Проект: WAYWARD

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТ WAYWARD
22.10.2021 г.
На 22.10.2021 се проведе онлайн среща по проект “Working to Approach Youth Workers as Agents of a Response to Disability” (WAYWARD) – инициатива за изграждане на капацитет в сферата на младежта, включващ 7 партньорски организации от Гърция, Ирландия, Италия, България, Виетнам, Мексико и Филипините с всеобхватна насоченост към овластяване на личностното развитие, преодоляване на стереотипите и социалното включване на млади хора (на възраст 18-25 години) с интелектуални затруднения в партньорските страни чрез овластяване на младежки работници и НПО по отношение на разбиране и методологичен набор от инструменти, основан на методологията на ОЧС (Обучение чрез спорт).

Основния състав на консорциума включва балансирано представителство на организации, работещи конкретно с целевата група (млади хора с интелектуални затруднения) чрез образователната употреба на спорта и младежки организации с експерт по европейското измерение на използването на методологията на ОЧС с младежите със затруднения.

WAYWARD се справя с предизвикателството на социалното изключване и социалната стигма, изпитвани от младите хора с интелектуални затруднения в партньорските региони чрез международно сътрудничество.

Световната банка количествено определя в един милиард (15% от населението на света) хората с някаква форма на увреждане в света. Като явление, подчертава Световната банка, уврежданията са разпространени в развиващите се страни и като цяло този феномен е придружен от неблагоприятни социално-икономически резултати като по-ниски нива на образование, по-лоши здравни резултати, по-ниски нива на заетост и по-високи нива на бедност.

WAYWARD ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПОСТИГНЕ ПОКАЗАНИЯ РЕЗУЛТАТ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В НАБОР ОТ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ОБУЧЕНИЕ, КАКТО СЛЕДВА:

1) Проучване за идентифициране на бариерите на млади хора с интелектуални затруднения за интеграция в спорта, образованието и обществото в комбинация със съществуващите добри практики на ОЧС за работа с младежи с интелектуални затруднения в партньорските страни;

2) Разработване на формат за обучение, който дава възможност на операторите, работещи в областта на младежта, да насърчават мотивацията, уменията и потенциала за социално включване на нивото на младите хора с интелектуални затруднения чрез ОЧС;

3) Фаза на местни дейности, при която младежките оператори, участващи в обучителния курс, ще бъдат ангажирани на местно ниво в редица образователни уъркшопи за ОЧС, насочени към младите хора с интелектуални затруднения, както и действия за сенсибилизация (уъркшопи, презентации, онлайн действия) насочени към общността и заинтересованите страни с положително послание за включване;

4) Международен семинар за обмен на местен опит и съвместна обмяна на опит, в чийто контекст младежките оператори, участващи в предишната фаза на проекта, ще имат възможност да обменят идеи и практики, свързани с контекста и структурата на Ръководство и на Уеб платформа, финални и осезаеми резултати от проекта;

5) Изготвяне на наръчник, който ще служи като помощен материал за младежките организации и оператори в Европа и Азия в работата им с младежи с интелектуални затруднения;

6) Създаване на многоезична уеб платформа, чрез която да се осигури видимост на проектните дейности/материали, възможности за електронно обучение на външни оператори с помощта на онлайн образователни модули, както и да се разкрият бъдещи дейности, които да бъдат изпълнявани от партньорите на проекта на международни и местни събития.

Проект WAYWARD в съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, изграждане на капацитет в сферата на младежта.