АРБС е партньор по проект RINMSASFT
09.11.2019 г.
Проект “Re(IN)novating Marketing Strategy Across Semi-professional Female Teams” (RINMSASFT) цели засилване на компетенциите на мениджърите на полу-професионални женски спортни отбори чрез процес на повишаване на уменията, свързан с маркетингови, комуникационни и видими стратегии.

Проектът следва специфичния приоритет за съвместно партньорство по програма Еразъм+, свързан с насърчаване и подкрепа на доброто управление в спорта с конкретен акцент върху основния приоритет за насърчаване и засилване на равенството между половете в спорта.


RINMSASFT цели да се справи с предизвикателството, свързано с известните съществуващи спонсорски и финансови различия между спортните отбори от мъжки и женски пол на полу-професионално ниво.

RINMSASFT ще отговори на горепосочените нужди чрез следните резултати:
  • IO1: Международно, комбинирано проучване, насочено към идентифициране на нуждите на професионалните мениджъри на женски отбори в областта на спортния мениджмънт, картографиране на секторни заинтересовани страни като женски спортни клубове, национални женски спортни федерации и идентифициране на спонсори и съществуващи най-добри практики в маркетинга , стратегии за комуникация и видимост.

  • IO2: Международно изследване за идентифициране на съществуващия пейзаж на професионалните профили на маркетинговите мениджъри в областта на спорта. Резултатите от изследването ще бъдат представени на оценка относно потенциалната интеграция, подобрения и модификации на уменията, знанията и методите в светлината на особеностите и нуждите на целевите женски екипи, за да се постигне крайният резултат, който ще бъде „Техническа учебна програма на маркетингов мениджър на женски спортни отбори“.

  • IO3: Тренировъчен формат „Прилагане на маркетингови стратегии в областта на спорта“ (ПМСОС) за мениджъри на отбори, фокусиран върху маркетинговата стратегия, насочена към повишаване на конкуренцията и привлекателността на потенциалните спонсори на отбора. Тренировъчния формат ще бъде тестван чрез местни пилотни дейности (по една за всяка държава партньор). Тренировъчния формат ще бъде проведен чрез кръстосан анализ и съпоставяне между нуждите за повишаване на квалификацията на мениджъри на полу-професионални женски отбори и разработване на техническа офлайн и онлайн маркетингова стратегия, базирана на методологична рамка.

  • IO4: Уеб платформа „Маркетингова комуникация за полу-професионални спортни мениджъри“, съдържаща цифровизацията на формата за обучение, както и специфичен раздел, в който всички мениджъри на полу-професионални отбори могат да имат достъп до предоставен екип от успешни мениджъри на спортен бизнес, както и маркетингови експерти, действащи като вдъхновяващи модели с цел допълнително усъвършенстване на компетенциите, знанията, уменията и нагласите, придобити по време на пилотната дейност.

Електронните модули ще бъдат специфични за всяка тематична глава от формата на обучение и по-конкретно: Дигитални умения за спортни мениджъри, Управление на спортни събития, Маркетинг и комуникация в областта на спорта, Стратегии и механизми за финансова устойчивост на спортните организации, Добри стратегии за управление и многостранно финансиране. Освен това, уеб платформата ще съдържа иновативен раздел, в който потребителите, завършили програмата за електронни модули, ще могат да се сдобият с начален план за маркетингова стратегия, насочен към състоянието на техния отбор, съдържащ:
  • Комуникационна маркетингова стратегия за масови медии;
  • Маркетингова комуникационна стратегия за социални медии;
  • Стратегическо планиране на промоционални спортни събития;
  • Стратегическо планиране на събития/дейности за многократно финансиране.


Проектът се занимава с проблема, свързан с недостатъчната или пълната липса на спонсорство и финансиране на полу-професионални женски спортни отбори, което се отразява на спортните им резултати по отношение на недостатъчни съоръжения и оборудване и с често произтичащите от това непрофесионални решения за самостоятелно финансиране на разходи, винаги са причина за обезсърчаваща видимост за отборните играчи.

