АРБС е партньор в проект We Shan’t TolerHate
02.07.2020 г.
"We Shan’t TolerHate" (WSTH) (Ние Няма да Толерираме Омраза) е стратегическо партньорство с продължителност 24 месеца, фокусирано върху насърчаването на младежкото доброволчество като инструмент за противопоставяне на дискриминацията срещу мигранти и бежанци сред младежките категории и в рамките на обществата домакини като цяло. Нарастването на нетолерантността, стереотипите и дискриминацията спрямо мигранти и бежанци представлява една от най-ярките реалности, които влияят върху политическия дебат и гражданското общество, особено в европейските политики, най-чувствително засегнати от масовите мигрантски и бежански потоци от Африка и региона на Близкия Изток. Евростат определя 164.300 души, които са извън броя на гражданите на ЕС, които са поискали убежище в ЕС-28 през третото тримесечие на 2017 г.

Приоритети & теми:

• ХОРИЗОНТАЛНИ: Социално приобщаване

• МЛАДЕЖКИ: Насърчаване на равенството, иновациите и признаване на младежката работа

Дейности по проекта:

• Изследване и идентифициране на европейските добри практики за противопоставяне на радикализацията и предразсъдъците сред младите хора чрез разказване на истории, спорт и изкуство;
• Подбор на група от 10 млади души от всяка страна партньор (5 местни и 5 от мигрантски/етнически произход), които да участват в процеса на овластяване на знанията, предоставени в проекта;
• Провеждане на 3 смесени младежки мобилности (по 1 на държава партньор), по време на които партньорите ще развият знанията, уменията и компетенциите на избраните младежи за използването на нетрадиционни инструменти за неформално образование (разказване на истории, спорт и изкуство), като инструменти за противопоставяне на явленията като расизъм и ксенофобия сред другите млади хора, както и за разпространяване на положителни ценности на приобщаване и толерантност. – Провеждане на набор от местни дейности, осъществявани от участващите младежи във всяка страна партньор за техните собствени връстници (местни и мигранти). Фокусът на дейностите ще бъде върху това да се предаде образователното послание на проекта на младежите в местните реалности;
• Разработване на образователни ресурси (изследователски доклади, наръчник и блог) на няколко езика, които да позволяват широка достъпност и да разкриват резултатите от проекта, като по този начин ще въздействат пряко върху аудиторията на младежите и младежките оператори в партньорските страни и в Европа като цяло.

Очаквани резултати:

• 1) Доклади – Постигане на цялостно разбиране на пейзажа на съществуващите добри практики на европейско ниво в областта на противопоставянето на предразсъдъците и расизма сред младите хора, чрез методи за разказване на истории, спорт и изкуство. Когато постигне този резултат, партньорската организация ще постави основите за развитието на образователния формат, който да се прилага в проектите за младежки мобилности, както и при произвеждането на информационни ресурси (Доклади), които да подпомагат дейността на външни организации и оператори в областта, както в партньорските държави, така и на европейско ниво. Докладите ще бъдат изготвени чрез координирано проучване на съществуващия пейзаж на добрите практики и чрез споделяне на съществуващия опит и инструменти на партньорските организации. Ще бъдат изготвени общо 4 доклада: секторен доклад за всяка категория изследвани неформални обучения (разказване на история, спорт и изкуство) и окончателен изследователски доклад, обобщаващ резултатите от изследванията.

• 2) Образователен Формат – Разработването на специфична образователна програма, разделена на различни тематични етапи (съответно – разказване на истории, спортно и художествено образование) за цялостно развитие на знанията, уменията и компетенциите, които са част от профила на младежкия доброволец, работещ за противопоставяне на предразсъдъците, расизма и ксенофобията сред младите хора, като същевременно се насърчават ценностите на толерантност и уважение към многообразието, които са част от европейското гражданство. Образователният формат ще бъде разработен въз основа на резултатите от проектното проучване и на обмена на опит и добри практики между партньорите. В контекста на 3 смесени младежки мобилности, партньорските организации ще използват формата за обучение с 10 младежи от всяка страна партньор (5 местни и 5 младежи-мигранти) като доброволци.

