Приключи международно обучение по проект Sports Against Bullying в Полша
24.11.2019 г.
В периода 17.11.2019 - 23.11.2019 в Плочк, Полша се проведе трета международна среща и обучение на учители по физическо възпитание и спорт по проект “Sports Against Bullying” /Спорт срещу тормоза в училищата/. В събитието участваха представители на шест партньорски организации, като Асоциация за развитие на българския спорт беше представлявана от Ивайло Здравков и Константин Занков, членове на УС на организацията и трима учители по физическо възпитание и спорт от България.

По време на срещата бяха проведени следните активности:
• Провеждане на семинарна обучителна програма за учители, базирана на методологията Обучение чрез спорт;
• Тренировъчен курс за учители по физическо възпитание и спорт;
• Разработка на политики за намаляване на насилието в училище;
• Разработка на наръчник за прилагане на добри практики за превенция на тормоза в училищата;
• Стратегия за бъдещи популяризиращи събития във всяка партньорска държава.

Настоящият проект пряко подкрепя специфичните приоритети на училищното образование - справяне с преждевременното напускане на училище и лимитираните възможности на някои ученици и има за цел да предложи качествено образование, което да даде възможност на всички ученици от най-ниския до най-високия академичен спектър и социална принадлежност да се справят успешно с различни предизвикателства. Чрез планираните дейности се създава среда и методология за укрепване на сътрудничеството между учителите в училищата, семействата, учениците и други външни заинтересовани страни с цел подобряване на прехода между различните етапи на образованието.

В проектната работа се използва спорта като обединяващ инструмент за младите хора, които са изложени на риск. С проект “Sport against bullying” целта е да има все повече училища, в които се приветстват различията, където всеки ученик се чувства сигурен, участва в планирани дейности и където различните гледни точки се взимат под внимание.

С дейностите по проекта, организациите се опитват да превърнат училищата в приятно и спокойно място, където младите хора искат да участват в социални и спортни дейности, да използват спорта като инструмент за образование и социална интеграция, да осигурят възможности за комуникация и кооперация на участващите младежи.
По време на партньорската среща се обсъди изготвеният пан-европейски анализ на ситуацията в партньорските държави и в съседните на тях в последствие на прочуване сред целевите групи от ученици, учители и родители. На база това интернационално проучване се установи до каква степен тормоза в училище е фактор, който родители и учители забелязват и осъзнават.

Проектът е съ-финансиран от програма "Еразъм +", Ключова дейност 2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.