ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: DU MOTION

DU Motion - Въпросник за доброволчество в спорта
10.03.2020 г.
Du Motion е проект в рамките на Програма Еразъм+ Спорт, който има за цел да подкрепи спортни клубове и организации, работещи с доброволци по време на спортни събития. Целта на проучването е да се установи актуалната ситуация в спортните клубове и организации, работещи с доброволци и да се идентифицират областите на подобрение. Молим Ви, да отговорите на въпросите по-долу като представител на добворолец в спорта или на вашия спортен клуб/организация. Това ще отнеме само няколко минути. Отговорите Ви са напълно анонимни и участието Ви е доброволно. Отговорите ще бъдат анализирани и представени само на групово ниво.
Благодарим Ви за участието!

Въпросник за доброволци:
https://forms.gle/M9nBe9GFvXMX1LLH7
Въпросник за спортни клубове и организации:
https://forms.gle/gvYUjGZka73JSvfH9

Целта на проект Du Motion е да подобри компетенциите на доброволците, да ги ангажира не само в спортни събития, но и тяхното по-силно участие и ангажираност в спортни клубове и спортни организации, което може да засили предприемачеството и заетостта, да придобият опит, нови знания и умения.

На срещата партньорите накратко представиха организациите, които представляват и обсъдиха разпределението на отговорности между партньорите в консорциума, включително по изпълнение на проекта, резултатите по него, различни дейности по разпространение и оценка, осигуряване на необходимото качество, както и необходимите стъпки за правилното му и безпроблемно провеждане.

Спортният сектор е в състояние да мобилизира повече доброволци, отколкото всеки друг сектор. Доброволците са ключови за успеха на международните и национални спортни събития. Организаторите на спортни събития разчитат на знанията, уменията и опита на доброволците, за да провеждат събития. Мащабът на участието на доброволци в спортни събития е значителен, създава потенциал за широк спектър от икономически, социални, културни и обществени ползи. В повечето държави-членки спортното движение няма да съществува без доброволчество.

Целта на проект DU MOTION е да обучи доброволци, които да помагат в организирането на национални и международни спортни събития. Организирането на всяко спортно състезание изисква ангажиране на доброволци, броят им е по-малко скромен в национални/местни и регионални състезания, но за организирането на европейски и световни състезания броят на доброволците, участващи в дейности, често надвишава 300, 400 души.
С този проект партньорите имат за цел да насърчат по-нататъшното активно занимание на доброволците, не само със спортни събития, но и в спортни клубове и спортни организации, тъй като те повишават своите компетенции, развиват умения и отварят възможности за заетост, предприемачество и самостоятелна заетост. Доброволците също ще участват в международни състезания извън своята страна с допълнителна стойност, ще придобият нови знания, нови познанства и ще създадат положителни мрежи. Подчертаваме, че ще обърнем специално внимание при избора на доброволци, които да включват хора с увреждания и хора от маргинализирани групи.
Доброволците изпълняват много критични роли в спорта, включително като треньори, служители, мениджъри на екипи, администратори и членове на борда и комисиите; с много лица, изпълващи множество роли. Доброволците допринасят за социалната и икономическата стойност на спорта, особено на нивото на общността.

Проектът е съ-финансиран по програма Еразъм + на Европейския Съюз.