ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Integr-Action Through ETS

Изследване по проект Integr-Action Through ETS IATETS
31.12.2020 г.
Проект "Integr-Action Through ETS" (IATETS) е стратегическо партньорство, насочено към създаването на нови възможности за образование и лична реализация за възрастни европейци в неравностойно положение, засегнати от увреждане, чрез предоставяне на образователни формати и методи на персонализирано обучение, основани на Обучение чрез спорт (ОЧС).Като част от дейностите по проекта е реализирано изследване за участието на лица с увреждания в спортни дейности. Изследването очертава образователните потребности и бариерите пред участието на възрастни с увреждания в спортни дейности. Изследването включва оценка на съществуващите нужди и рамкиране на политически дейности за подобрение. Докладът от изследването се състои от 2 части - Политически препоръки отновно Обучение чрез спорт, обучителни програми, реализирани с включването на възрастни лица, засегнати от физически увреждания, или възрастни хора като цяло и добри практики и програми за ОЧС и включване на национално ниво. Информацията включва данни от всички страни партньори - Унгария, Италия, Хърватия, България, Турция и анализ на ситуацията на ниво Европейски съюз.

Изследването е налично като прикачен файл към настоящата статия, както и на адрес: Изследване по проект Integr-Action Through ETS IATETS