Новини

АРБС ВЗЕ УЧАСТИЕ В СРЕЩА С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО МОБИЛНОСТ НА СПОРТНИ СПЕЦИАЛИСТИ В РАМКИТЕ НА ЕРАЗЪМ+
02.12.2021 г.
На 02 декември 2021 се проведе среща на Европейската комисия и отговорниците за политики в спорта на Европейско ниво, която имаше за цел да обсъди последващите стъпки в новите дейности по програма Еразъм+, насочени към мобилност на спортни специалисти. Регламентът за създаване на програма "Еразъм+" за периода 2021—2027 г. предоставя рамка за прилагане на дейности за мобилност в областта на спорта.

В правната основа се посочва, че следва да се гарантира съгласуваността и взаимното допълване със съответния работен план на Европейския съюз за спорта. В нея също така се посочва, че програмата следва да подпомага мобилността с учебна цел на служителите в спорта, предимно в областта на спорта за всички, като се отчита важната роля, която спортът играе за насърчаване на физическата активност и здравословния начин на живот, междуличностните отношения, социалното приобщаване и равенството. Мобилността с учебна цел може да бъде придружена от виртуално обучение и мерки като езикова подкрепа, подготвителни посещения и обучение. Програмата следва да допринесе за насърчаване на общите европейски ценности чрез спорт, добро управление и почтеност в спорта, устойчивото развитие, както и образованието, обучението и развитието на уменията в и чрез спорта.

Предвижда се новата дейност да бъде разгърната през 2023 г., като подготовката ще се проведе през 2022 г. Тя ще се управлява по децентрализиран начин от Националните агенции, както и другите действия в рамките на ключова дейност 1 на "Еразъм+". Хоризонталните приоритети на програмата "Еразъм+" са приобщаването и многообразието, цифровата трансформация, околната среда и изменението на климата, участието в демократичния живот, общите ценности и гражданската ангажираност.

В срещата взеха участие Флор ван Хоудт и Мария Фернандез Естебан (ръководител и заместник-ръководител на отдел "Спорт", ГД "Образование, младеж, спорт и култура", Европейска комисия), както и представители на спортното движение от цяла Европа, включително Йоанна Дочевска, като представител на Асоциация за развитие на българския спорт.

Европейската комисия публикува поканата за представяне на предложения за 2022г. по програма "Еразъм+", която е с увеличен бюджет от близо 3,9 милиарда евро за следващата година. "Еразъм+" ще бъде отново един от основните инструменти за подкрепа на проекти и дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Общият бюджет, заделен за тази покана за представяне на предложения, се оценява на 2 157,1 милиона евро и е разпределен в следните сфери:
Образование и обучение: 1 905,4 милиона евро
Младежта: 209,1 млн.
Жан Моне: 10,8 милиона евро
Спорт: 31,8 милиона евро