ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: ORIENT

АРБС Е ПАРТНЬОР В ПРОЕКТ ORIENT
22.01.2021 г.
Проект ORIENT насърчава участието на младите хора в дейности на открито, базирани на ориентиране. ORIENT цели да разгледа приоритета „насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта“, като ще разработи набор от иновативни обучителни резултати, с цел:

  • 1) Включване на уязвими млади хора, изложени на риск от социално изключване или социално изключени от спортни дейности от общностите си;
  • 2) Обучение на спортни треньори, както и на спортни асоциации и неправителствени организации (НПО), работещи в областта на социалното приобщаване, с инструменти за насърчаване на участието на уязвими млади хора в местната общност чрез масов спорт (ориентиране).

Проектът предвижда участието на посочените групи не само като участници в дейностите на местно ниво, но и при проектирането на конкретно съдържание (напр. разчертаване на тематични ориентировъчни „маршрути за включване“ ), които ще се превърнат в ключови инструменти за насърчаване на практикуването на дейности, базирани на ориентиране на открито.

ORIENT ще предложи подход, включващ различни заинтересовани страни, засилвайки сътрудничеството между тях (напр. треньори по вид спорт с технически опит в сферата, но също така и представители на местните НПО, работещи за насърчаване на социалното приобщаване). ORIENT ще насърчава участието на младите хора в дейности на открито, базирани на ориентиране. Всички участници ще бъдат включени въз основа на равни възможности и отношение. Дейностите ще насърчат социалното включване в и чрез спорта в 6 държави (Италия, България, Австрия, Гърция, Босна и Херцеговина и Кипър), чрез разработване на иновативни резултати и ресурси, използваеми в различни страни и контексти.

Въз основа на последните данни на EUROSTAT, 22,4% от населението в ЕС е изложено на риск от бедност или социално изключване. В Италия всеки четвърти човек е изложен на риск от бедност или социално изключване, като 28,9% от населението принадлежи към тази категория. България по подобна оценка отбеляза най-високия процент от всички страни членки на ЕС по темата, с 38,9% от цялото население. Страни като Гърция (34,8%), Хърватия (26,4%) и Кипър (25,2%) споделят сравнително едни и същи рискове, макар и в различна степен. Във всички страни от ЕС, участващи в консорциума по проект ORIENT, процентът на хората в риск от социално изключване е по-висок от средния за ЕС.

Общата цел на проекта е да насърчи социалното включване на уязвими млади хора чрез подобряване нивото на обучителите и уменията на работниците от НПО при използването на ориентирането като инструмент за укрепване на социалните контакти.

ПРОЕКТЪТ ИМА СЛЕДНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

  • 1) Насърчаване на социалното включване и участие на уязвими млади хора и други членове на местната общност чрез използване на ориентирането като дейност с множество ползи;
  • 2) Подобряване на способностите на треньори по вид спорт и представители на неправителствени организации за насърчаване на социалното приобщаване на местно ниво чрез използване на ориентирането като основен спорт, способен да насърчи участието и собствеността върху споделените ценности;
  • 3) Повишаване на осведомеността сред местните общности, заинтересованите страни и отговорниците за политики относно силата на спорта като инструмент за приобщаване с цел насърчаване на солидарността и участието, както и политиките на сближаване и включване.

ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ НА ПРОЕКТ ORIENT:

Настоящият проект популяризира редица иновационни характеристики, а именно:
  • 1) ORIENT ще предложи подход, основан на използването на ориентирането като средство за подобряване на социалното включване чрез създаване на конкретни възможности за уязвими млади хора да могат да работят в екип;
  • 2) Изборът на ориентирането като местна инициатива, способна да подобри връзката между членовете на една и съща общност, както в малките населени места, така и в градска среда, сам по себе си е важна иновационна характеристика;
  • 3) Като цяло проект ORIENT насърчава подходи за участие и съвместно творчество, включващи целевите групи директно в образованието и спортните дейности;
  • 4) Участието както на спортни треньори, така и на работници от НПО, заедно с изграждането на локални ORIENT мрежи по проекта също представлява новаторска характеристика: така в действителност двете групи ще могат да обменят знания по между си (т.е. технически знания за спорта и ноу-хау за справяне със социалното изключване на местно ниво), като се допълват взаимно.

СЛЕДНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЩЕ БЪДАТ РАЗРАБОТЕНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ:

• Резултат номер 1: ORIENT Антология: колекция от вдъхновяващи добри практики, инструменти и методологии, използващи ориентирането за социално включване - Антологията ще предостави доказателства за ефективността на ориентирането като спорт, способен да засили социалното включване, като същевременно се концентрира в един документ със селекция от интересни добри практики, инструменти и методологии, които са се оказали успешни при работа с уязвими млади хора, грижа за тяхното индивидуално обучение и социално включване в група;
• Резултат номер 2: Учебна програма ORIENT: Учебната програма ORIENT ще окаже въздействие на две нива върху целите на проекта: от една страна, тя ще представлява пълен ресурс за обучение на треньори по вид спорт и работници от НПО, предоставяйки практически знания, базирани на ориентиране, за насърчаване на социалното включване и работата с уязвими млади хора.
• Резултат номер 3: GEARs & IDEAs: Набор от инструменти за маршрути за ориентиране - Очаква се инструментариумът да окаже положително въздействие върху мотивацията на уязвимите млади хора, които ще участват в дейностите по проект ORIENT, тъй като ще им осигури практически насоки за основните елементи, които трябва да се усвоят при ориентирането, в комбинация с набор от материали и съоръжения, които ще могат да бъдат използвани повторно за системно практикуване на ориентиране.
• Резултат номер 4: Компендиум ORIENT „маршрути за включване“ - сборникът ще бъде ключов елемент, позволяващ да се повтори опитът, придобит в рамките на проекта, и да вдъхнови организирането на нови местни дейности, следващи същия маршрут. Той ще служи за валидирането на ефективността на ORIENT като подход, като насърчава приемането му от все повече спортни и неправителствени организации дори и след изтичане на срока на проекта.
• Резултат номер 5: ORIENT Манифест - Резултатът ще осигури по-добро съответствие между нуждите на общностите в участващите по проекта държави и политически отговор на местно ниво, особено в областта на спортните инициативи, насърчаващи социалното включване.

Проект ORIENT е съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.