ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Womens Hurdles

Womens Hurdless - Въпросник относно физическата активност на жени над 18 години
24.03.2021 г.
Проект „WOMEN’S HURDLES“ има за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. Проектът се стреми да подкрепя стратегическите политики на Европейския съюз в областта на социалното включване и равните възможности на жените, в основата на което стоят физическата активност и здравословния начин на живот.

Настоящата анкета е част от проект „WOMEN’S HURDLES“ и има за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. Авторите на това изследване се задължават да не разкриват пред трети лица конкретна информация, съдържаща се в анкетата. Обобщена информация от резултатите ще се използва единствено за целите на посоченото изследване.

Благодарим за отделеното време!

Линк към въпросника: #Womens Hurdless въпросник

Проект „Woman Hurdless“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.