ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: DU MOTION

Резултати от проучване по проект DuMotion
22.10.2020 г.
Целта на проект DuMotion е да подобри компетенциите на доброволците, да ги ангажира не само в спортни събития, но и тяхното по-силно участие и ангажираност в спортни клубове и спортни организации, което може да засили предприемачеството и заетостта, да придобият опит, нови знания и умения. Проектът е съ-финансиран по програма Еразъм + на Европейския Съюз.

Проучване, проведено сред доброволците на спортни събития

Проучване, в рамките на проект DuMotion бе проведено в периода 1ви март 2020 - 1ви юли 2020 в седем държави – Белгия, България, Хърватия, Италия, Полша, Швеция и Турция. В проучването взеха участие включили 402 участници, като по-голямата част от тях (57%) са жени. 81% от участниците в проучването са били доброволци по време на спортно събитие.

Най-високия брой участници в проучването са от Швеция – 73, а най-нисък от Турция – 50.

Преобладаващата възраст на доброволците, взели участие в проучването е 31 – 60 години (176 души), следвани от тези на възраст 18 – 30 (146).

По-голямата част от участниците (146) са започнали да се занимават с доброволчество, след като са били поканени от спортен клуб или организация, а приятелите на 83 от доброволците са им предложили да се запишат.

Предварително неформално обучение, свързано със спортното събитие е проведено при 164 от участниците, а при 141 такова обучение е липсвало.

Повече от половината от участниците в проучването (246) са получили ясни и пълни инструкции за задълженията си по време на събитието от организаторите.

230 от доброволците, смятат че допълнително неформално обучение, с цел по-добро запознаване със съдържанието на спортното събитие ще им бъде от полза, а 37 не смятат че такова обучение ще им бъде необходимо.

215 от участниците биха участвали в неформално обучение за доброволци, свързано с организацията на спортни събития. 85 от участниците са отговорили с „може би“ и само 19 с „не“.

Заключения:

Получени са общо над 400 отговора (над 50 души във всяка държава). Наблюдават се много сходства в отговорите на различните държави. Половината от отговорилите доброволци са получили неформално обучение преди спортното събитие, но почти всички са получили ясни инструкции за ангажиментите си. Като цяло, доброволците смятат, че работата им се цени. И накрая – доброволците казват, че още неформални обучения ще им бъдат от полза и по-голямата част от участниците в проучването биха участвали в такива обучения.

Проучване, проведено сред спортни клубове

Проучването бе проведено в периода 1ви март 2020 - 1ви юли 2020 в седем държави – Белгия, България, Хърватия, Италия, Полша, Швеция и Турция. 208 представители на спортни клубове са се включили в проучването. 81% от спортните клубове, участващи в проучването организират спортни събития: 50% от клубовете имат по 1 – 3 събития на година; 25% от 4 до 6 и 25% от клубовете организират 7 и повече събития годишно. 91% от спортните клубове включват доброволци по време на събитията си.

Най-висок брой представители на спортни клубове, взели участия в проучването са от България (44), а най-малко от Белгия и Полша (по 22 и в двете държави).

Повече от половината от спортните клубове (93) разполагат с база данни от доброволци.

65 от спортните клубове провеждат обучения за доброволците си, които участват в организацията на спортни събития/състезания, а 59 от клубовете не провеждат такива обучения.

По-голямата част от участващите в проучването спортни клубове (116) биха предложили на доброволците си допълнително обучение за организацията на спортни събития. Само 10 от спортните клубове не биха провели подобно обучение.

50 от спортните клубове за наясно с доброволческите организации (НПО) в района си, които имат за цел да свържат граждани с неправителствени организации, нуждаещи се от доброволческа подкрепа. 62 от клубовете не са наясно, а 46 са отговорили с „не знам“.

94 от спортните клубове, участващи в проучването биха участвали в проект за обучение на доброволци за организацията на спортни състезания и събития. 13 от клубовете не биха участвали в подобен проект, 47 са отговорили с „може би“ и 5 с „не знам“.

Заключения:

Общо са получени над 200 отговора (над 20 клуба от всяка държава). Наблюдават се много сходства в отговорите на различните държави. По-голямата част от спортните клубове (60%) предлагат обучение на доброволците си, но 73% от клубовете имат желание да им предложат допълнително обучение. Най-често срещаните средства за набиране на доброволци са собствената организация и реклама в социалните медии. И накрая – почти всички спортни клубове (89%) биха участвали в проект за обучение на доброволци.