ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Learning through mobility of sport volunteers

АРБС Е ПАРТНЬОР В ПРОЕКТ MOVING
18.02.2021 г.
Проект MOVING има за цел подпомагане мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на спортни и неправителствени организации (НПО). Целева група са възрастни и младежи (18+), които се интересуват от доброволчество, от кариера в спорта, а също така и повишаване на техните знания, умения и компетенции. Проектът се стреми също така, да отговори на приоритетите на европейско политическо предизвикателство, един от които е подкрепа на доброволчеството в областта на спорта като средство за заетост, икономически растеж и социална ангажираност. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 5 партньорски организации от 4 Европейски държави - България, Босна и Херцеговина, Италия и Португалия.

Проект MOVING има за цел:
• Подпомагане на мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на спортни и неправителствени организации;
• Създаване на Европейска мрежа, която да улесни изграждане на капацитет на доброволци и НПО в областта на спорта чрез мобилност;
• Насърчаване на професионализма, качеството, атрактивността и оперативните резултати на организации свързани с масовият спорт, чрез обмен на добри практики и развитие на капацитета на персонала и доброволците, чрез неформално образование и онлайн базирано обучение.

По време на проект MOVING се очаква да бъдат реализирани:
• Изследване на дейностите и областите, които привличат най-масово доброволци, и кои от тези дейности, подготвят най-успешно доброволците за пазара на труда в областта на спорта. Европейското измерение на това изследване ще позволи да се постигне по-широка географска рамка, както и да се анализират и сравнят различни добри практики;
• Обмен на добри практики;
• Избор и събиране на национални и европейски казуси, показващи добри практики за социално включване на хора в неравностойно положение чрез спорт;
• Създаване на мрежа от обучени Посланици, обучени в областта на използването на спорт и физическата активност за социално включване на хора в неравностойно положение чрез спорт;
• Създаване на наръчник с получените резултати;
• Разработка на формат за пилотен обучителен курс за овластяване на доброволци. Форматът му ще се основава на резултатите, постигнати от изследването и ще се проведе от всички партньори в проекта;
• Публикация, обхващаща целия процес и постигнатите резултати от дейностите в проекта. Това ще бъде полезен ресурс за организации в областта на спорта, неправителственият сектор и заинтересованите страни, които се интересуват от стимулиране на доброволчеството в спорта като средство за заетост, икономически растеж и социална ангажираност.
• Повишаване на информираността, чрез онлайн и офлайн дейности, насочена към целевата група на проекта, както и на всички заинтересовани страни.

Проектът „MOVING“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз