ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: ESVOL

ESVOL въпросник за нагласите за социално лидерство и иновации в спорта
11.06.2019 г.
Въпросник по проект “European Sport Volunteers as a Social Leader and Social Innovator-ESVOL” /Европейските доброволци в спорта като социален лидер и иноватор/, има за цел да анализира отношението в държавите членки относно социалното лидерство и иновациите в спорта, което е свързано с въвеждането на иновации (научни, управленски и методологични) в сферата на спортната доброволческа дейност. Въпросника е анонимен и вашите отговори ще бъдат използвани единствено за подготовка на отворен онлайн курс (MOOC) за социално лидерство и иновации за доброволците в спорта.

Линк към въпросника: https://esvol.typeform.com/to/zXg7kW

Според официалните данни от ЕС, европейското общество понастоящем страда последиците от липсата на участие в спорта и физическата активност и обществото често не е наясно със значението на здравословния начин на живот. Спортните организации в цяла Европа играят решаваща роля за насърчаване и привличане на хората да станат физически активни, но също така и за увеличаване на нивото на гражданско участие в доброволческите дейности, свързани със спорта.

Въпреки необходимостта, спортните организации все още инвестират твърде малко усилия в обучение на доброволци. Липсата на обучение за развитие на ключови умения за лидерство в спортните доброволци води до застой в спортните организации, възпрепятствайки техния растеж и реализирането на пълния им потенциал. Освен това, европейските граждани са изправени пред различни социални проблеми. Например затлъстяването и наднорменото тегло са огромна пандемия в ЕС. Освен това, други въпроси като нарастващото неравенство и младежката безработица са други социални въпроси, които трябва да бъдат разгледани от всички заинтересовани страни, включително заинтересованите страни в сферата на спорта.

Концепцията за социално лидерство е свързана с развитието на лицата, които са движещите сили на нестопанските организации и които работят за постигане на социална промяна. Системно предизвикателство за спортния сектор е търсенето на доброволци и доброволчески лидери. Необучените и неквалифицираните доброволци поемат лидерски позиции, без да имат необходимата подготовка за такъв тип дейности. Това предполага, че е налице критична необходимост от обучение по лидерство в областта на спорта.

Доброволците на лидерски позиции, дори и най-опитните, изискват обучение, за да разберат техните роли и отговорности. Те се нуждаят от знания и умения, за да могат да изпълнят отговорностите си правилно и уверено. Освен това, не съществува организация или единствен източник, който да установи стандарти или насоки за доброволна социална лидерска компетентност и да осигури възможности за обучение.

От друга страна, според Европейската комисия, социалните иновации са нови идеи, които отговарят на социалните потребности, създават социални взаимоотношения и образуват нови взаимоотношения. Тези иновации могат да бъдат продукти, услуги или модели, насочени към неудовлетворени нужди по-ефективно. Целта на Европейската комисия е да насърчи навлизането на иновативни решения на пазара и да стимулира заетостта.

Действията на Комисията по отношение на социалните иновации произтичат от инициативата "Съюз за иновации" (2010г.) и от пакета за социални инвестиции (2013г.). Тези действия улесняват стимулирането, усвояването и разширяването на решенията за социални иновации. Основните цели са:
• насърчаване на социална иновация като източник на растеж и работни места
• споделяне на информация за социална иновация в Европа
• подкрепа на иновативни предприемачи и мобилизиране на инвеститори и обществени организации.

Социалните иновации са процесът на разработване и внедряване на ефективни решения за трудни и често системни социални и екологични проблеми в подкрепа на социалния прогрес. Процесът на иновации в областта на спорта включва социални предприемачески и социални иновационни дейности, които се осъществяват в спортния контекст. Спортът като индустрия е сред най-големите в света и засяга други отрасли, включително здравеопазване, образование, туризъм и медии, включително социални медии, които са съсредоточени върху социалните иновации и социалното предприемачество. Спортът е вграден в социалната структура на повечето страни по света и предоставя уникална перспектива за иновация.

Спортът може да се използва като инструмент за насърчаване на интегрираното здраве, равенство, социално приобщаване и подобряване на трудоспособността сред европейските граждани. За да могат спортните доброволци да действат като играчи/пионери на социалната промяна, профилите им трябва да бъдат преразгледани по отношение на социалното лидерство и иновациите.

Въпреки това знанията, уменията и компетенциите на спортните доброволци не са достатъчни, за да осъществят социална промяна чрез спорт в европейската общност. Въпреки, че спортът е един от най-мощните инструменти за решаване на социални проблеми, усилията в тази посока са много слаби. Фактът, че европейските спортни доброволци стават социални лидери и социални новатори, ще се увеличи с мултиплициращия ефект на усилията в тази област.

