Проект: We Shan’t TolerHate

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТ WE SHAN’T TOLERHATE – WSTH
07.07.2021 г.
На 07.07.2021 г., се проведе онлайн среща на консорциума по проект "We Shan’t TolerHate" (WSTH) (Ние Няма да Толерираме Омраза) - стратегическо партньорство с продължителност 24 месеца, фокусирано върху насърчаването на младежкото доброволчество като инструмент за противопоставяне на дискриминацията срещу мигранти и бежанци сред младежките категории и в рамките на обществата домакини като цяло, която събра партньорите по проекта от България, Румъния и Италия.

В срещата бе обсъдено нарастването на нетолерантността, стереотипите и дискриминацията спрямо мигранти и бежанци, което представлява една от най-ярките реалности, влияещи върху гражданското общество, особено сред най-силно засегнатите държави-членки от масовите мигрантски и бежански потоци от Африка и региона на Близкия Изток.

От 1989 г., досега тенденциите на миграционните процеси в България се доминират от значителен изходящ поток на емигранти и сравнително умерен приток на имигранти. Между 2007 и 2010 г., броят на граждани на трети страни и граждани на ЕС в България е бил около 25 000 души годишно, като делът на гражданите на ЕС е бил по-малък от този на гражданите на трети страни – общо 24 402 души през 2007 г. и 25 327 през 2010 г. Броят на гражданите на трети страни се е удвоил между 2009 и 2013 г. - от 21 477 на 43 215 души. Най-висок е делът на гражданите от Руската федерация (41 % от всички ГТС през 2009 г. и 35 % през 2013 г.), Украйна (10,2 % през 2009 и 8,2 % през 2013 г.) и Турция (10 % през 2011 и 17 % през 2013 г.). Следват гражданите на Македония, Молдова и Армения, чийто дял е от 2 % до 3 % от всички ГТС. Броят на ГТС от Южна и Северна Америка, Австралия и Нова Зеландия е незначителен и възлиза на няколко десетки до няколко стотин души. (Оценка на интеграцията на уязвими групи мигранти в България). Действащата в България законова уредба за гражданството се основава на разпоредбите на Конституцията от 1991 г. Тя гарантира българско гражданство на всеки, роден на територията на България, ако не придобива друго гражданство по произход или на когото поне единият родител е български гражданин (чл. 25, ал. 1). Съгласно Конституцията лицата от български произход придобиват българско гражданство по облекчен ред (чл. 25, ал. 2).

Изнесените данни показват, че държавата ни не е от страните със силен бежански или мигрантски натиск, но е добре да бъдем подготвени с правилни и ефективни инструменти за интеграция и социализация на бежанци и мигранти в България.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:
• Изследване и идентифициране на европейските добри практики за противопоставяне на радикализацията и предразсъдъците сред младите хора чрез разказване на истории, спорт и изкуство;
• Подбор на група от 10 младежи от всяка страна партньор (5 местни и 5 от мигрантски/етнически произход), които да участват в процеса на овластяване на знанията, предоставени в проекта;
• Провеждане на 3 смесени младежки мобилности (по 1 на държава партньор), по време на които партньорите ще развият знанията, уменията и компетенциите на избраните младежи за използването на нетрадиционни инструменти за неформално образование (разказване на истории, спорт и изкуство), като инструменти за противопоставяне на явленията като расизъм и ксенофобия сред другите млади хора, както и за разпространяване на положителни ценности на приобщаване и толерантност;
• Провеждане на набор от местни дейности, осъществявани от участващите младежи във всяка страна партньор за техните собствени връстници (местни и мигранти). Фокусът на дейностите ще бъде върху това да се предаде образователното послание на проекта на младежите в местните реалности;
• Разработване на образователни ресурси (изследователски доклади, наръчник и блог) на няколко езика, които да позволяват широка достъпност и да разкриват резултатите от проекта, като по този начин ще въздействат пряко върху аудиторията на младежите и младежките оператори в партньорските страни и в Европа като цяло.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1) Доклади – Постигане на цялостно разбиране на пейзажа на съществуващите добри практики на европейско ниво в областта на противопоставянето на предразсъдъците и расизма сред младите хора, чрез методи за разказване на истории, спорт и изкуство. Когато постигне този резултат, партньорската организация ще постави основите за развитието на образователния формат, който да се прилага в проектите за младежки мобилности, както и при произвеждането на информационни ресурси (Доклади), които да подпомагат дейността на външни организации и оператори в областта, както в партньорските държави, така и на европейско ниво. Докладите ще бъдат изготвени чрез координирано проучване на съществуващия пейзаж на добрите практики и чрез споделяне на съществуващия опит и инструменти на партньорските организации. Ще бъдат изготвени общо 4 доклада: секторен доклад за всяка категория изследвани неформални обучения (разказване на история, спорт и изкуство) и окончателен изследователски доклад, обобщаващ резултатите от изследванията.

