АРБС е партньор в проект Спорт.Младеж.Включване
30.08.2019 г.
Будапеща е Европейска столица на спорта през 2019 г и в тази връзка, проект Спорт.Младеж.Включване (Sport.Youth.Inclusion/S-Y-IN) ще бъде реализиран в три сектора: спорт, образование и младежка работа. Спортът има централна социална роля в съвременното общество. Спортът е състезание, но също така е и поле за изучаване на социални умения. Спортът може да бъде инструмент за положителни социални промени, но може да бъде и опасен инструмент за социална и политическа манипулация. Затова трябва да насочим вниманието на гражданите към положителния социален потенциал на спорта. Както в Бялата книга на ЕС за спорта, спортът има много силна социална роля, чрез която във формалното и неформалното образование той укрепва човешкия капитал на Европа. Ценностите, предавани чрез спорта, помагат за развитието на знания, мотивация, умения и готовност за лични усилия. Времето, прекарано в спортни дейности, води до значителни и обозрими ползи за здравето и образованието.

Европейската комисия насърчава подкрепата на спорта и физическата активност чрез различни политически инициативи в областта на образованието и обучението, включително развитието на социални и граждански компетенции в съответствие с Препоръката от 2006 г. относно ключовите компетенции за учене през целия живот. Спортът също има голям потенциал за насърчаване на доброволческата дейност и активното гражданство. Участието в отбор, принципи като честна игра, спазване на правилата на играта, уважение към другите, солидарност и дисциплина, както и организирането на аматьорски спорт, основаващ се на клубове с нестопанска цел и доброволчески дейности, засилват активното гражданство. Спортът предоставя и атрактивни възможности за ангажираност и участие на младите хора в обществото. Не на последно място, спортът може да бъде много добро средство за социално включване, интеграция и равни възможности. Спортът насърчава споделено чувство за принадлежност и участие и следователно може да бъде важен инструмент за интеграция на различни дискриминирани групи като момичета, етнически малцинства, мигранти, инвалиди, ЛГБТИ и др.

Освен това чрез спорта можем да засилим превенцията и борбата срещу расизма и насилието. Спортът може да включва всички граждани, независимо от пол, раса, възраст, увреждане, религия и убеждения, сексуална ориентация и социален или икономически произход. Според Евробарометър мъжете в ЕС правят упражнения, спортуват или се занимават с други физически дейности повече от жените. Това различие е особено забележимо във възрастовата група 15-24 години, като значително повече млади мъже са склонни да правят упражнения или да спортуват редовно от младите жени (74% срещу 55%).

Целта на проекта е да насърчава и развива ролята на спорта за овластяване на гражданските умения на младите хора за изграждане на по-приобщаващи и демократични общности чрез споделяне и разпространение на практиките в областта на спорта и физическото възпитание. За да постигне тази цел, проектът ще:

 • Изгради устойчиво сътрудничество между заинтересованите страни от различни области като: спорт, формално образование и младежка работа;
 • Сподели и събере практики и инструменти за овластяване на гражданските умения на младите хора с цел подобряване на приобщаването чрез спорт;
 • Сподели, обсъди и документира подходи, теория и методология, стоящи зад подобни практики;
 • Разпространи тези практики и методология в рамките на партньорските организации и предоставянето им на разположение във всички участващи страни за по-широка публика от трите области (набор от онлайн практики и методи);
 • Осигури препоръки за администрацията на националната спортна политика и Европейската комисия за развитие на потенциалната роля на спортните общности за подобряване на приобщаването и борбата с дискриминацията.

Резултати от проект Спорт.Младеж.Включване:
 • Документиране на минимум 24 иновативни практики на действия, дейности и педагогически инструменти, които насърчават и подобряват социалното включване чрез спорт и физическо възпитание, заедно с теоретична и методическа подкрепа;
 • Включването и обучението за социално включване да стане приоритетна тема във всяка партньорска организация и техните асоциирани партньори и по-нататъшни проекти и дейностите да бъдат планирани и изпълнявани;
 • Онлайн ресурсен център, който ще бъде популяризиран и разпространен във всяка участваща държава и чрез други дейности на партньорските организации и техните свързани партньори;
 • Създаване на мрежа от референтни практикуващи от участващите страни и извън тях, които могат да обменят информация и ресурси за по-нататъшно развитие и обучение;
 • Създаване и популяризиране на онлайн инструмент, включващ теория, методологични указания, практики и инструменти, както и експерти, които да консултират бъдещи проекти, сътрудничество и споделяне.
 • Модул за обучение на учители по физическо възпитание и спорт, младежки работници и треньори по вид спорт във всички партньорски държави на базата на събраните практики и инструментите.

Проект Спорт.Младеж.Включване е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия – Ключова дейност 2 и е партньорство между организации от България, Германия, Италия и Унгария, като партньор от България е Асоциация за развитие на българския спорт.