По отношение на това, общата цел на проекта ESVOL е да се разработи „Програма за Доброволческо социално лидерство и социална иновация в спорта”, която да се реализира и разпространи в партньорските страни и Европа.

Специфичните цели на проект ESVOL са да:

• Да се насърчи социалното лидерство и образованието в сферата на социалните иновации за спортните доброволци, което ще доведе до създаване на нови идеи за бизнеса/социалната сфера, свързана със спорта;
• Да фасилитира иновативните практики за обучение по социално лидерство и социални иновации в спорта чрез разработване на игрални платформи и отворени онлайн курсове (MOOC) при прилагане на обучения за спортни доброволци.

Целевата група на проекта са спортните доброволци, особено жените, младите хора и талантливите спортисти в страните-участнички. Крайните бенефициенти по проекта са спортни организации, по-специално доброволчески организации в Европа, спортни образователни институции, хора, които искат да станат спортисти и/или социални иноватори в спорта и социалните заинтересовани страни в Европа.

В рамките на проекта ще се проведе проучване, основано на умения за определяне на профила, необходим за новия модел на спортен доброволец като социален лидер и социален новатор. Освен това ще бъде разработен отворен онлайн курс (MOOC) и игрова платформа, която ще осигури необходимите умения за спортните доброволци да станат социални лидери и/или социални иноватори.

В проект ESVOL ще бъдат разработени следните интелектуални резултати:

1. Масов онлайн отворен курс (MOOC) за социално лидерство и социални иновации за спортни доброволци;
2. Игрова онлайн платформа, базирана на доброволческото социално лидерство и социални иновации за спортни доброволци;
3. Доклад за оценка на въздействието.

Проектът цели да разработи „Програма за Доброволческо социално лидерство и социална иновация в спорта” в Европа. Бяха разработени няколко програми/проекти за подобряване на уменията на спортните доброволци в цяла Европа, но все още не съществува конкретна програма/проект за развитие на социалното лидерство и социалните умения на спортните доброволци в Европа. Програмата, която ще бъде разработена в проекта, ще бъде първата програма, която ще допринесе за това, европейските доброволци да станат социални лидери и/или социални иноватори. Проектът е иновативен в това отношение.

Проектът ще създаде следните интелектуални резултати:

1. Масов онлайн отворен курс (MOOC) за социално лидерство и социални иновации за спортни доброволци. MOOC ще се основава на всеобхватна методология и ще включва модули за обучение, които ще бъдат разработени съвместно от партньорите и ще въведат спортните доброволци в основите на социалното лидерство и социалните иновации, основани на спорта: определяне на възможности, създаване на решения/идеи, продукт/услуга/процес, създаване на бизнес модел, привличане на социални инвеститори, научаване как да се създаде, ефективно управлява и да се съобщава за дейността на социално стартиране и как да се прилагат различни стратегии за репликация и излизане.

2. Иновативна онлайн игрова платформа, която ще улесни процеса на електронно обучение и ще даде възможност за учене чрез индивидуални и групови задачи, партньорска оценка, обучение и обратна връзка от практици (социални лидери и социални иноватори) и възможности за допълнителна образователна подкрепа от спортни и социални заинтересовани страни, които ще участват.

Средствата за обучение, насочени към развитието на уменията на спортните доброволци са ограничени. Онлайн отвореният курс и игралната платформа за обучение ще увеличат броя на иновационните ресурси за обучение на спортни доброволци. Проектът е иновативен по отношение на съдържанието на образователните ресурси, които ще бъдат създадени.

Средствата за дигитално обучение ще бъдат използвани за представяне на онлайн отворения курс за обучение на спортни доброволци. По този начин спортните доброволци от цяла Европа ще имат достъп до тези образователни ресурси безплатно, благодарение на уеб базираната платформа и мобилната платформа.

В допълнение на това ще бъде разработена интерактивна интернет базирана платформа за развитие на умения за социално лидерство и социална иновация на спортните доброволци в проекта. Тази платформа ще бъде проектирана в съответствие с игровия подход, който е иновативен подход. Този подход ще увеличи мотивацията на спортните доброволци и ще им даде възможност да станат по-активни участници в обучителни дейности. Приемането на методологията на игри при проектирането на резултатите от проекта е друг иновативен аспект на проекта.

Проектът ще обърне особено внимание на половите различия в лидерството и ще насърчи полово балансиран избор на кариера чрез привличане на доброволци от женски спортове. Освен това съдържанието, което ще бъде разработено за обучението на спортни доброволци, ще бъде подготвено, като се имат предвид културните различия. По-специално, социалният контекст на всяка участваща държава също ще бъде взет под внимание.

Проект ESVOL е съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.