ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Sport For a Better World

АРБС е партньор в проект Sport For a Better World
24.02.2021 г.
Sport For a Better World е проект, който насърчава иновативното сътрудничество между неправителствени организации, университети и публични органи в спортния сектор в цяла Европа. Проекта включва изработката на мултидисциплинарни модули за обучение, смесващи методологии за формално и неформално обучение и дигитални ресурси. Паралелните сесии ще представят теория, практика и философия за развитие на участниците, управление на спорта, стратегия и развиване на управленски умения, чрез ментори и квалифицирани треньори. В рамките на 24 месеца неправителствени организации и публични органи в спортния сектор ще обединят усилията си за в обучението на 80 лица, заети в спортният сектор, с развитието на треньорски и тренировъчни умения.

Основните цели на проекта са:
• анализ на потребностите на целевата група;
• създаване на адаптирана учебна програма;
• създаване на тренировъчните модули;
• създаване на за уеб базирана платформа за обучение;
• разработка на „Карта за социално включване“;
• международен обучителен курс.

Физическата активност е предпоставка за по-добро физическо, психическото и емоционално здраве. Достъпът до безопасни и атрактивни обществени пространства за спорт и физическа активност с възможност за почивка в приятна обстановка са жизненоважни за здравето и личностното развитие на всички. Има многобройни пречки и предизвикателства пред лицата, занимаващи се със спорт и физическа активност. Те включват околна среда, училище, работно място и транспортна среда, която не е благоприятна за спорт и физическа активност в ежедневието, високи потребителски такси, липса на информираност за възможностите, които предлагат общински/частни фитнес центове, удобен и безопасен транспорт, липса на време, лични предпочитания, културни и езикови бариери, самочувствие и липса на безопасни места за спорт. Трябва да бъдат създадени стратегии за премахване на тези пречки и предизвикателства, които да са най-подходящи за всяка възраст, пол и социално-икономическа група.

За съжаление, пандемията от COVID-19 засегна Европейският съюз (ЕС) по внезапен и драматичен начин и държавите-членки трябва да намерят отговор на безпрецедентно въздействие върху здравето и ежедневието на европейските граждани. В допълнение към краткосрочното и средносрочно въздействие върху здравето (бездействие, риск пред физическо, психическото и емоционално здраве вследствие карантина и социална дистанция), пандемията също има и допълнителни дългосрочни последици върху европейското общество и много сектори на икономиката, особено секторите на услугите, туризъм, обществено хранене, услуги за настаняване, транспорт и спортни услуги. Тези уникални обстоятелства, освен цялата вреда, които носят, са и добра възможност за иновации, за преосмисляне на политиките и за преоценка на приоритетите в дългосрочен план. Ето защо инвестирането в спорт и подобряване на здравето и физическата активност е по-важна от всякога. За да постигнем устойчива и здравословна Европа, спортът и физическата активност трябва да бъдат включени в основата на всички политики.

Проект Sport For a Better World ще разработи следните резултати:
• Разширена професионална мрежа с опитни специалисти в различни сектори за сътрудничество;
• Развити знания и осведоменост, относно цялостните ползи от практикуване на спорт и физическата активност;
• Преодоляване на различията между научните изследвания и разработването на политики;
• Подобрено събиране и анализ на данни, свързани с проекта;
• По-добра комуникация и информираност на обществото;
• Разработени иновативни образователни модули с най-нова информация и опит по отношение на развитието на целевата група;
• Повишени ползи за хората чрез дигитални ресурси;
• Повишена осведоменост за реалните нужди на спортния и здравен сектор.

Проект “Sport For a Better World“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.