Младежки обмен (RE)CYCLING FOR NATURE се проведе в Литва
28.10.2019 г.
В периода 21.10.2019 – 28.10.2019, в Клайпеда, Литва се проведе младежки обмен (RE)CYCLING FOR NATURE се проведе в Литва, като събра общо 35 участници от 6 различни държави: Испания, Естония, Латвия, Гърция, Полша, България и Литва.

За проекта:
Проект „(Re)Cycling for Nature“ издига новата високо интегрирана концепция за спорт, здравословен начин на живот, опазване на околната среда и активно гражданство на ново ниво. „(Re)Cycling for Nature“ дава нов подход на разрешаването на екологичните проблеми чрез колоездене и рециклиране, предпазвайки градската и природната среда от различен вид замърсявания: на въздуха, отпадъци; търсене на нови подходи и мерки за екологично образование, гражданска ангажираност и здравословен живот.

„(Re)Cycling for Nature“ представя силно интегрираната концепция за опазване на околната среда чрез организиране на екологични дейности докато карате велосипед - особено в региона на Балтийско море, където екологичните проблеми са от най-голямо значение. Идеята на проекта силно се фокусира върху насърчаването на здравословния начин на живот, който е много подкрепян от европейците. Политиката на ЕС в областта на здравеопазването и околната среда и неговата здравна стратегия (европейска политика за околната среда до 2020 г.), силно насърчават следните аспекти на здравната политика:
  • Превантивна работа - особено чрез насърчаване на по-здравословен начин на живот;
  • Равни шансове за добро здравно и качествено здравеопазване за всички (независимо от дохода, пола, етническата принадлежност и т.н.);
  • Защита на гражданите на ЕС от свързани с околната среда натиск и рискове за здравето и благосъстоянието;
  • Превръщане на ЕС в ресурсно ефективна, зелена и конкурентна нисковъглеродна икономика.

Цели на проекта:
  • Създаване на по-добра представа в младите хора за здравословния начин на живот и колоезденето като инструмент за проучване на местното природно и културно наследство в региона на Балтийско море;
  • Осигуряване на идеи за обучение, основаващи се на колоездене, метод за катализиране на новите просоциални идеи и осъществяване на идеите;
  • Предоставяне на нови, иновативни идеи за младите хора, за това как да бъдат доброволци в местните спортни/екологични/културни организации;
  • Въвеждане на младежите в концепцията за учене чрез загуба на ксенофобските и дискриминационни нагласи;
  • Създаване на иновативни проекти за подпомагане на местните общности за опазване на местната културна, природна и спортна инфраструктура, за насърчаване на активна, здрава, културно богата среда за младежите и местните общности.

Методология на проекта:
Учене чрез преживяване, което включва високо практични дейности от страна на обучаващите се, които ще се упражняват, като действат заедно и се учат от практиката. Ученето, базирано на колоездене, е в основата на „Учене чрез преживяване“ поради активното участие на обучаващите се в спортни дейности, изследващи местното природно и културно наследство за по-добро разбиране и принос чрез доброволческа дейност в местните културни, природни и спортни инфраструктурни институции.

Проект (RE)CYCLING FOR NATURE е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.