АРБС е партньор в проект SENTA
12.11.2018 г.
Проект SENTA е фокусиран върху следната тема:

Насърчаване на образованието в и чрез спорта, със специален акцент върху развитието на уменията, както и подкрепата за прилагането на насоките на ЕС за двойната кариера на спортистите. Целите на SENTA са да допринесе за политически действия, препоръчани в стратегията ЕС 2020 и двойната кариера на елитните спортисти.


Общите цели на проект SENTA са:

  • Да подкрепи прилагането на Насоките на ЕС за двойната кариера на спортистите чрез разработването на програма за социално предприемачество, насочена към спорта;

  • Да допринесе за иновативни подходи към социалното предприемачество чрез иновативни учебни програми и модули за обучение, основаващи се на съответствие с нуждите и очакванията на талантливите, елитните и пенсионираните спортисти.

Специалните цели на проект SENTA са;

  • Да помогне на спортистите да разработят, финансират и реализират решения и идеи за социални, културни или екологични проблеми и да ги превърнат в икономически и социални ценности за себе си и за обществото;

  • Да разработи иновативна учебна програма, която да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени елитните и пенсионираните спортисти в областта на социалното предприемачество в областта на спорта;

  • Да подобри уменията и компетенциите в областта на социалното предприемачество на елитни и пенсионирани спортисти с дигитални и отворени модули за обучение, базирани на дигитални и отворени тренировъчни модули, с цел да подпомогне заетостта на тези спортисти на спортния пазар на труда.

Директната целева група на SENTA е талантливи, елитни и пенсионирани спортисти в страните-участнички. Крайните бенефициенти по проекта са хора, които преминават през различни социални, културни и екологични предизвикателства, студенти-спортисти, активни хора в спорта, които искат да станат спортисти, предприемачи, спортни институции, стартиращи фирми, иновационни и технологични центрове/мрежи, изследователски центрове и инвеститори.

Партньорската структура на проекта се формира от заинтересовани страни, събрани от различни сектори. Проектът има два спортни университета (UCAM-Испания и UNEFS-Румъния), три неправителствени организации (HIF-Норвегия, АРБС-България и LIWS-Канада), работещи на различни нива на спорта, една от партньорските държави и една общоевропейска спортно-образователна мрежа (ENSE-Австрия) един национален олимпийски комитет (OК Босна и Херцеговина) и един социален партньор (ALIB-Белгия). Въпреки това, Университетът в Киев - Факултет по социология/социология и спорт е асоцииран партньор на проекта, като цялостното партньорство е базирано на отговорници за политики от различни икономически сектори.

Целите на проекта на ниво спортни университети ще бъдат насочени към разработването на иновативна учебна програма, която отговаря на потребностите на елитните спортисти. Тези цели ще формират основата на програми за обучение за социално предприемачество, съсредоточено върху спорта, за организации/институции, отговорни за висшето образование на елитни спортисти. Също така това ще помогне на университетите да подкрепят двойната кариера на елитни спортисти.

Целите на проекта на ниво неправителствени организации ще се занимават с разработването на проактивни решения и идеи за социални въпроси от страна на елитни спортисти и създаване на социална стойност за обществото чрез реализиране на тези решения и идеи. Тези цели ще допринесат за развитието на иновативни продукти, услуги и процеси, като насърчават елитните спортисти да използват спорта като инструмент и метод в неправителственото гражданско общество и доброволческия сектор.

Целите на проекта на ниво спортни образователни мрежи ще се съсредоточат върху създаването на партньорства и мрежи между заинтересованите страни в областта на обучението по социално предприемачество. Разпространението на резултатите от проектите чрез тези мрежи ще насърчи по-нататъшно взаимодействие и сътрудничество в областта на социалното предприемачество в заинтересованите спортни страни, като спортни предприемачи, социални страни, спортни институции, стартиращи предприятия, иновационни и технологични центрове/мрежи и инвеститорите.

Ще бъдат разработени следните интелектуални резултати (IO), за да се постигнат посочените по-горе цели на проекта:

IO-1: Иновативна учебна програма за социалното предприемачество в областта на спорта;
IO-2: Дигитални и отворени обучителни модули за социално предприемачество за талантливи, елитни и пенсионирани спортисти;
IO-3: Отчет на Пилотна Схема.

Интелектуалните резултати на проекта SENTA засягат темата за социалното предприемачество, което позволява на елитните спортисти да използват и да създават социална стойност, като използват потенциала си. Интелектуалните резултати на проекта SENTA ще се стремят да подготвят елитните спортисти да изградят собствени инициативи/предприятия. Проектът SENTA ще спомогне и за подпомагане на разработването на иновативни продукти, услуги и процеси с цел решаване на социалните, културните и екологичните проблеми на обществото от тези елитни спортисти. Благодарение на интелектуалните резултати на проекта SENTA, елитните спортисти ще могат да стартират собствени инициативи/социални предприятия, както и компетенциите, изисквани от спортния пазар на труда.

Чрез използването на дигитални и отворени модули за обучение, елитните спортисти ще могат да участват в тренировъчни дейности, дори и да продължат спортния живот. Това ще ги превърне в компетентни лица в предприемачеството след спортния им живот.

Много елитни спортисти искат да използват своите таланти, мрежи и профили, за да използват кариерата си, за да създадат свои собствени предприятия/бизнес по време или след спортната си кариера. Въпреки това, поради интензивното обучение и конкурсните програми, те често пропускат няколко вида образование. В този контекст отворените и дигиталните образователни ресурси и интелектуалната продукция на SENTA ще представят нов път на кариера и възможност на елитните спортисти и ще допринесат за постигането на целите за интелигентен и приобщаващ растеж на стратегията "ЕС 2020" и ще намалят безработицата.

Проект СЕНТА е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.