Проект: MiSport

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА MISPORT СЕ ПРОВЕДЕ В СОЛУН, ГЪРЦИЯ
08.11.2021 г.
В периода 07-08.11.2021 в град Солун, Гърция се проведе международна среща по проект MiSport. По време на срещата, партньорите обсъдиха реализираните до момента дейности за приобщаване на бежанци чрез спорт във всяка една от партньорските държави и планираните бъдещи дейности. В срещата от страна на Асоциация за развитие на българския спорт, партньор по проекта от България, взеха участие Велина Тонева и Елена Димитрова.

Проект „MiSport – приобщаване на мигранти чрез спорт“ представлява инициатива, реализирана от Франция, България, Италия, Гърция и Румъния. Има няколко източника и причини за мигрантския феномен, на който чрез целите и дейностите на този проект се стремим да предложим решения.

ОСНОВНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ КОНСОРЦИУМА ПО ТОЗИ ПРОЕКТ СА:
1. Необходимост от справяне със социалното включване на имигрантите, а по-специално на младите имигранти и деца;
2. Необходимост от повече осведоменост в обществото, относно стратегическия потенциал на спорта в социалното включване.;
3. Определяне на общи стратегии за постигане на ефективна и реална интеграция на имигранти чрез спорт;
4. Необходимост от повече структури за сътрудничество и мрежи за обмен на добри практики и знания;
5. Отдалечените райони като остров Реунион изпитват трудности, за да достигнат до европейските иновации и да обменят добри практики с други партньори от ЕС, заради допълнителни разходи за пътуване;
6. Ученето през целия живот е необходимост за спортни фасилитатори, учители и социални работници, които непрекъснато се нуждаят от информация за добри практики и методи на работа и винаги подобряват работата си;
7. Необходимост от интегрирани стратегии за справяне с приобщаването на имигранти чрез спорт, включващи всички заинтересовани страни.

Чрез този проект, партньорите ще се стремят да насърчат иновативни спортни инициативи за социално включване и равни възможности за имигрантите в Европа. Спортът също е едно от средствата, чрез които се насърчават ценностите като солидарност, разнообразие, приобщаване, културно осъзнаване и мир. MI SPORT има за цел да следва ангажимента на Европейската комисия, че спортът може да предложи на имигрантите възможности за социално включване и да насърчи обмена на добри практики между партньорите и регионите (със специален акцент върху отдалечените територии на ЕС като остров Реюнион) и взаимното обучение за това как да допринесат за интеграцията на имигрантите чрез спорт.

ЦЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ПО ТОЗИ ПРОЕКТ СА:
• Повишаване на осведомеността за добавената стойност на спорта за насърчаване на социалното включване на бежанци и имигранти;
• Обмисляне в съвместен и международен план на общите черти на положението на мигрантите в страните от Европа, участващи в този проект, и анализиране на това как да се справим с нуждите, пред които имигрантите са изправени, чрез спорт;
• Разработване на нови мултидисциплинарни подходи и подобряване на педагогическите методи в сътрудничество, между различни европейски организации, като се вземат предвид добрите практики в спорта;
• Подобряване на личните умения на работещите в НПО и спортни клубове по отношение на толерантността, уважението и ценностите за приобщаване чрез спортни дейности. Благодарение на MI SPORT ще се повиши осведомеността по тази тема, сред професионалисти и за стратегическата им роля в социалната интеграция. Те ще подобрят своите умения в областта на социалното включване на мигрантите;
• Да се съберат заинтересованите страни за работни срещи и дискусии във всяка участваща страна, за да се идентифицират възможни препоръки и стратегии за улесняване на достъпа до спорт за етнически малцинства и имигранти, както и за подобряване на тяхната интеграция чрез спорт;
• Улеснение на обмена, мобилността, сътрудничеството и съвместното създаване на спортни педагогически методи между отдалечени региони, допринасящи за тяхното социално развитие и за общото европейско социално развитие.

Проектът е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.