Проектът предвижда международно проучване и анализ на нуждите от повишаване на квалификацията на полу-професионални мениджъри на женски спортни отбори, което ще доведе до съставяне на профили на професионални маркетингови мениджъри, които ще бъдат насочени към отговор на идентифицираните потребности от повишаване на квалификацията и специфичните въпроси, свързани с полу-професионален мениджмънт на женски спортни отбори. RINMSASFT предоставя цялостен подход на целевата група да премине през качествен и ефективен процес на повишаване на квалификацията, чрез който успешно ще придобие всички компетентности и умения, необходими за постигане на целта си. Този модел на дейност ще бъде финализиран чрез изготвяне на конкретни учебни програми за маркетингови мениджъри, интегрирани в тренировъчен формат.

Уеб платформата ще включва дигитализацията на тренировъчния формат в модули за електронно обучение, както и специфичен раздел, в който потребителите ще могат да имат достъп до предоставен екип от успешни мениджъри на спортен бизнес, както и маркетингови експерти като вдъхновяващи модели с цел допълнително усъвършенстване на компетенциите, като знания, умения и нагласи, придобити по време на пилотната дейност. Електронното обучение ще бъде специфично за всяка тематична глава от формата на обучение и по-конкретно: Дигитални умения за спортни мениджъри, Управление на спортни събития, Маркетинг и комуникация в областта на спорта, Стратегии и механизми за финансова устойчивост на спортните организации, Добри стратегии за управление и многостранно финансиране. Освен това, уеб платформата ще съдържа иновативен раздел, в който потребителите ще могат да придобият начален план за маркетингова стратегия, насочен към състоянието на техния отбор. Уеб платформата „Маркетингова комуникация за полу-професионални спортни мениджъри“ ще предостави цялостна система от компетенции, умения, инструменти, модели на добри практики и постигане на стратегии. Всъщност, след като са придобили всички необходими компетенции и умения и са получили началния план, мениджърите ще могат да го подобрят и да го направят напълно ефективен и фокусиран върху специфичните нужди и особености на своя отбор.

В допълнение, проектът е иновативен по отношение на състава на партньорство, който предлага, междусекторно международно сътрудничество. Проектът ще създаде иновативно междусекторно партньорство, включващо различни участници като гражданското общество и спортните организации. Подобно сътрудничество може да се счита за иновативен елемент, особено поради факта, че в спортния сектор партньорите често нямат богат опит и не са толкова добре утвърдени в местните общности, така че да реализират проект със силни перспективи. Подобен вид сътрудничество може да се разглежда като стъпка в основата на по-нататъшното партньорство и развитие на политиките и прилагането им и представлява важен аспект и ключов елемент на настоящото предложение.
Работният подход, който партньорите са избрали да предприемат, също е иновативен. Той предлага организациите на гражданското общество да бъдат поставени в центъра на създаването на оправомощаваща среда за добро управление в спорта. Такива организации са идеални за свързване на образователни, обществени и спортни институции, поради техния пряк контакт с целевите групи и такъв ангажимент е важен фактор за успех в рамките на настоящия проект. Нещо повече, организациите на гражданското общество, както и спортните клубове завършват образователната система с неформални дейности и дейности за учене през целия живот, които могат по-добре да подготвят и мотивират спортните участници и мениджърите да участват в други инициативи като част от живота на общността. Проектът също така, носи добавена стойност чрез разработване на уникални насоки за женски спортни клубове, заинтересовани да създават възможности за създаване на среда за учене през целия живот и образование в рамките на своите организации, както и за сътрудничество и изграждане на мрежи на местно и международно ниво.

Чрез всички предложени иновативни резултати, както и благодарение на иновативния аспект за включване на заинтересованите страни във фазата на разпространение, проектът предлага постигане на успех, а устойчивостта на инициативата ще бъде гарантирана на по-високо ниво в Европа. Проект RINMSASFT е съ-финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.