АРБС е партньор в проект Youth Sports Fair Chance
09.11.2018 г.
Темата на проект Youth Sports Fair Chance е да намали предизвикателствата в сферата на насилието и да се справи с расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта (напр. по време на спортни събития).

Проектът има за цел да идентифицира, развие и състави най-добри практики, свързани със спорта, които оптимално допринасят за разпространението на посланията за уважение, борба срещу дискриминацията и расизма и предотвратяването на всички форми на насилие в спорта.


Проектът също ще популяризира спортните ценности като ключов елемент за борба с нетолерантността, расизма и други форми на дискриминация и ще привлече вниманието върху значението на спорта за цялостното развитие на младите хора.

Спортът е човешка дейност, основаваща се на фундаментални социални, образователни и културни ценности. Той е фактор за интеграция, участие в социалния живот, толерантност, приемане на различия и игра по правилата. За много хора, особено за младите хора, спортът е част от тяхната идентичност. Днес, много спортове все още са изправени пред редица заплахи като насилие, расизъм, дискриминация и нетолерантност, помежду си. Тези заплахи затрудняват основните ценности на европейската политическа и културна интеграция, затова се появява нуждата от обучение на преподаватели (например учители по физическо възпитание) и треньори за предотвратяване на дискриминацията и насилието в спорта в училищата и спортните клубове.

Учителите по физическо възпитание посочват следните аспекти като значими и допълващи за техните знания: иновационни технологии за представяне на теми, свързани с насилието и дискриминацията пред деца и подрастващи, умения за справяне с инциденти, форми на партньорство и взаимодействие с родителите. Необходимо е да се разработят политики, да се обновят плановете и системата за предотвратяване на насилието и дискриминацията в спорта. Трябва да бъдат одобрени програми за превенция, партньорства с институции и организации по въпроси, свързани с насилието и дискриминацията в спорта.

Благодарение на дейностите по проекта трябва да се определят компетенциите необходими на учителите в областта на педагогиката, за да се предвиди, избегне и прекрати насилието, изключването и нетолерантността чрез спорта, като спортът се използва като инструмент за разрешаване на конфликти. Насилието в спорта обаче не може да бъде напълно предотвратено, но прилагането на качествени методи за превенция може да повлияе върху подобряването на качеството на обучението, намаляването на тежестта и честотата на нараняванията и ранното предотвратяване на такъв тип дейности. С този проект, ние допълнително ще обучим учителите по физическо възпитание да идентифицират, предотвратят и намалят всяка форма на насилие в спорта, сред децата и да предоставят обширни и висококачествени програми за превенция, съставени в печатен материал, който разглежда прилагането на знания и умения в предотвратяването на насилието. Освен това, непрекъснатото международно (регионално) сътрудничество между учителите по физическо възпитание ще им даде възможност да усъвършенстват правилната методология и ще им бъде дадена възможност да разсъждават и обменят какво може да бъде висококачествено физическо образование, което да доведе до насърчаване на интеграцията, мира, справедливостта и равенството. Чрез повишаване на осведомеността относно различните форми на дискриминация и насилие, учителите ще развият нови умения за засилване на сътрудничеството, човешкото достойнство и уважение между своите ученици.

Докладът за най-добри практики, който ще бъде разработен по време на цикъла на проекта, ще съдържа преглед на текущото състояние на осведомеността на учениците от началното училище и ще формира основата за разработването на учебния материал и учебните планове за учителите по физическо възпитание. Експертна група от всички страни партньори ще проучи и прегледа материалите и ще запознае учителите в своите страни с принципите на проекта и методологията на материалите, които могат да се използват за обучението на децата.

Един от резултатите на проекта ще бъде образователен материал за Тренировъчен модул с добре структурирано и подробно представяне на интерактивни игри и примери, които биха могли да мотивират децата да участват активно в групи и да разбират чрез игра, със специален фокус върху стойността на толерантността, резултатите от насилието и дискриминацията. Тази публикация ще бъде разпространена сред партньори, а също и различни организации в ЕС.

Общата цел е да се допринесе за намаляване на насилието, расизма и дискриминацията в спорта, чрез прилагането на нови добри практики, свързани със спорта, фокусирани върху обучението на учители по физическо възпитание и ученици от началното училище.


Специфичните цели на проекта са:
1. Разработване и прилагане на мерки за борба с насилието и расизма в спорта, чрез образователни методи в цяла Европа;
2. Укрепване на капацитета (уменията и компетенциите) на учителите по физическо възпитание за борба с насилието и предотвратяването на расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта;
3. Увеличаване на осведомеността на ключови заинтересовани страни (учители по физическо възпитание, спортни асоциации, местни или национални спортни власти) относно значението на новите мерки за борба с насилието и предотвратяването на расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта;
4. Подкрепящ междукултурен диалог, чувство за принадлежност и участие чрез ключови ценности в спортните компетенции в младежкия спорт и предотвратяване на насилието, дискриминацията и нетолерантността;
5. Създаване на мрежа от експерти и организации за предотвратяване на насилието в спорта;
6. Повишаване на осведомеността в учениците от началното училище за борбата с насилието и предотвратяването на расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта.

Проектът ще разработи методология за обучение, ориентирана към спорта в свободното време, с цел намаляване на насилието, расизма и дискриминацията чрез популяризиране на признаването на спортните ценности и преподаване пред основните целеви групи (ученици в начални училища, учители по физическо възпитание). За тази цел ще бъдат разработени два вида учебни материали: разработване на учебни модули за запознаване с ценностите, които да се използват от учителите по физическо възпитание и за учениците в началното училище.

Иновативният аспект на този проект се основава на разработването на нови образователни инструменти, базирани на Infographics (графични визуални представяния на информация, данни или знания, предназначени да представят информацията бързо и ясно). Информационните изображения могат да подобрят познавателните способности, като използват графики, за да подобрят способността на човешката визуална система да вижда модели и тенденции. Подобни цели са визуализацията на информацията, визуализацията на данни, статистическата графика, информационното проектиране или информационната архитектура. Информационните материали се развиха през последните години, за да бъдат използвани за масова комуникация и поради това са проектирани с по-малко предположения за базата от знания на читателите, отколкото други видове визуализации, които ще бъдат използвани за достигане до тези целеви групи чрез обучителни дейности.

Чрез дейностите по проекта, ние активно ще включим учители по физическо възпитание и ученици в дейностите за разработване и прилагане на образователни материали, обмен на примери за добри практики, насърчаване на сътрудничеството и подготовка на съвместни инициативи/проекти/програми, свързани с превенцията и борбата с насилието в спорта преди, по време и след спортни събития, борбата срещу дискриминацията и нетолерантността и насърчаването на толерантността и мултикултурализма.

Проект Youth Sports Fair Chance е съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.