ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: GoSport

Първа среща по проект GoSport се проведе в Атина
15.02.2020 г.
В периода 12-15 февруари, в Атина се проведе първа среща на партньорите по проект GOSport, който ще работи в синхрон с европейските политики в областта на спорта, и в частност в сферата на насърчаването на доброто управление в спорта и прилагането на принципите на добро управление. В срещата от името на Асоциация за развитие на българския спорт /партньор по проекта от България/ взе участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС.

Както е определено от Европейската спортна харта, спортът трябва да бъде:
• Достъпен за всички;
• Достъпен за деца и млади хора;
• Здравословен и безопасен, честен и толерантен, основан на високи етични ценности;
• Способен да насърчава личното развитие на всички нива;
• Да уважава околната среда;
• Да защитава човешкото достойнство;
• Против всякакъв вид експлоатация на хората, занимаващи се със спорт.

Общоприето е, че спортните клубове са мощни и влиятелни обществено-политически институции поради икономическите си и социални връзки с местните общности. Те са замислени както като домове за социално взаимодействие, така и като мощни средства за социален „обмен“, главно благодарение на огромната си комуникативна сила за младите хора и способност за създаване на ролеви модели.

В същото време правата на човека и спортът все повече се преплитат, тъй като спортът има значителен потенциал да повлияе на правата на човека. Общото събрание на ООН признава ценния принос на спорта за насърчаване на образованието, развитието, мира, сътрудничеството, солидарността, справедливостта, социалното включване и здравето на местно, регионално и международно ниво и отбеляза, че спортът може да допринесе за атмосфера на толерантност и разбирателство между хора и нации. Финалния доклад от 2015 г. на Консултативния комитет на Съвета по правата на човека относно възможностите за използване на спорта и олимпийския идеал за насърчаване на правата на човека и засилване на всеобщото уважение към тях, подчертава основната роля на спорта в образованието на децата и младите хора (при които физическата активност и спортът се използват като методи за придобиване на социални умения, положителни нагласи и морални ценности), стойността на спорта в борбата срещу всички форми на дискриминация и ролята, която спортът може да играе за насърчаване на правата на човека.

Организационното управление и (корпоративната) социална отговорност в спорта са се превърнали в център на внимание за изследователи, мениджъри и политици. Фактът, че спортните организации имат силата да разпространяват, комуникират, осведомяват и привличат младежи, поставя все по-голям фокус върху спортните организации за прилагане на инициативи за социална отговорност с убеждението, че спорта има по-голямо влияние от дейностите на търговските организации.

Като се има предвид важната роля, която спортът може да изиграе в борбата срещу дискриминацията и за насърчаване на толерантността, солидарността и социалното включване, от решаващо значение е увеличаването на капацитета и способностите на спортните организации за прилагане на социално отговорно поведение и повишаване на осведомеността по социалните въпроси чрез засилване на организационното им управление в контекста на социалната отговорност. Това е важно не само за професионалните отбори и клубове, но за всички видове спортни организации, като полупрофесионални и любителски спортни клубове, (мулти) спортни клубове и спортни академии и др.

За да допринесе за подобряването на доброто управление на спортните организации (и по-специално участието и приобщаването) в България, Хърватия, Кипър, Гърция и Италия, предложеният проект има за цел да:
• Увеличи капацитета и информираността на спортните клубове/организации и професионалните и полупрофесионалните спортни отбори за прилагането на принципите на добро управление чрез социална отговорност, като фокусът ще бъде върху участието и приобщаването, независимо от пол, раса, сексуалност, увреждане, възраст или друго и насърчаване на правата на човека;
• Подобри знанията за това как спортните организации управляват и приоритизират въпросите на социалната отговорност в рамките на своите организации, особено по отношение на борбата с насилието и справянето с расизма, дискриминацията и нетърпимостта, както и за насърчаване на социалното включване и равни възможности;
• Осигури инструменти за спортни организации и професионалисти за разбиране на отношенията между организацията, нейните заинтересовани страни и обществото и интегриране на практики за социално отговорно управление;
• Да допринесе за насърчаването на принципите за участие и приобщаване в спорта чрез социална отговорност.

Проект GOSport ще има следните резултати:
• Изследване на това как спортните организации тълкуват, управляват и приоритизират въпросите на социалната отговорност и как организационното управление влияе на социалната отговорност и обратно;
• Разработване и управление на инструменти за повишаване на осведомеността;
• Разработване и управление на инструментариум за повишаване на осведомеността за професионални и полупрофесионални спортни отбори и клубове.

Проект GOSport включва 5 държави: България, Хърватия, Кипър, Гърция и Италия и е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.