АРБС е партньор в проект HAPPY BONES
03.11.2019 г.
Physical activity in women in menopause: a collaborative partnership for active lifestyles for the prevention and treatment of osteoporosis / HAPPY BONES.

Както е посочено в „Насоките за физическа активност на ЕС“, човешкото тяло, вследствие на редовната физическа активност, претърпява морфологични и функционални промени, които могат да предотвратят или забавят появата на определени заболявания и да подобрят физическата ни издръжливост. Днес има достатъчно доказателства, които показват, че тези, които водят физически активен живот, могат да се сдобият с редица ползи за здравето, включително и „подобрена минерализация на костите в млада възраст, допринасяща за предотвратяване на остеопороза и фрактури в по-напреднала възраст“.

Менопаузата е физиологично състояние, свързано с възрастта, проявяващо се в естествен спад на нивата на естроген. Жените прекарват значителна част от живота си в пост-менопаузно състояние и менопаузата не трябва да се разглежда като знак за предстоящ упадък. Менопаузата представлява преходен период на физиологични промени, при които жените преминават от нисък към по-висок профил на риск от метаболитни заболявания. Освен това е добре показано, че жените в менопауза са в по-висок риск от това да бъдат депресирани или да страдат от други корелирани заболявания.

По-специално, спадът в нивото на естрогена причинява прогресивно намаляване на мускулната маса и сила и плътността на костите. Саркопенията и остеопорозата често се появява при възрастни хора с преобладаване при възрастни жени. Дълбокото взаимодействие между мускулите и костите предизвиква отрицателен резонанс между двете тъкани, засегнати от тези разстройства, влошавайки качеството на живот в периода след менопаузата. Изчислено е, че най-малко 1 на 3 жени над 50-годишна възраст ще претърпи остеопоротични фрактури, често изискващи хоспитализация и дългосрочни грижи, причинявайки голяма финансова тежест на здравноосигурителните системи. Хормоналната заместителна терапия е ефективна при профилактика на остеопороза, но са известни опасения по отношение на нейната безопасност. Като цяло увеличаването на продължителността на живота при жени в менопауза заедно с необходимостта от подобряване на качеството им на живот налага разработването на специфични и безопасни терапевтични стратегии, алтернативни на хормоналната заместителна терапия, насочени както към саркопенията, така и към прогресията на остеопорозата.


Остеопорозата е определена въз основа на оценката на костната минерална плътност (КМП). Според критериите на СЗО, остеопорозата се дефинира като КМП, която е с 2.5 стандартни отклонения или повече под средната стойност за младите здрави жени (a T-score of <-2.5 SD). Този критерий е широко приет и осигурява както диагностика, така и праг на интервенция. Най-широко валидираната техника за измерване на КМП е двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (ДРА), а диагностичните критерии, базирани на T-score за КМП, са препоръчителен начален критерий при разработването на фармацевтични интервенции при остеопороза. Тъй като терапевтичните сесии при остеопороза обикновено изискват ниска стойност на КМП като начален критерий, лекарствата се лицензират за употреба при пациенти под определен праг на КМП. Последните насоки потвърждават, че в допълнение към терапията с калций, витамин D и лекарства, които забавят костната резорбция, структурираната физическа активност е чудесен инструмент, способен да забави намаляването на костната плътност и да намали риска от намаляване, а след това и от счупвания. Първичната остеопороза обикновено е засягаща възрастните хора и по-специално жените в края на фертилната възраст (пери-менопауза, менопауза, пост-менопауза).

Общи мерки за превенция и лечение като добавки с калций и витамин D, указания за предотвратяване на намаляването на костната плътност и практикуване на специфични физически упражнения, могат да бъдат въведени преди проявата на болестта и могат да донесат и други ползи за здравето. Костната тъкан се подновява непрекъснато и като динамична тъкан се адаптира и реагира на различни стимули, като физически упражнения. По време на физическа активност механичните сили могат да бъдат упражнявани върху костите чрез земни реакционни сили и от свиващата активност на мускулите, което води до поддържане или натрупване на костната маса. Проучванията вече посочиха много от механичните стимули, които са полезни за костната тъкан, включително някои физически дейности като наземни упражнения.

Имобилизацията е важна причина за загуба на кост. Имобилизираните пациенти могат да загубят толкова кост за седмица, когато са в леглото, колкото иначе биха загубили за една година. По тази причина, когато е възможно, трябва да се избягва неподвижността (ЕС).

