АРБС е партньор в проект Integr-Action Through ETS
28.11.2019 г.
"Integr-Action Through ETS" (IATETS) е 24-месечно стратегическо партньорство, насочено към създаването на нови възможности за образование и лична реализация за възрастни европейци в неравностойно положение, засегнати от увреждане, чрез предоставяне на образователни формати и методи на персонализирано обучение, основани на Обучение чрез спорт (ОЧС).

Проектът е международно сътрудничество, включващо организации със специфичен опит и признат опит в областта на ОЧС. Целевата група на проекта са възрастни хора в неравностойно положение на възраст 18-35 години, засегнати от физическо увреждане.

Проектът си поставя за цел да се справи с изключването от образованието на възрастните хора с увреждания в партньорските страни и в Европа, като се имат предвид последиците от несъответствията в уменията, изключването от участие и масовата безработица. Възрастните с увреждания са непропорционално представени сред изключените от образованието и пазара на труда, както се подчертава от данните на Евростат. Резултатите показват, че възрастните хора с увреждания са изправени пред по-ниско образователно ниво и по-висока безработица от връстниците си, които не са засегнати от увреждане.

Достъпът от образование и обучение, както във формалния, така и в неформалния сектор, също е по-труден за възрастните с увреждания в сравнение с техните връстници. При възрастните с увреждания, процентът на ранно напускане на образованието и по-ниското участие в ученето през целия живот е по-висок от този на средното население, което води до несъответствие при придобиването на основни и трансверсални умения и нагласи, необходими за по-нататъшно обучение, работоспособност и участие във всички нива на обществото.

Във все по-сложните реалности на днешното общество развитието на разнообразен набор от основни и трансверсални умения е още по-непреодолима необходимост за задоволяване на изискванията, поставени от работодателите.

Обучението чрез спорт е целенасочена комбинация между спортната практика и неформалното образование, използваща спорта като средство за развитие на меки/основни умения и нагласи за повишаване на социалното включване и трансверсалното измерение на трудоспособността. Тъй като е включен в по-широка рамка от положителни ценности и нагласи (толерантност, взаимно разбиране и работа в екип, самочувствие, демократичен дух и солидарност), спортът също е мощен двигател за по-нататъшно учене и активно участие в обществото. Следователно ОЧС представлява ефективен и все още неразгадан подход за овластяване на целевата група.

Проектът ще реализира:
  • Изследване, интегрирано в набор от доклади, очертаващи образователните потребности и бариерите, засягащи участието на възрастни с увреждания в спорта. Изследването ще позволи оценка на съществуващите нужди и следователно формулиране на политически предложения за засилване на участието на възрастни хора с увреждания в спорта, на заинтересованите страни и политиците на различните нива;
  • Образователен формат, приложим за всички сектори в образованието за възрастни, използващ ОЧС като инструмент за овластяване на възрастни с увреждания;
  • Наръчник, изготвен в резултат на директно тестване на формат с възрастни с увреждания от всички страни на партньорство. Наръчникът ще подобри оперативния/методическия капацитет на операторите, като им предоставя насоки и методологии за използването на ОЧС в образователни програми, насочени към възрастни с увреждания;
  • Уеб платформа, разработена в съответствие с най-високите стандарти за достъпност, обширни образователни модули с отворен достъп на няколко езика за директно обучение от крайните бенефициенти на проекта в страните партньори и Европа.

Проектът е съ-финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.