ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: PROPELLERS

Първа среща по проект PROPELLERS се проведе в Киелце
09.02.2020 г.
В периода 07-09 февруари 2020, в Киелце, Полша се проведе първа среща по проект “Professional and Personal Experience through Lifelong Learning and Regular Sport” (PROPELLERS). PROPELLERS включва 8 партньорски организации от 6 държави от Европейския съюз (Полша, Италия, България, Хърватия, Гърция и Испания), насочени към насърчаване на доброволното участие в спортни дейности и осъзнаване на значението на физическите дейности, подобряващи здравето, в съответствие с холистичния модел на здравето сред общото население на ЕС, с особен акцент върху категориите в неравностойно положение (NEET, хора с увреждания). В срещата взе участие Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт, партньор от България.

Настоящото съвместно партньорство планира да реализира няколко местни, национални и международни дейности в период от 30 месеца с концепцията за насърчаване на синергия между областта на спорта, здравеопазването, образованието, обучението и младежта. 8 партньори от 6 държави и 25 професионалисти ще работят заедно в консорциум с големи амбиции. Координатор на проекта е полската организация Регионален доброволчески център.

“PROPELLERS” подкрепя и отстоява био-психо-социалния модел на здравето и неговите дейности и планове и ще представя тази теория през целия цикъл на проекта, с цел да се засадят семената му сред населението в цяла Европа и да допринесе за реформата на виждането за здраве и подобряване на здравните условия и качеството на живот на европейското население чрез увеличаване на участието във физически дейности в дългосрочен план. Нашите дейности имат за цел също така да повишат осведомеността за добавената стойност на спорта и физическата активност във връзка с личното, професионалното и социалното развитие на хората. Включваме две основни области, които свързват спорта и образованието, а именно областите „Обучение ЧРЕЗ спорт“ и „Обучение ЗА спорт“.

Чрез насърчаване на осведомеността отдолу нагоре и участието в спортните дейности, PROPELLERS, също така цели постигането на целта за демокрация в спортните органи, заложена в доклада „Принципи на доброто управление в спорта“, разработен от експертната група за добро управление в работния план на ЕС за Спорт 2011-2014. PROPELLERS ще се стреми и към повишаване на осведомеността за европейското измерение на спорта и спортната практика, което в настоящото партньорство се въплъщава от участието на 2 български организации - „Асоциация за развитие на българския спорт“ и „Фабрика за шампиони“, които взеха две български организации водеща роля в инициативите, свързани с наградата на София за Европейска столица на спорта за миналата година (2018 г.). С оглед продължаване на това постижение и събиране на местен опит, проектът ще включва изпълнението на посещение/среща в София.

Нашето партньорство е структурирано по такъв начин, че по време на първата фаза на проекта, концепцията и практиката на обучението чрез спорт се насърчават интензивно, за да направят спорта и активния начин на живот по-привлекателни, като също така подчертава образователния ефект от дейностите и възможните му ефекти относно личностното развитие. Във втората фаза на нашия проект партньорите ще се съсредоточат върху повишаването на осведомеността за важността на физическите дейности, подсилващи здравето и насърчаването на концепцията за био-психо-социалния модел на здравето. Теоретично и практически предлагаме възможност за учене и участие в нашите дейности и ние вярваме, че нашите дейности ще имат дългосрочно въздействие върху целевата група и въздействието на проекта ще даде резултати и след изразходването на безвъзмездната помощ от ЕС.

Основните цели на проекта могат да бъдат обобщени като:
• Въвеждане на иновативна синергия между сферата на спорта, физическата активност, здравеопазването, образованието, обучението и младежкия сектор, включена в 4 интелектуални резултата и в дейностите за повишаване на осведомеността, обхващащи 6 държави от Европейския съюз, оптимизирани от партньорство на 8 организации с различни профили, целева група, опит, опит и практики;
• Постигане на изчерпателен преглед на състоянието на спортното участие, физическото здраве и психичното здраве в различни целеви групи (деца, младежи, възрастни и хора в неравностойно положение) за установяване на основите на специфичните за страната програми за повишаване на осведомеността относно връзката между участието в спорта и физическото/психическото благосъстояние, което трябва да се прилага от партньорите от 6-те държави от ЕС. Последното измерение за преглед и повишаване на осведомеността ще бъде въплътено в конкретна „Health SportEnBook“, създадена като осезаем резултат от проекта;
• Насърчаване на холистичния поглед върху здравето, повишаване на осведомеността за значението на ефектите от физическите дейности, повишаващи здравето предоставяне на теоретична и практическа информация и опит за био-психо-социалния модел на здравето, с акцент върху измерението на обучение чрез спорт. Горепосоченият резултат ще бъде постигнат чрез създаването на конкретна „Цялостна брошура за холистичното здраве и обучение за спорт“, предоставяща както образователни, така и информационни ресурси за спортни оператори (треньори и обучители) и крайна целева аудитория (деца, младежи и др. възрастни, хора в неравностойно положение);
• Поставяне на основите за развитие на професионален капацитет в операторите (Спортни треньори и обучители), работещи с обучение за спорт с различните аудитории на крайни цели (деца, младежи, възрастни и лица в неравностойно положение) чрез проектиране на специфичен формат на тренировъчен курс, базиран на методологията обучение чрез спорт, приложим в 6 страни на проекта и на по-широкото европейско ниво;
• Увеличаване на участието във физически дейности и спорт чрез целенасочена комбинация от образователни материали/ресурси, местни действия и събития и специално внимание към измерението на електронното обучение, въплътено от специално Уеб платформа на проекта, интегрираща модули за електронно обучение за крайната аудитория, както и осигуряване на мрежова архитектура между организаторите, целевите групи и заинтересованите страни в областта на физическото здраве, обучението чрез спорт и обучението за спорт в страните партньори и на по-широкото европейско ниво;
• Разпространяване на натрупаните знания и опит по време на партньорството, неговите новоразработени инструменти и най-добри практики за вдъхновяване и насърчаване на по-нататъшно сътрудничество и взаимодействие по свързаните теми.

Проектът е съ-финансиран от Програма Еразъм+ на Европейския Съюз.