• 3) Местни Дейности – Изпробване на образователните резултати, постигнати по време на проекта и разпространение на влиянието на проекта на местно ниво във всяка партньорска организация. Местните дейности ще се съсредоточат върху разпространението на ценностите, които отхвърлят предразсъдъците и ксенофобията спрямо мигрантите и бежанците и разпространението на положителни ценности на европейското гражданство сред местните и мигрантските младежи. Дейностите ще се изпълняват от участниците в проекта Смесени Младежки Дейности, с подкрепата на изпращащата организация. Всеки цикъл от местни дейности ще включва 30 младежи (местни и мигранти) във всяка страна партньор. Резултатите, постигнати по време на дейностите, ще бъдат интегрирани в наръчника на проекта и в неговия блог.

• 4) Образователни Резултати (Наръчник, Блог, Уеб Платформа) – Разпространяване на осведомеността, достъпа и използваемостта на резултатите от проекта сред аудиторията от младежки оператори, младежки организации, неправителствени организации и заинтересовани страни в партньорските държави и в Европа. За постигане на споменатите резултати ще бъдат създадени 3 резултата от обучението, както следва:

• Наръчник „Включване на Многообразието чрез Доброволчество Отдолу Нагоре“. Наръчникът ще съдържа подробно описание на дейностите, изпълнявани по време на проекта на европейско и местно ниво, както и методологията на неформалното образование, използвана като референции за външни младежки оператори и организации, които желаят да имат модел за собствените си дейности в тази област. Наръчникът ще бъде издаден на няколко езика (този на всяка страна партньор плюс английски) и ще бъде достъпен като ООР на уебсайта на партньорите и уеб платформата на проекта, с оглед максимално увеличаване на неговата видимост, използваемост и разпространение;

• Блог „Incl-Hub“. Блогът ще бъде разработен от участниците в първата смесена младежка мобилност в Румъния и ще служи като дневник с отворен достъп в реално време на учебния процес през цялото (от смесените младежки мобилности до местните дейности). Блогът ще включва чат система, която ще позволява на заинтересованите младежи и външни потребители да бъдат в пряка комуникация с участниците и ще бъде поддържана и анимирана от самите участници след проекта (например, споделяне на информация и идеи постигнати по време на проекта). Преките пътища към блога ще бъдат интегрирани в уеб платформата на проекта и уебсайтовете на партньорите;

• Уеб платформа „Контрастна Нетолерантност Чрез Младежко Доброволчество“: Уеб платформата ще съхранява информация, снимки и видеоклипове за проекта и ще интегрира дигитализирани версии на резултатите от проекта (доклади и наръчник), както и преки пътища към блога.

• 5) Мултипликационни Конференции – Увеличаване на осведомеността за проекта и постиженията му сред аудиторията от младежи (местни и мигранти), младежки оператори, неправителствени организации и заинтересовани страни (образователни институции, приюти за мигранти и асоциации, публични власти и общини) в партньорските държави.

• Във финалните фази на проекта ще бъдат преведени 3 конференции (по 1 във всяка партньорска страна).Участници:

Участници в проекта ще бъдат представителите на партньорските организации, които участват в международните срещи на проекта, и младите хора, участващи в смесените учебни мобилности и в предстоящите местни дейности. Участниците в срещите ще бъдат лидерите по проекта от всяка партньорска организация (2 лидера на проекта на партньор на среща), които ще вземат участие в общо 3 международни срещи. Същите участници, освен в случаите на заместване по основателни причини, ще участват във всички срещи, като това ще бъде начинът да се осигури непрекъснатост на усилията за координация/планиране. Възрастта на участниците ще бъде 25+. Изборът на участници ще се извърши чрез директно от изпращащите организации в съответствие с техните собствени вътрешни процедури за вземане на решения.

