ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Sport against bullying

Инфографики по проект Sports Against Bullying
28.04.2021 г.
Представяме ви разработените в рамките на проект Using Sports for Preventing Peer Bullying – Sports Against Bullying инфографики, които имат за цел да представят различни гледни точки на този негативен феномен и да стимулират децата и младежите да бъдат толерантни и солидарни в ежедневието си. Разгледайте инфографиките в галерията към настоящата новина.

В проект Sports Against Bullying спорта се използва като обединяващ инструмент за младежи, които са изложени на риск чрез включване в спортни групи, които ще бъдат създадени от партньорските организации. Проектът пряко подкрепя специфичните приоритети на училищното образование - справяне с преждевременното напускане на училище и лимитираните възможности на някои ученици и има за цел да предложи качествено образование, което да даде възможност на всички ученици от най-ниския до най-високия академичен спектър и социална принадлежност да се справят успешно с разнородни предизвикателства. Чрез планираните дейности се създава среда и методология за укрепване на сътрудничеството между учителите в училищата, семействата, ученици и други заинтересовани страни с цел подобряване на прехода между различните етапи на образованието.

Проект “Sport against bullying” е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европйската комисия.