ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Learning through mobility of sport volunteers

Въпросник по проект MOVING
02.08.2021 г.
Проект MOVING има за цел подпомагане мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на спортни и неправителствени организации (НПО). Целева група са възрастни и младежи (18+), които се интересуват от доброволчество, от кариера в спорта, а също така и повишаване на техните знания, умения и компетенции. Проектът се стреми също така, да отговори на приоритетите на европейско политическо предизвикателство, един от които е подкрепа на доброволчеството в областта на спорта като средство за заетост, икономически растеж и социална ангажираност. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 5 партньорски организации от 4 Европейски държави - България, Босна и Херцеговина, Италия и Португалия.

Една от първите дейности по проекта е проучване, което има за цел да анализира аспектите на доброволчество в спорта във всяка партньорска държава. Проучването е анонимно и налично тук:


• Въпросник: Към въпросник MOVING