Приключи обучение YouthSocialAct в Кипър
15.07.2018 г.
В периода 8 до 14 юли 2018 в Оро̀клини, Ларнака, Кипър се проведе обучение на младежки работници Youth Social Act. В него взеха участие общо 36 младежки работници, лидери, мениджъри и активни доброволци от 11 страни от ЕС – Кипър, Полша, Испания, Румъния, България, Италия, Гърция, Малта, Австрия, Словакия и Унгария, в това число и трима представители на Асоциация за развитие на българския спорт.

За проекта:
Проект “YouthSocialAct: Youth Engagement in Initiatives Supporting Equality for All and Promoting Social Change” е координиран от Организация за социална политика и действие и е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия. Проектът е основан на следните нужди и реалности на обществата:
а) активното доброволчество като ключов и важен момент за насърчаване на младежкото и здравословното им развитие,
б) децата, юношите и младите хора имат силен глас, мнения и гледни точки към това как да насърчават промени в обществото и мнозинството от тях изразява желанието си да допринесе силно към социалните промени,
в) младите хора имат иновативни идеи за инициативи, насърчаващи социална промяна, но за съжалените не им се дава възможността, активно да участват в организацията на такива инициативи или, когато им се отдаде такава възможност липсва знание или насърчаване и правилни насоки,
г) в много случаи младежки НПО-та не разполагат с познания и опит, за да ангажират активно младите хора в проектирането и практическото прилагане на такива инициативи, въпреки че интересът е изразен,
д) ценностите за равенство, приемане и толерантност са сред най-ключовите ценности които трябва да се възпитават в младите доброволци. Равенството е важна ценност, която трябва да се възпита сред младите доброволци.

Проектът има за цел:
а) да повиши осведомеността за важността на обвързването на младите хора с инициативи, насърчаващи социални промени в техните общества, започвайки от насърчаването на равенство, приемане и толерантност за всички хора и
б) обучаване и подкрепа на млади работници в това как да подсигурят обвързването в такива инициативи и как да напътстват и практически да подкрепят млади хора в проектирането и реализацията на техните идеи и проекти, използвайки иновативни и модерни методи.

По проекта предстоят:

  • Мрежово събитие, в участващите държави след приключване на обучението и организирано от самите участници с цел а) да се разпространи информацията, отнасяща се за проекта, дейностите и резултатите, б) осигуряване на възможността, участниците да се срещнат и обменят гледни точки, идеи и контакти с млади хора от местни НПО и да в) създаване на контакти и колаборации с други да бъдещи общи дейности;
  • Публикация на наръчник, озаглавен ”YouthSocialAct: Youth Engagement in Initiatives Supporting Equality for All and Promoting Social Change”.