На равнище ЕС необходимостта от разработване на силови упражнения за повишаване на здравето и поддържане на костната маса при лица с риск от остеопороза е твърдо заявена в „Европейските насоки за диагностика и управление на остеопороза при жени в менопауза“ (цит.). Въпреки че броя упражнения с тежест, което е оптимално за здравето на скелета при пациенти с остеопороза, не е известно, европейските насоки посочват, че упражненията са неразделна част от контрола на остеопорозата. По всяко време повишената сила може да предотврати спада чрез подобряване на увереността и координацията чрез стимулиране на костното образуване и чрез намаляване на костната резорбция и запазване на мускулната сила.
Като се има предвид това и за да се подпомогне прилагането на Насоките, проектът HAPPY BONES иска да насърчи физическата активност при жени, които са на възраст 50-65 години, като предлага иновативен протокол за упражнения, който да ги включва в умерена физическа активност и вследствие на това да засили личните ресурси и най-вече, за извършване на физическа активност, необходима за тяхното благосъстояние. По този начин проектът, чрез разработването на своя протокол за упражнения, има за цел да повиши значението на физическата активност, подобряваща здравето, чрез засилено участие в упражненията за всички. Поради тази причина обучението ще бъде предложено в два различни контекста: на работното място (с цел премахване на бариерите, свързани с мобилността от работа до фитнес залата, липса на време и пари) и на Спортна асоциация (като се избягва само икономическата бариера).

Като се имат предвид нуждите за насърчаване на остеопенични/остеопоротични пациенти да упражняват физическа активност и да се обучават здравни специалисти за това как да ги насърчават, целите на проекта HAPPY BONES са:
• разработване и насърчаване на иновативен протокол за упражнения за остеопороза за остеопенични/остеопоротични, обездвижени жени на възраст 50-65 години, за да ги включат в умерени упражнения и като следствие, да повишат качеството им на живот (във физиологичен и психологически план);
• обучение на треньори и експерти по физическо възпитание със специфични умения в участващите страни, за да се стандартизира протокола за упражнения за остеопороза и да го направи преносим и приложим също в други контексти и страни. Обучението ще се организира по методологията обучение на треньори, за да се предизвика каскаден ефект и да се включат повече оператори в сектора;
• да се сравни отказването и спазването на тренировъчния протокол в двете различни среди (работно място и Спортна асоциация), за да разберем кое е най-доброто решение за насърчаване на редовната физическа активност. Придържайки се към проекта, работодателят се включва в здравето на своите служители и в същото време приема мерки за намаляване на косвените разходи, породени от часовете на отсъствие, причинени от възможните рискове поради патология.

За участващите организации проектът HAPPY BONES ще има за цел да:
• Насърчаване на участието в спорта и физическата активност, особено чрез подкрепа на препоръката на Международната остеопоротична фондация относно здравната физическа активност;
• Насърчаване на обучението в и чрез упражненията;
• Засилване на сътрудничеството с партньори от други страни;
• Повишаване на качеството при подготовката, прилагането, мониторинга и проследяването на ЕС/международни проекти за упражнения; увеличен капацитет за насърчаване на гражданите да участват във физически упражнения за подобряване на здравето;
• Създаване на по-динамична, ангажирана и професионална среда в организацията: готова да интегрира добрите практики и новите методи в ежедневните дейности; отворени за взаимодействие с организации, които работят в различни области или в други социално-икономически сектори; насърчаване на социално-образователното развитие на професионалисти и доброволци в упражнения, в съответствие с целите на европейската политика в областта на спорта.

На системно ниво проектът ще очаква да допринесе за развитието на европейското измерение във физическата активност за всички, в съответствие с общата цел на програмата в областта на спорта, главно чрез обучение на здравни специалисти и чрез сътрудничество с професионалисти от AMPA сектора. От гледна точка на човек, проектът ще ангажира остеопенични/остеопоротични пациенти и ще ги мотивира да извършват физическа активност, променяйки начина им на живот и поддържането на високо придържане към програмите за физическа активност и следователно повишени нива на участие в упражнения и физическа активност.

Проект Physical activity in women in menopause: a collaborative partnership for active lifestyles for the prevention and treatment of osteoporosis / HAPPY BONES е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.