Финална среща по проект Млади посланици на спортното доброволчество се проведе в София
15.11.2018 г.
В периода 13. – 15. нoември 2018, в София, България се проведе финална среща по проект „Млади посланици на спортното доброволчество“, който в последните 2 години, подготви и подкрепи изпълнението на дейности за промотиране на доброволческата дейност в сферата на спорта. Участие в срещата взеха Ивайло Здравков и Калинка Гудароваска, членове на УС на "Асоциация за развитие на българския спорт“, както и Емилия Цанова, също част от екипа на асоциацията. АРБС работи целенасочено за развитие и популяризиране на доброволчеството в сферата на спорта в България, като през годините е реализирала голям брой кампании и инициативи по темата и работи целенасочено за нормативно обезпечение на доброволческата дейност. Създаден е „Наръчник на младия доброволец в спорта”, разработвани са множество програми за доброволческа дейност в спортни организации, както и онлайн база данни с доброволци - "Бъди доброволец!", в която са включени хора от цялата страна, като е посочена и възможността им да се присъединят към доброволчески проекти в спорта, техния опит и лични умения. Към настоящия момент са регистрирани над 170 доброволци.

По време на проект Млади посланици на спортното доброволчество бяха реализирани 3 транснационални срещи с цел да бъдат представени постигнатите резултати на всеки етап и да се осигури процес за мониторинг на качеството. През м. май 2017 в България се проведе международно обучение на млади посланици на спортното доброволчество и успя да стимулира тяхната силна ангажираност, както и участието на партньорските организации в рамките на планираните 2 основни работни потока на местно ниво.

Основните фази на проекта бяха посветени на местни дейности, свързани с популяризирането на спортната култура и повишаване на осведомеността относно значението на физическата активност, както и насърчаване на доброволчеството, неговите ценности и неговите ползи за обществото. В допълнение, като краен продукт на проекта е създадена онлайн платформа, на която има събрани всички резултати и най-добри практики, за да следват същия път към популяризирането на спортната култура и доброволчеството в спорта като начини за насърчаване на равни възможности и борба със социалното изключване.

Проектът е съфинансиран от Програма "Еразъм+" на Европейската комисия - Малки съвместни партньорства и ще се реализира в рамките на 24 месеца. Партньори: Италия, Дания, България и Полша .