Проект МОСТ представен на бъдещи спортни специалисти
18.10.2018 г.
На 16 октомври 2018 се проведе презентация на дейностите на проект МОСТ пред студенти в Национална спортна академия „Васил Левски“ – гр. София. Проект МОСТ има за цел да насърчи партньорството между административните спортни структури на национално и местно ниво. Освен това по време на проектните дейности ще бъдат създадени възможности за обучение на заети лица, които изпълняват задълженията на администратори на спортни клубове и организации. В края на месец септември в София се проведе мобилност на административни служители в сферата на спорта, които се запознаха с устройството на спортната дейност в страната ни, а през ноември сходна мобилност ще се проведе в Хърватска, като в нея ще вземат участие 7 души от България.Този проект има за цел да насърчи активно административния персонал на спортните организации, които са не само „администратори“, но много повече от това. Чрез проектните дейности и обмяната на опит, административният персонал ще бъде допълнително обучен за това как да свържат спорта с други видове индустрии (напр. туризъм, маркетинг), което може да донесе допълнителни възможности за спортния сектор - как да развият маркетингови дейности, какви възможности са осигурени от ЕС чрез финансиране на различни програми (по-специално свързани с програмата Еразъм + Спорт). Специално внимание ще бъде отделено на обучението за това как да свърже административният персонал с учените, разрешаващи спортни проблеми. Типичен пример е големият набор от студенти, бакалавърски и докторски дисертации справящи се с различни въпроси в спорта, които остават неизползвани след като учените публикуват труда или дисертацията си.

В модерният свят, спортът е много важен фактор, който оказва влияние върху цялостното развитие. Хората се присъединяват в групи, за да постигнат целите и потребностите си, които са присъщи на спорта и го правят поразителен представител на тези дейности, в които без солидарност и връзка това е невъзможно да се случи. През последните години, спортът претърпява сериозни промени, много често неприятни поради нарастване на корупцията, престъпленията, уреждането на мачове, допинг, нелегални залагания и др. От своя страна, спортните организации на всички нива (от местно до национално ниво) които разчитат основно на специалисти на доброволчен принцип, се натоварват допълнително от множество закони, регулации, наредби във връзка с функционирането на спорта, което им създава редица трудности в правилното администриране на всички процеси.

Хората в спорта, които са с управленски или административни функции, трябва да бъдат запознати с мениджмънт на спортните организации, спортен маркетинг, мениджмънт на човешките ресурси, мениджмънт на спортните съоръжения, организации на спортни събития, финанси, спортно право и др.. Следователно обмяната на опит и добри практики, които ще бъдат споделени от участниците в дейностите по проекта, семинарите и кръглата маса, ще бъдат от голямо значение не само за настоящите участници, но също и за всички заинтересовани лица в спорта и всички местни, регионални и национални спортни организации. Важно е да се има предвид, че предложените мерки ще продължат да насърчават доброволческата работа в спорта, популяризирането на включването на повече жени и хора в неравностойно положение в управленческите структури на спортните организации на местно, регионално и национално ниво.

Съвместното партньорство по проекта не само ще даде възможност да се обмени опит, добри практики и иновативни решения сред партньорите, но също и ще даде на проекта по-голямо значение при промяната на политики на регионално и национално ниво. Като дейности по проекта ще бъде разработен доклад за проектните дейности и заключения, които да насърчат положителна промяна и да позволят по-добра и ефикасна работа на административния персонал, сравнявайки и прилагайки съществуващото законодателство, правила и регламенти, които дефинират спорта в страните партньори по проекта.

Проект МОСТ - Мобилност на персонал Mobility of staff MOST е съ-финансиран от програма „Еразъм+“ – Спорт на Европейската комисия.