Обучителен курс по проект (Re)Play for Inclusion се проведе в Кавадарци, Северна Македония
31.03.2019 г.
Обучителният курс по проекта събра младежки работници, които в периода от 24.03.2019 до 31.03.2019 в Кавадарци, Северна Македония, участваха в различни обучителни модули, свързани със спорт като инструмент за включване, неформално обучение, рискове за младежите днес и дискриминация, маргинализирани групи и социално изключване, спортни ценности. В обучението взеха участие Стефан Стоев, Тихомир Здравков, Димитър Стоянов и Симона Боянова спортни специалисти представители на „Асоциация за развитие на българския спорт“, които ще могат да ползват натрупаните знания и умения в бъдещата си практика.

Спортът и игрите са един от най-често използваните инструменти за споделяне и изучаване на универсални правила като честна игра, уважение към различието, екипен дух, толерантност, взаимно уважение и представяне на страната по положителен начин. Целта на проекта е да разпознае играта и спорта като инструмент за взаимно разбиране на хората, посредничество между културите и разпространение на универсалните ценности. Младите хора ще научат за социалното включване и междукултурния диалог чрез спорта и игрите. Младежките работници и доброволците ще бъдат обучени как да използват спорта и игрите като методи за работа с младежта, насърчавайки някои от европейските ценности като толерантност, приобщаване, солидарност, уважение; след това те ще работят на местно ниво в местните общности и ще разработят свои собствени информационни, комуникационни и медийни инструменти и материали и ще организират осведомителни кампании за приобщаването на млади хора от уязвими групи чрез спорт и игри. Комплект от различни дейности ще даде възможност на участващите организации и да изградят своите възможности за използване на спорта и игрите като методи за работа с младежта и насърчаване на положителните ценности. Проектът ще бъде изпълнен от 01.11.2018 г. до 31.10.2019 г.

Цел на проекта:

• Игрите и спортът да се разпознават като ефективен метод за работата с младежта и инструментите за взаимно разбиране на хората, посредничество между културите и разпространение на универсалните ценности като честна игра, толерантност, уважение и социално приобщаване.
Специфични цели:

• Да осигури на младежките работници и доброволците знания, умения и компетенции за използване на спорта и игрите за младежка работа и да развие нови форми на работа с младежта за социално приобщаване чрез спорта;

• Да стартира и тества нови методи чрез осведомителни кампания относно социалното приобщаване на млади хора от уязвими групи чрез спорт и игри;
• Младите участници да се обучат как да популяризират универсалните правила на спорта в местната общност и да се борят с нетолерантността, дискриминацията и социалното изключване на местно и международно ниво;

• Да подобри и подсили младежкото Европейско сътрудничество.

Дейности:
1. Дейност по изграждане на капацитет: Координационна среща - ще се проведе в София, България, където партньорските организации ще обсъдят оперативните и финансовите въпроси на проекта и ще развият динамиката на работния план.
Период: 07.12. – 10.12.2018

2. Мобилност: Обучителен курс с продължителност 1 – 7 дни ще бъде организиран в Ниш, Сърбия и ще включва младежки работници и доброволци, както и обучители и организационен екип от участващите страни. Участниците ще се научат как да използват спорта и игрите, за да работят с младежите и да популяризират определени ценности като социалното приобщаване на младите хора от уязвими групи, насочени към хората с увреждания.
Период: 17.02. – 24.02.2019

3. Мобилност: Обучителен курс 2 - ще се проведе в Кавадарци, Северна Македония. По време на обучението участниците ще задълбочат знанията си и ще подобрят уменията си за организиране на осведомителни и мотивационни кампании за младите хора и активното им участие в насърчаването на социалното приобщаване на младите хора с увреждания.
Период: 24.03. – 31.03.2019

4. Дейности в областта на изграждането на капацитет: разработване на информационни, комуникационни и медийни средства - Информационни дни – Участниците в двете обучения ще организират еднодневен местен информационен ден с подкрепата на местни партньорски организации - неправителствени организации и спортни клубове/асоциации, където те ще тестват новите методи с местната младеж и ще използват своите знания и умения, придобити при обучение и разработване на нов информационен, комуникационен и медиен инструмент. Основната тема на работата ще бъде как младите хора могат да насърчават социалното приобщаване на младежите с увреждания и младежите в риск чрез спорт и игри.
Период: Април/Май 2019

5. Дейности за изграждане на капацитет: информационни и осведомителни кампании - кампания "Спорт за приобщаване" - Младежки работници и активисти, обучени чрез 2 тренировъчни курса, ще организират кампания за повишаване на осведомеността "Спорт за приобщаване" на местно ниво в участващите страни с подкрепата на партньорски организации и спортни клубове / асоциации в проекта. Кампаниите ще бъдат съсредоточени върху организирането на спортни събития, които ще насърчават социалното включване на младежи с увреждания и младежи. Спортните събития ще включват организиране на дейности като:

• футболни мачове;
• мачове по тенис на маса;
• уъркшопи по плуване;
• демонстративни случаи по бойни изкуства;
• индивидуални спортове;
• спортни уъркшопи;
• дейности навън и подобни

Период: Май 2019/Юни 2019

6. Дейност по изграждане на капацитет: Финална конференция - ще се организира в Сараево, Босна и Херцеговина и ще събере представители на партньорски организации, представители на партньорски спортни клубове, местни и национални власти, медии, неправителствени организации и други. Представяне на резултатите от проекта, както и оценка и последващи действия по проекта по този начин.
Период: 04.09. – 07.09.2019

7. Дейност по изграждане на капацитет: Разпространение и мултиплициране. – Всяка участваща организация ще организира разпространението и представянето на резултатите от проекта. Ще бъде създаден филм за проекта, компактдискове с материали, с които филмът ще бъде разпространен, както и брошури.
Период: Септември/Октомври 2019

Партньорски организации:
• “New Vision” от Тирана – Албания;
• “Red Cross Novo Sarajevo” от Сараево – Босна и Херцеговина;
• Клуб по плуване за хора с увреждания “SPID” от Сараево – Босна и Херцеговина;
• “International Development Alliance Network” от София – България;
• “Асоциация за развитие на българския спорт” от София – България;
• Udruga “Impress” от Дарувар – Хърватия;
• “Eurotender Association” от Сегед – Унгария;
• “Council for prevention of juvenile delinquency” от Кавадарци – Северна Македония;
• Спортен клуб по кик-бокс “Budo” от Кавадарци - Северна Македония;
• Клуб по тенис на маса за хора с увреждания “Nais” от Ниш – Сърбия;
• Клуб за овластяване на младежта 018 (KOM 018) от Ниш – Сърбия.