Проект: We Shan’t TolerHate

АРБС ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ WE SHAN’T TOLERHATE
25.08.2022 г.
На 25.08.2022 г., в Приморско, България, се проведе кръгла маса с участието на треньори, учители и специалисти по физическо възпитание и спорт по проект „We Shan’t TolerHate“ (WSTH) (Ние Няма да Толерираме Омраза) - стратегическо партньорство с продължителност 24 месеца, фокусирано върху насърчаването на младежкото доброволчество като инструмент за противопоставяне на дискриминацията срещу мигранти и бежанци сред младежките категории и в рамките на обществата домакини като цяло.

В срещата бяха дискутирани теми като нарастването на нетолерантността, стереотипите и дискриминацията спрямо мигранти и бежанци в Европа и България и бе представен наръчника „Многообразие чрез Доброволчество“, продукт на партньорските усилия в проекта с цел да се противопостави на предразсъдъците, дискриминацията и расизма сред младите хора, чрез разработване на качествено обучително предложение, което дава възможност на доброволци да се включат в насърчаването на положителни и приобщаващи нагласи към миграцията. Наръчника е създаден по начин, по който да бъде полезен за други млади доброволци или младежки работници, които се стремят да прилагат неформални образователни инструменти в дейностите си за създаване на отворено и приобщаващо общество.

Участниците в събитието дискутираха върху теми като това как спортът може да се използва и да допринесе за здравословното развитие, изграждането на самочувствие и умения за живот, мобилизация на общностите, укрепването на мира, толерантността, дава уроци за уважение, сътрудничество и лидерство.

Проект „We Shan’t TolerHate“ (WSTH) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.