Финална среща по проект APTSA се проведе в Бразилия
05.04.2019 г.
В периода 29.03 – 05.04.2019, в Порто Алегре, Бразилия се проведе финална среща за оценка на дейностите по проект “A Path to TranSportAction” (APTSA), който включва 5 организации - три от Европа (България, Хърватска и Италия) и две от Латинска Америка (Бразилия и Перу). Целта на проекта е да увеличи капацитета на младежките организации от въпросните страни да прилагат спорта в комбинация с иновативни неформални методи и подходи за борба с половата дискриминация. С този проект организаторите се надяват да допринесат за намаляването на сексизма и стереотипите и да допринесат за половото равенство в бедните провинциални райони на Европа и Латинска Америка. От страна на Асоциация за развитие на българския спорт, която е партньор по проекта от България взеха участие Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков, членове на УС на АРБС, които проведоха работни срещи с местни младежки и спортни организации и посетиха социални проекти, които се провеждат в райони със социално напрежение в Порто Алегре.

Консорциумът се състои от младежки организации, които имат опит в прилагането на спортни практики с образователна цел. Партньорите са се заели с борбата срещу различието между половете и стереотипите, понеже половата дискриминация и неравенството представляват структурен проблем на национално ниво в страните им и като цяло в Европа и Латинска Америка. По тези места, неравенствата поставят множество бариери и препятствия за младите жени. Този проблем се проявява както на материално ниво - неравенства на трудовия пазар, по-ниски заплати за жени и т.н, така и на социално ниво – мизогиния и социално позициониране, стереотипи и предразсъдъци, налагащи на младите жени „роли“ и условия в обществото.

Този проблем е най-силно изразен в широко разпространено вербално, психическо и физическо насилие срещу жени. Точно тези характеристики различаващи семейните отношения от социалната структура, в комбинация с широко разпространено консервативно мислене, има опасност да продължат съществуването и развитието на подобни настроения и в младите поколения. Упражняваната от обществото дискриминация кара жените да се чувстват несигурни и апатични и следователно да отстъпват от обществената дейност. Освен, че биват лишавани от шанс за личностно развитие и удовлетвореност, по този начин и самото общество бива лишавано от потенциалното развитие, за което те биха могли да допринесат.

Ниското участие на жени в спорта е значителен компонент от половото неравенство. Общоприетото виждане на спорта като мъжко поле за изява превръща спортната култура в само-разрастващ се механизъм на полова дискриминация. Спортът е мощно образователно средство в случаите на дискриминация, учейки потърпевшите на ключови социални и практически умения, както и на положителни нагласи, самочувствие и воля за активно участие. Всичко това са ключови компоненти в процеса на валидиране на личността. Чрез вътрешна динамика на взаимодействие и конкуренция сред хората с различен произход, спортът предлага отличен начин за насърчаване на взаимното уважение и премахването на предразсъдъците.

Дейности, проведени в рамките на проект APTSA:
  • Тренинг курс, който даде на младежки работници знания, умения и инструменти от неформалното образование за включване на таргетираните младежи (мъже и жени) в обучителни активности, базарани на спорт и неформалното образование. С тези възможности, след приключване на обучението, те предават повишената информираност и продължават да изграждат необходимите компетенции за включване на жените в спорта, отхвърлянето на женските стереотипи и уважаване на различията между половете, както и намаляване на острата чувствителност по темата;
  • Младежки обмен за тестване на включените в проекта методологии с участие на представители от всяка партньорска държава;
  • Фаза за местни активности в партньорските държави, включващи младежи от бедните региони;
  • Онлайн платформа за разпространение на материалите от проекта, под формата на електронни обучителни модули.

Проектът е съ-финансиран по програма Еразъм Плюс на Европейската комисия.