ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Sport and NFE

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА #SPORT&NFE СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ
30.06.2021 г.
От 27 до 29 юни партньорите от 6 европейски държави, България, Италия, Португалия, Полша, Германия, Испания, се събраха заедно в София, България, за да открият началната среща за проекта „Спорт и неформално образование - Пътят към развитието на общността“.

Това е проект, който се стреми да идентифицира и преодолее пречките и предизвикателствата, свързани със монотонния начин на живот и намаляващия интерес към спорта. #Sport&NFE ще служи като инструмент за подобряване на здравето и равен достъп до спортни съоръжения в Европа, чрез насърчаване на образованието в и чрез спорта. Специално внимание ще бъде обърнато на развитието на знания, умения и капацитет на треньори, учители по физическо възпитание и други служители на организации и институции в областта на спорта, образованието и неправителствения сектор, както и подкрепа за прилагането на европейски Насоки на Съюза) за двойна кариера на спортисти. От страна на Асоциация за развитие на българския спорт участие в срещата взеха Йоанна Дочевска, Емилия Цанова и Диян Атанасов.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
• Да създаде среда за овластяване, ориентирана към учители по физическо образование/спортен персонал, която да им даде възможност да разберат концепцията за неформално образование (НФО), като ги направи по-компетентни и уверени, при прилагане на методологията „Обучение чрез спорт“ (ОЧС);
• Да създаде нужната възможност на целевите групи, да преминат през неформално обучение, използвайки спорта като инструмент за обучение;
• Да послужи за мост между формалното образование, неправитлественият и спортният сектор, като допринесе за създаването на дългосрочни многостепенни и междусекторни мрежи на сътрудничество;
• Да се изградят нужните качества и умения в спортни треньори, учители по физическо възпитание и спорт и спортен персонал да станат лидери в проекти използващи НФО и ОЧС, като допълващ образователен инструмент с цел стимулиране на участието в спорт, образование и физическа активност;
• Да се насърчи сътрудничеството за обмен на знания и развитие на капацитета в области като на образование, обучение и спортен сектор между училища, спортни клубове и неправителствени организации.

Проект #Sport&NFE е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия и се координира от Мундус България.