Първа среща по проект RINMSASFT се проведе в Берлин
28.02.2020 г.
В периода 27.02.-28.02.2020 в гр. Берлин, Германия се проведе първа среща по проект “Ре(ИН)новаторска маркетингова стратегия в полу-професионални женски отбори” /Re(IN)novating Marketing Strategy Across Semi-professional FemaleTeams/ (RINMSASFT), който ще има за цел засилване на компетенциите на мениджърите на полу-професионални женски спортни отбори чрез процес на повишаване на уменията, свързан с маркетингови, комуникационни и видими стратегии.

Проектът ще следва специфичния приоритет за съвместно партньорство по програма Еразъм+, свързан с насърчаване и подкрепа на доброто управление в спорта с конкретен акцент върху основния приоритет за насърчаване и засилване на равенството между половете в спорта. RINMSASFT цели да се справи с предизвикателството, свързано с известните съществуващи спонсорски и финансови различия между спортните отбори от мъжки и женски пол на полу-професионално ниво.

RINMSASFT ще отговори на горепосочените нужди чрез следните резултати:

• IO1: Международно, комбинирано проучване, насочено към идентифициране на нуждите на професионалните мениджъри на женски отбори в областта на спортния мениджмънт, картографиране на секторни заинтересовани страни като женски спортни клубове, национални женски спортни федерации и идентифициране на спонсори и съществуващи най-добри практики в маркетинга , стратегии за комуникация и видимост.
• IO2: Международно изследване за идентифициране на съществуващия пейзаж на професионалните профили на маркетинговите мениджъри в областта на спорта. Резултатите от изследването ще бъдат представени под формата на „Техническа учебна програма на маркетингов мениджър на женски спортни отбори“.
• IO3: Тренировъчен формат „Прилагане на маркетингови стратегии в областта на спорта“ (ПМСОС) за мениджъри на отбори, фокусиран върху маркетинговата стратегия, насочена към повишаване на конкуренцията и привлекателността на потенциалните спонсори на отбора.
• IO4: Уеб платформа „Маркетингова комуникация за полу-професионални спортни мениджъри“, съдържаща цифровизацията на формата за обучение, както и специфичен раздел, в който всички мениджъри на полу-професионални отбори могат да имат достъп до предоставен екип от успешни мениджъри на спортен бизнес, както и маркетингови експерти, действащи като вдъхновяващи модели с цел допълнително усъвършенстване на компетенциите, знанията, уменията и нагласите, придобити по време на пилотната дейност. Онлайн модулите ще бъдат специфични за всяка тематична глава и по-конкретно: Дигитални умения за спортни мениджъри, Управление на спортни събития, Маркетинг и комуникация в областта на спорта, Стратегии и механизми за финансова устойчивост на спортните организации, Добри стратегии за управление и многостранно финансиране. Освен това, уеб платформата ще съдържа иновативен раздел, в който потребителите, завършили програмата за електронни модули, ще могат да се сдобият с начален план за маркетингова стратегия, насочен към състоянието на техния отбор, съдържащ: Комуникационна маркетингова стратегия за масови медии; Маркетингова комуникационна стратегия за социални медии; Стратегическо планиране на промоционални спортни събития; Стратегическо планиране на събития/дейности за многократно финансиране.

Проектът предвижда международно проучване и анализ на нуждите от повишаване на квалификацията на полу-професионални мениджъри на женски спортни отбори, което ще доведе до съставяне на профили на професионални маркетингови мениджъри, които ще бъдат насочени към отговор на идентифицираните потребности от повишаване на квалификацията и специфичните въпроси, свързани с полу-професионален мениджмънт на женски спортни отбори. RINMSASFT предоставя цялостен подход на целевата група да премине през качествен и ефективен процес на повишаване на квалификацията, чрез който успешно ще придобие всички компетентности и умения, необходими за постигане на целта си.

Проектът носи добавена стойност чрез разработване на уникални насоки за женски спортни клубове, заинтересовани да създават възможности за създаване на среда за учене през целия живот и образование в рамките на своите организации, както и за сътрудничество и изграждане на мрежи на местно и международно ниво. Беше обсъдено, че чрез всички предложени иновативни резултати, както и благодарение на иновативния аспект за включване на заинтересованите страни във фазата на разпространение, проектът ще предложи постигане на успех, а устойчивостта на инициативата ще бъде гарантирана на по-високо ниво в Европа.

В срещата взеха участие Калинка Гударовска и Ивайло Здравков - Членове на УС на Асоциация за развитие на българския спорт. Проект RINMSASFT е съ-финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.