ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: PROPELLERS

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТ PROPELLERS
18.05.2022 г.
На 18 май 2022г. се проведе онлайн среща по проект PROPELLERS. По време на срещата, партньори от 6 европейски държави – България, Италия, Полша, Гърция, Хърватия и Испания обсъдиха изпълнените и предстоящите дейности по проекта. От страна на Асоциация за развитие на българския спорт, участие взеха Диян Атанасов и Емилия Цанова.

Проект PROPELLERS има за цел насърчаване на доброволното участие в спортни дейности и осъзнаване на значението на физическите дейности, подобряващи здравето, в съответствие с холистичния модел на здравето сред общото население на ЕС, с особен акцент върху лица в неравностойно положение (NEET, хора с увреждания, възрастни).

Настоящото съвместно партньорство планира да реализира местни, национални и международни дейности в период от 30 месеца с концепцията за насърчаване на синергия между областта на спорта, здравеопазването, образованието, обучението и младежта. 8 партньори от 6 държави и 25 професионалисти работят заедно в консорциум с големи амбиции. Координатор на проекта е полската организация Регионален доброволчески център.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
•Въвеждане на иновативна синергия между сферата на спорта, физическата активност, здравеопазването, образованието, обучението и младежкия сектор, включена в 4 интелектуални резултата и в дейностите за повишаване на осведомеността, обхващащи 6 държави от Европейския съюз, оптимизирани от партньорство на 8 организации с различни профили, целева група, опит, опит и практики;
•Постигане на изчерпателен преглед на състоянието на спортното участие, физическото здраве и психичното здраве в различни целеви групи (деца, младежи, възрастни и хора в неравностойно положение) за установяване на основите на специфичните за страната програми за повишаване на осведомеността относно връзката между участието в спорта и физическото/психическото благосъстояние, което трябва да се прилага от партньорите от 6-те държави от ЕС. Последното измерение за преглед и повишаване на осведомеността ще бъде въплътено в конкретна „Health SportEnBook“, създадена като осезаем резултат от проекта;
•Поставяне на основите за развитие на професионален капацитет в операторите (Спортни треньори и обучители), работещи с обучение за спорт с различните аудитории на крайни цели (деца, младежи, възрастни и лица в неравностойно положение) чрез проектиране на специфичен формат на тренировъчен курс, базиран на методологията обучение чрез спорт, приложим в 6 страни на проекта и на по-широкото европейско ниво;

Проект PROPELLERS е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.