Младежите, участващи в смесените младежки мобилности, ще бъдат млади хора на възраст 18-25 години от всяка страна партньор (5 местни и 5 с мигрантски/етнически произход), които ще играят активна роля при противопоставянето на стереотипите и дискриминацията на мигранти/етнически групи и бежанци сред своите връстници. Общо 30 участници ще бъдат включени в цялото партньорство (10 участници от всяка партньорска организация). Изборът на участници ще се проведе на нивото на всяка страна партньор (местно/регионално ниво) чрез процедура за подбор, координирана от изпращащите организации. Ролята на кандидата и координатора в тази фаза ще бъде да се премине към подбор в Румъния и да се следи за спазването на изискванията на справедлива, недискриминационна и прозрачна процедура за подбор.Пълнотата на проекта, в сравнение с настоящото тематично образователно предложение в младежкия сектор, се подчертава от следните елементи:

• Специфичният образователен подход включва интегриране на различни инструменти на неформалното образование (разказване на истории, спорт и изкуство) в съгласувана и целенасочена методология, основана на специфични области, които са част от предисторията на партньорските организации;
• Връзката, установена от проекта, между двата основни приоритета на Европейската младежка стратегия, свързани съответно с контраста на радикализацията и предразсъдъците сред младите хора и насърчаването на доброволчеството, като път за развитие на умения на младите хора;
• Синергията, установена между неформалното образование и динамиката на обучението между връстници, се основава на добавената стойност, осигурена от сходството на предисторията и опита, които свързват доставчиците (младежките доброволци) с потребителите на знанието (младите хора). Грийн (2011) определя обучението между връстници като подход, при който „членовете на общността се подпомагат, за да насърчават здравословна промяна в обществото. Обучението между връстници е преподаването или споделянето на здравна информация, ценности и поведение при обучението на други, които могат да споделят подобен социален произход или житейски опит“. Обучителите на връстници, както се подчертава от Слоан и Зимър (1993), изграждат своята ефективност върху склонността на младите хора да имат по-голямо доверие на своите връстници, като носители на послания и положително поведение;
• Връзката с европейската и местната сфера, осигурена чрез интегриране на специфична фаза от местни дейности с млади хора в дизайна на проекта;
• Географският обхват на партньорството, включително държави, които са изправени пред значителни предизвикателства като: приобщаването на малцинствата (Румъния), интеграцията на мигранти/бежанци (Италия), както и България – страна, представляваща ключова транзитна точка за мигрантските/бежанските потоци, насочени към Европа, заради стратегическото си позициониране в основните маршрути за комуникация между Турция и Европа;
• Прякото включване на младежи мигранти/етнически групи, като активни части в образователния процес, като по този начин се насърчава тяхната собственост върху процеса на приобщаване. WSTH ще постигне мащабната цел за насърчаване на отхвърлянето на стереотипи, расизма и ксенофобията сред младите хора, както и насърчаването на активното им участие в подкрепата на толерантността, включването и положителните ценности на европейското гражданство чрез намиране, събиране, комбиниране и подобряване на съществуващите добри практики в областта на младежката работа, както и успешните и изпитани методи, които са част от основата на всяка партньорска организация, която ги обработва като референтни ресурси за оператори (доклади) и програми за развитие на образованието, насочени към потенциални младежки доброволци. Изпълнението на фазата на местните дейности ще позволи да се изпробват резултатите, постигнати по време на проекта, както и да се създаде директно въздействие върху целевите реалности. Чрез създаването и разпространението на образователни и информационни материали и архитектури (изследователски доклади, блог, наръчник) към младежите и младежките оператори в партньорските страни и Европа, WSTH в същото време ще разшири географския обхват на резултатите, заедно с тяхното въздействие и устойчивост.Проект "We Shan’t TolerHate" (WSTH) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.