския съюз (спортна част) и е съвместно партньорство, координирано от Асоциация за развитие на българския спорт и реализирано заедно с The Charity Game (TCG asbl) (Белгия), Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (BRAVO) (Босна и Херцеговина), Школа по лека атлетика Дарко Тийм (България) и Social Policy and Action Organization (Кипър).