ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Новини

АРБС получи акредитация в сектор Образование за възрастни по програма Еразъм+
26.04.2021 г.
Акредитацията по програма „Еразъм“ е инструмент, предназначен за образователните и обучителните организации в областта на образованието за възрастни, професионалното образование и обучение и училищното образование, които желаят да участват в трансграничен обмен и сътрудничество. Предоставянето на акредитация по програма „Еразъм“ потвърждава, че кандидатът е създал план за изпълнение на висококачествени дейности за мобилност като част от по-широко усилие за развитие на собствената организация. Акредитираните организации по програма „Еразъм“ ще получат опростен достъп до възможности за финансиране по линия на ключово действие 1 от бъдещата програма (2021—2027 г.).

Предоставянето на акредитация по Програма „Еразъм“ потвърждава, че кандидатът е създал план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от по-широко усилие за развитие на собствената организация. Този план е наречен „План по Програма „Еразъм““и е основна част от кандидатстването за акредитация по Програма „Еразъм“. Асоциация за развитие на българския спорт получи индивидуална акредитация в сектор „Образование за възрастни“, валидна за срока на програмата (2021-2027г.) и ще спомогне за изпълнението на следните цели:

Укрепване на европейското измерение на преподаването и ученето чрез:
насърчаване на ценностите на приобщаване и многообразие, толерантност и демократично участие;
насърчаване на знанията за споделеното европейско наследство и богатство в многообразието;
подкрепа за развитието на професионални мрежи в цяла Европа.

Както и специфичните теми в областта на образованието за възрастни за повишаване на качеството на формалното, неформалното и самостоятелното образование за възрастни в Европа чрез:
подобряване на качеството на образованието за възрастни чрез повишаване на квалификацията на неговия персонал и изграждане на капацитет за изпълнение на висококачествени учебни програми;
повишаване на качеството на преподаването и ученето във всички форми на образованието за възрастни и съобразяванес потребностите на обществото като цяло;
подобряване на образованието за възрастни с цел осигуряване на ключовите компетентности, определени от рамката на ЕС (2018 г.), включително основни умения (езикова и математическа грамотност, умения в областта на цифровите технологии) и други житейски умения

От акредитираните организации се очаква и допринасяне за създаването на Европейското образователно пространство чрез:
повишаване на капацитета на предоставящите образование за възрастни за осъществяването на висококачествени мобилности;
повишаване на участието на възрастни, без оглед на възрастта и социално-икономическия им произход, в образованието за възрастни, особено чрез насърчаване на участието на организации, работещи с обучаеми в неравностойно положение, малки организации, предоставящи образование за възрастни, нови участници в програмата и общностни организации на местно равнище.

Организациите, получили акредитация са публикувани на интернет страницата на Националната Еразъм+ агенция на България: тук