АРБС е партньор в проект Sport against Bullying
12.10.2018 г.
Спортът е символ на културното разнообразие, богатството на нашите общества, а също така и ефикасно средство за предаване на ценностите на солидарността, многоообразието, включването и културното самосъзнание. Физическото възпитание и спортните занимания могат да доведат до различни индивидуални и обществени ползи, като подобрен здравен статус, социално и икономическо развитие, овластяване на младите хора, помирение и мир.

Проект Sport against Bullying /Спорт срещу тормоза/ пряко подкрепя хоризонталните приоритети на програма "Еразъм +" за подобряване на достъпа, участието и резултатите от обучението на лица в неравностойно положение, намалявайки различията в постигнатите от тях резултати (Еразъм + ръководство-стр.106). Според заключителния доклад на тематичната работна група от ноември 2013г. някои интервенционни мерки са фокусирани върху учениците и се основават на ранното откриване на подкрепа, необходима за учене и мотивация. Учениците с учебни затруднения/увреждания или тези, които са изправени пред лични, социални или емоционални предизвикателства често имат твърде малък контакт с образователния персонал или други възрастни, за да ги подкрепят. Те се нуждаят от лесен достъп до учители и други професионалисти в подкрепа на тяхното образователно и личностно развитие, насочване и наставничество, заедно с културни и извънкласни дейности, които да им спомогнат да разширят възможностите си за учене.

Една от мерките за интервенция е извънкласната и извън училищна дейност за обогатяване на предлаганото обучение. Много млади хора, изложени на риск, нямат чувство за идентичност или връзка със училището. Извънкласните дейности дават възможност на младите хора да развият такова чувство за принадлежност.

Настоящият проект пряко подкрепя специфичните приоритети на училищното образование - справяне с преждевременното напускане на училище и лимитираните възможности на някой ученици и има за цел да предложи качествено образование, което да даде възможност на всички ученици от най-ниския до най-високия академичен спектър, включително деца с мигрантски произход, да се справят успешно с различни предизвикателства. Чрез планираните дейности ще се създаде укрепване на сътрудничеството между всички участници в училищата, както и със семейства и други външни заинтересовани страни; подобряване на прехода между различните етапи на образованието; подкрепа на мрежи от училища, които насърчават съвместни и холистични подходи за преподаване и учене; подобряване на оценката и осигуряването на качество (ръководство "Еразъм +" / стр.123).
Според данните на Евростат, публикувани през май 2017 г., в периода 2011-2016 г., като се има предвид населението на възраст 18-24 години, средно 10,7% от младите хора в ЕС са напуснали преждевременно сферата на образованието и обучението. С други думи, те са завършили най-много средно образование и не са продължили с по-нататъшно образование или обучение през четирите седмици преди изследването. През периода 2011-2016 г. се наблюдава увеличение на дяла на преждевременно напусналите в държавите-членки, като едно от най-големите увеличения е регистрирано за България. Важно да се има предвид, че намаляването на средния европейски процент на по-малко от 10% до 2020 г. е една от водещите цели на образованието в стратегията "Европа 2020".

В настоящия проект ще използваме спорта като обединяващ инструмент за тези млади хора, които са изложени на риск, като ги включим в спортни групи, които ще бъдат създадени от партньорските организации. С проект Sport against bullying /Спорт срещу тормоза/ искаме училище, в което се приветстват различията, където всеки ученик се чувства сигурен, участва в планираните дейности и където гледните точки се взимат под внимание. С дейностите по проекта ще се опитаме да превърнем училищата в завладяващо място, където младите хора искат с нетърпение да участват в социални и спортни дейности, да използват спорта като инструмент за образование и социална интеграция, да осигури възможности за комуникация и кооперация на участващите младежи. Докато един от основните ни приоритети е да се намали тормоза в училищата, другите приоритети включват мерки срещу отпадането от училищата и намаляването на високите нива на отсъствията. Знаейки, че подобни практики работят успешно в други държави, ще се радвваме намерим подобни или да адаптираме съществуващи модели, чрез които да даваме на учениците различни гледни точки по темите, засегнати в настоящия проект и да разширяваме хоризонтите им.

Проектът е съ-финансиран от програма "Еразъм +", Ключова дейност 2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.