2) Образователен Формат – Разработването на специфична образователна програма, разделена на различни тематични етапи (съответно – разказване на истории, спортно и художествено образование) за цялостно развитие на знанията, уменията и компетенциите, които са част от профила на младежкия доброволец, работещ за противопоставяне на предразсъдъците, расизма и ксенофобията сред младите хора, като същевременно се насърчават ценностите на толерантност и уважение към многообразието, които са част от европейското гражданство. Образователният формат ще бъде разработен въз основа на резултатите от проектното проучване и на обмена на опит и добри практики между партньорите. В контекста на 3 смесени младежки мобилности, партньорските организации ще използват формата за обучение с 10 младежи от всяка страна партньор (5 местни и 5 младежи-мигранти) като доброволци.

3) Местни Дейности – Изпробване на образователните резултати, постигнати по време на проекта и разпространение на влиянието на проекта на местно ниво във всяка партньорска организация. Местните дейности ще се съсредоточат върху разпространението на ценностите, които отхвърлят предразсъдъците и ксенофобията спрямо мигрантите и бежанците и разпространението на положителни ценности на европейското гражданство сред местните и мигрантските младежи. Дейностите ще се изпълняват от участниците в проекта Смесени Младежки Дейности, с подкрепата на изпращащата организация. Всеки цикъл от местни дейности ще включва 30 младежи (местни и мигранти) във всяка страна партньор. Резултатите, постигнати по време на дейностите, ще бъдат интегрирани в наръчника на проекта и в неговия блог.

4) Образователни Резултати (Наръчник, Блог, Уеб Платформа) – Разпространяване на осведомеността, достъпа и използваемостта на резултатите от проекта сред аудиторията от младежки оператори, младежки организации, неправителствени организации и заинтересовани страни в партньорските държави и в Европа. За постигане на споменатите резултати ще бъдат създадени 3 резултата от обучението, както следва:
• Наръчник „Включване на Многообразието чрез Доброволчество Отдолу Нагоре“. Наръчникът ще съдържа подробно описание на дейностите, изпълнявани по време на проекта на европейско и местно ниво, както и методологията на неформалното образование, използвана като референции за външни младежки оператори и организации, които желаят да имат модел за собствените си дейности в тази област. Наръчникът ще бъде издаден на няколко езика (този на всяка страна партньор плюс английски) и ще бъде достъпен като ООР на уебсайта на партньорите и уеб платформата на проекта, с оглед максимално увеличаване на неговата видимост, използваемост и разпространение;
• Блог „Incl-Hub“. Блогът ще бъде разработен от участниците в първата смесена младежка мобилност в Румъния и ще служи като дневник с отворен достъп в реално време на учебния процес през цялото (от смесените младежки мобилности до местните дейности). Блогът ще включва чат система, която ще позволява на заинтересованите младежи и външни потребители да бъдат в пряка комуникация с участниците и ще бъде поддържана и анимирана от самите участници след проекта (например, споделяне на информация и идеи постигнати по време на проекта). Преките пътища към блога ще бъдат интегрирани в уеб платформата на проекта и уебсайтовете на партньорите;
• Уеб платформа „Контрастна Нетолерантност Чрез Младежко Доброволчество“: Уеб платформата ще съхранява информация, снимки и видеоклипове за проекта и ще интегрира дигитализирани версии на резултатите от проекта (доклади и наръчник), както и преки пътища към блога.
• Мултипликационни Конференции – Увеличаване на осведомеността за проекта и постиженията му сред аудиторията от младежи (местни и мигранти), младежки оператори, неправителствени организации и заинтересовани страни (образователни институции, приюти за мигранти и асоциации, публични власти и общини) в партньорските държави.
• Във финалните фази на проекта ще бъдат преведени 3 конференции (по 1 във всяка партньорска страна).

УЧАСТНИЦИ:
Участници в проекта ще бъдат представителите на партньорските организации, които участват в международните срещи на проекта, и младите хора, участващи в смесените учебни мобилности и в предстоящите местни дейности. Участниците в срещите ще бъдат лидерите по проекта от всяка партньорска организация (2 лидера на проекта на партньор на среща), които ще вземат участие в общо 3 международни срещи. Същите участници, освен в случаите на заместване по основателни причини, ще участват във всички срещи, като това ще бъде начинът да се осигури непрекъснатост на усилията за координация/планиране. Възрастта на участниците ще бъде 25+. Изборът на участници ще се извърши чрез директно от изпращащите организации в съответствие с техните собствени вътрешни процедури за вземане на решения.

Младежите, участващи в смесените младежки мобилности, ще бъдат млади хора на възраст 18-25 години от всяка страна партньор (5 местни и 5 с мигрантски/етнически произход), които ще играят активна роля при противопоставянето на стереотипите и дискриминацията на мигранти/етнически групи и бежанци сред своите връстници. Общо 30 участници ще бъдат включени в цялото партньорство (10 участници от всяка партньорска организация). Изборът на участници ще се проведе на нивото на всяка страна партньор (местно/регионално ниво) чрез процедура за подбор, координирана от изпращащите организации. Ролята на кандидата и координатора в тази фаза ще бъде да се премине към подбор в Румъния и да се следи за спазването на изискванията на справедлива, недискриминационна и прозрачна процедура за подбор.

Проект "We Shan’t TolerHate" (WSTH) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.