ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Sport.Youth.Inclusion

АРБС взе участие в онлайн уебинар Sport.Youth.Inclusion
26.09.2020 г.
На 26 септември 2020 се проведе онлайн уебинар за експерти в сферата на обучението чрез спорт, като събитието събра спортни специалисти от България, Италия, Унгария и Германия. По време на срещата бяха представени добри практики от всяка от посочените държави, като те са налични и като източник на вдъхновение на платформата на проекта: www.throughsport.eu.

Целта на проект Sport.Youth.Inclusion е да насърчава и развива ролята на спорта за овластяване на гражданските умения на младите хора за изграждане на по-приобщаващи и демократични общности чрез споделяне и разпространение на практиките в областта на спорта и физическото възпитание. За да постигне тази цел, проектът ще:
 • Изгради устойчиво сътрудничество между заинтересованите страни от различни области като: спорт, формално образование и младежка работа;
 • Сподели и събере практики и инструменти за овластяване на гражданските умения на младите хора с цел подобряване на приобщаването чрез спорт;
 • Сподели, обсъди и документира подходи, теория и методология, стоящи зад подобни практики;
 • Разпространи тези практики и методология в рамките на партньорските организации и предоставянето им на разположение във всички участващи страни за по-широка публика от трите области (набор от онлайн практики и методи);
 • Осигури препоръки за администрацията на националната спортна политика и Европейската комисия за развитие на потенциалната роля на спортните общности за подобряване на приобщаването и борбата с дискриминацията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ СПОРТ.МЛАДЕЖ.ВКЛЮЧВАНЕ:
 • Документиране на минимум 24 иновативни практики на действия, дейности и педагогически инструменти, които насърчават и подобряват социалното включване чрез спорт и физическо възпитание, заедно с теоретична и методическа подкрепа;
 • Включването и обучението за социално включване да стане приоритетна тема във всяка партньорска организация и техните асоциирани партньори и по-нататъшни проекти и дейностите да бъдат планирани и изпълнявани;
 • Онлайн ресурсен център, който ще бъде популяризиран и разпространен във всяка участваща държава и чрез други дейности на партньорските организации и техните свързани партньори;
 • Създаване на мрежа от референтни практикуващи от участващите страни и извън тях, които могат да обменят информация и ресурси за по-нататъшно развитие и обучение;
 • Създаване и популяризиране на онлайн инструмент, включващ теория, методологични указания, практики и инструменти, както и експерти, които да консултират бъдещи проекти, сътрудничество и споделяне.
 • Модул за обучение на учители по физическо възпитание и спорт, младежки работници и треньори по вид спорт във всички партньорски държави на базата на събраните практики и инструментите.

Проект Спорт.Младеж.Включване е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия – Ключова дейност 2 и е партньорство между организации от България, Германия, Италия и Унгария, като партньор от България е Асоциация за развитие на българския спорт.