Обмяна на опит в сферата на спорта по проект МОСТ се проведе в Хърватска
29.11.2018 г.
В периода 26-29 ноември 2018 в Рийека, Хърватска се проведе мобилност за обмяна на опит межди спортни администратори и специалисти по проект МОСТ, в който „Асоциация за развитие на българския спорт“ е партньор и заедно със сродни организации от Швеция и Хърватска реализират дейности от началото на годината. В срещата взеха участие проф. Иван Ачкаканов и проф. Симеон Йорданов – Национална спортна академия „Васил Левски“ и Българска асоциация на спортните педагози, Петя Косева - Министерство на младежта и спорта, Николина Недкова и Веска Ядкова – Българска федерация Джудо и Слънчезар Христов – треньор по бадминтон, а ръководител на българската делегация беше Йоанна Дочевска – председател на АРБС. По време на срещата бяха дискутирани възможностите за финансиране в сферата на спорта, политики за добро управление, обучителни възможности за спортни специалисти, нормативна уредба в трите партньорски държави, предприемачество и маркетинг.

В периода 24-27 септември 2018 сходна мобилност се проведе и в България, по време на която спортни специалисти от Хърватска и Швеция имаха възможност да се запознаят с политиките в сферата на спорта в България и посетиха Министерство на младежта и спорта, националния стадион „Васил Левски“, Музея на спорта, Национална спортна академия „Васил Левски“, Риу Правец Голф и Спа Резорт в Правец.

Целта на проект МОСТ - Мобилност на персонал Mobility of staff MOST е да насърчи партньорството между административните спортни структури на национално и местно ниво. Този проект има за цел да насърчи административния персонал на спортните организации, които са не само „администратори“, но много повече с оглед на ежедневните им задачи. Чрез проектните дейности и обмяната на опит, административният персонал ще бъде допълнително обучен за това как да свържат спорта с други видове индустрии (напр. туризъм, маркетинг), което може да донесе допълнителни възможности за спортния сектор - как да развият маркетингови дейности, какви възможности са осигурени от ЕС чрез финансиране на различни програми (по-специално свързани с програмата Еразъм + Спорт). Специално внимание в проекта е отделено на обучението за това как да свърже административният персонал с учените, разрешаващи спортни проблеми. Типичен пример е големият набор от студенти, бакалавърски и докторски дисертации справящи се с различни въпроси в спорта, които остават неизползвани след като учените публикуват труда или дисертацията си.

Хората в спорта, които са с управленски или административни функции, трябва да бъдат запознати с мениджмънт на спортните организации, спортен маркетинг, мениджмънт на човешките ресурси, мениджмънт на спортните съоръжения, организации на спортни събития, финанси, спортно право и др.. Следователно обмяната на опит и добри практики, които ще бъдат споделени от участниците в дейностите по проекта, семинарите и кръглата маса, ще бъдат от голямо значение не само за настоящите участници, но също и за всички заинтересовани лица в спорта и всички местни, регионални и национални спортни организации. Съвместното партньорство по проекта не само ще даде възможност да се обмени опит, добри практики и иновативни решения сред партньорите, но също и ще даде на проекта по-голямо значение при промяната на политики на регионално и национално ниво.

Като дейности по проекта ще бъде разработен доклад за проектните дейности и заключения, които да насърчат положителна промяна и да позволят по-добра и ефикасна работа на административния персонал, сравнявайки и прилагайки съществуващото законодателство, правила и регламенти, които дефинират спорта в страните партньори по проекта.

Добавената стойност на проекта на Европейско ниво е следната:
• по-силен акцент на ролята на спортния административен персонал;
• иновативен подход в подкрепата на административния персонал и други лица, и рационализиране на техния достъп до адекватна информация;
• изграждане на по-близки връзки и стимулиране на синергията на партньорите;
• насърчаване на консултации със заинтересованите страни за създаване на функционални модели за партньорство на национално и местно нива;
• подкрепа от националните и Европейски политики и стратегии в сферата на доброто управление в спорта;
• подобряване на трансграничното сътрудничество и въздействие;
• разпространение и разработване на най-добрите практики;
• баланс на половете и включване на хора в неравностойно положение;

Проект МОСТ - Мобилност на персонал Mobility of staff MOST е съ-финансиран от програма „Еразъм+“ – Спорт на Европейската комисия.