Приключи младежки обмен Active Citizenship Through Sports
01.09.2019 г.
В периода 25.08.2019 - 01.09.2019, във Пакож, Унгария се проведе младежки обмен Active Citizenship Through Sports, в който взеха участие 5 младежи (16-26 години) и един лидер от България. В обучението се включиха и младежи от Унгария, Португалия, Италия, България, Словакия и Румъния. Младежкият обмен имаше за цел насърчи активното гражданство чрез използване на спорта, да даде възможност на младите хора да участват по-активно в демокрацията и да повишат гражданския дух в участващите страни. По време на програмата бе използвана методологията Обучение чрез спорт (ОЧС), използвана в редица европейски държави, при редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на поведение като агресия и насилие, засилване на екипността и чувството на обществена принадлежност.

Младежкият обмен беше фокусиран върху 5 основни теми:
• По-добро познаване на Eвропейския проект и ценностите на ЕС;
• Активно участие в обществото и насърчаване на активно европейско гражданство;
• Инициатива на младите хора;
• Насърчаване на многообразието и междукултурния диалог;
• Толерантност и зачитане на правата на човека чрез компетенциите и методите, необходими за прехвърляне на общите фундаментални ценности на нашето общество към труднодостъпните млади хора.
Проект Active Citizenship Through Sports е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.