Популяризиращо събитие по проект ПРЕВЕНТ
27.11.2019 г.
Днес 27.11.2019 г., „Асоциация за развитие на българския спорт“, организира популяризиращо събитие по проект „Физическите упражнения като средство за превенция и възстановяване от хронични заболявания“ /ПРЕВЕНТ/, по време на което физиотерапевти и кинезитерапевти имаха възможност да се запознаят с целите и задачите на проекта. По време на срещата беше представена иновативна практика, която правителството във Великобритания прилага от няколко години – предписване на физическа активности и спорт от страна на здравните специалисти като инструмент за превенция и подобряване на начина на живот на пациенти с различни заболявания. Практиката е налична на интернет страницата https://movingmedicine.ac.uk, като инициативата е финансирана и подкрепена от министерство на здравеопазването на Великобритания.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Целите на проект "Физическите упражнения като средство за превенция и възстановяване от хронични заболявания /ПРЕВЕНТ/", са следните:
 • Информиране на гражданите за ползите от упражненията за здраве, предотвратяването и възстановяването от хронични заболявания чрез физическа активност и насочването на гражданите към безопасно и ефективно участие в организирани програми за физическа активност;
 • Повишаване на осведомеността на здравните специалисти за насърчаване на пациентите за системно включване в спорт и физическа активност и за запознаването им с актуалните данни от изследванията за подходящи форми на упражнения в зависимост от спецификата на различни заболявания.
 • Обучение на лекари, здравни специалисти (медицински сестри, физиотерапевти, психолози) и професионалисти за безопасно и ефективно използване на физическата активност като средство за предотвратяване и възстановяване от хронични заболявания.
 • Активизиване, улесняване и насочване на обществените, общинските и частните органи за организиране на безопасни и ефективни програми за целенасочена физическа активност за профилактика и рехабилитация на хронични заболявания в партньорските държави.
 • Изграждане на мрежи от обществени, общински и частни доставчици, предлагащи здравни услуги и услуги за физическа активност.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Специфичната програма е адресирана към:
1) Пациенти с хронични заболявания,
2) Граждани, които към момента нямат регистрирано хронично заболяване;
3) Медици;
4) Здравни специалисти (физиотерапевти, медицински сестри и др.);
5) Спортни треньори, Учители по физическо възпитание и спорт;
6) Здравни организации (болници, центрове, регионални клиники и др.);
7) Здравни институции и организации за физическа активности;
8) Частни и други здравни услуги (медицински клубове, рехабилитационни центрове) и услуги за физическа активност (спортни зали, клубове).

Основните дейности по проекта са:
 • 1. Събиране на данни за целевите групи: a). отчитане на демографските и социални характеристики на хората с хронични заболявания, които са и специфичната целева група на проекта; и б). регистрация на обществени, общински и частни доставчици на здравни услуги и услуги за физическа активност (здравни центрове, регионални клиники, общински клиники, асоциации, треньори и др.).
 • 2. Оценка на нагласите към физическата активност и качеството на живот при хората с хипертония и сърдечно-съдови заболявания
Целта на тези работни групи е да проведат проучвания за нагласите, качеството на живот и нивата на физическа активност на групи от населението с хронични заболявания.
 • 3. Създаване на 4 наръчника
Наръчник, който да насърчава безопасните и ефективни упражнения, които да подобрят здравето и превенцията;
Наръчник, който да насърчава безопасните и ефективни упражнения на пациенти със сърдечно-съдови заболявания, които да подобряват тяхното здраве и качество на живот;
Наръчник, който да насърчава безопасните и ефективни упражнения на пациентите с хипертония, които да подобрят тяхното здраве и качество на живот;
Наръчник, който да насърчава безопасните и ефективни упражнения на пациентите със затлъстяване, които да подобряват тяхното здраве и качество на живот.
 • 4. Създаване на уеб портал с образователни, научни и обучителни материали за физически упражнения. Целта е създаването на уеб портал с информационни, научни и образователни материали за упражненията, здравето и качеството на живот на населението на страните партньори, с акцент върху пациентите с хронични заболявания.
 • 5. Обучение на лекари, здравни специалисти (медицински сестри, физиотерапевти и др.) и специалисти по физическа активност. Изпълнение на пилотните обучения на лекари, здравни специалисти и специалисти по физическа активност, които от своя страна ще изпълняват пилотните програми за упражнения с различни групи от населението.
 • 6. Мрежи на обществените институции (здравни центрове, регионални клиники, медицински асоциации и др.), общински (общини, общости и др.) и частни организации (зали, рехабилитационни центрове и др.), предлагащи здравни услуги и упражнения.
 • 7. Дни за упражнения.
Информиране и повишаване на осведомеността за значението на физическата активност за превенция и възстановяване от хронични заболявания, както и за подобряване на здравето и качеството на живот.
 • 8. Интервенционални тренировъчни програми при граждани без наличие на хронични заболявания и при такива, диагностицирани с хронични заболявания
Пилотни програми за обучение в различни групи от населението и оценка на тяхната ефективност. Програмите за физическа активност ще се планират и ще бъдат изпълнявани от спортни специалисти. Изпълнението на тези програми ще се осъществява в здравни центрове и затворени зони за физическо натоварване (физиологично - здравословно население).

Проект ПРЕВЕНТ е съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.